Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/23 november/VVt 'sGravenhaghe, den 22. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt ’sGravenhaghe, den 22. dito. [= 22 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 23 november 1618]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt ’sGravenhaghe, den 22. dito.

 Die wyle eenige compagnien Soldaten binnē Rotterdam syn gesonden worden, is d’onruste die door de toehoorders vanden Pred. Grevinck. en̄ and’ere daer was ontstaen weer gestilt, mē is hier over d’Autheus niet wel te vreden, sonderling oock den Predicant Slatius die op een Sondach op een vrye plaetse onder den blauwē Hemel tot Rotterdam een langhe Predicatie hadde gedaen, waerdore de toehoorders hun moetwillich hebbē betoont, ondertusschen heeft hem de voorsz Slatius van daer wech ghemaeckt.
 Inden Briel hebben ooc eenige die aengesette officiers afsetten willen, daerom de Fiscael met ettelijcke aldaer geweest syn, hebben van als informatie en̄ vande principaelste Autheurs 2. gevangen, de andere hebben hun wech gemaeckt.
 De Heeren Commissarissen hebben nu eenighe dagen den Adv. Barn. diversche Reysen vlytich gheexamineert en̄ te rade gestelt, van zijne depositie canmen noch niet seekers vernemen, dan wort noch ter tijt seer secreet gehouden.
 De Synode Nationael tot Dordrecht heeft dē 13. deses syn begintsel genomen, Alle de beschrevene Theologanten syn daer nu tegenwoordich, neffens deser Landen Gedeputeerde, de Remonstranten van dese geunieerde Provincien syn ooc beschreven worden, ende sullen ontrent tegen den lesten deser maent Compareren.