Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/30 november/VVt s'Gravenhage, den 29. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt s’Gravenhage, den 29. dito. [= 29 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 30 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt s’Gravenhage, den 29. dito.

 Wy hebben van Londen uyt Engelant, dat eyndelijck den Ridder Waltar Ralay: ter wylen hem weghen ’t quaet succes syner reysen in West Indien eens ende anders verweten ende te laste geleyt was worden: op den 8. deses tot Londen onthooft sy. De Turcksche Gesanter was daer van Parys gearriveert, om den vrede met den selven Coninck oock te vernieuwen, sal van daer hier comen, men hadde op den 15. deses het iaergetijde over de wonderlijcke ontdeckinghe vant Poyer verraet, solemnelijck gehouden, verwachtende met verlanghen deser landen Gedeputeerde wegen beyder sijts vereeninge der Oost Indische Compagnien.
 Dese dagen is den Advocaet Barnevelt vele reysen gheexamineert worden, ende souden hem seer veele Artijckelen voor ghehouden syn, om daer op te antwoorden, maer wat hy tot noch toe heeft gedeposeert, wert alles secreet gehouden.
 Daerentusschen continueeren de Heeren Staten Generael ende van Hollant noch dagelijcks seer ernstelijck met hare vergaederingen, om over verscheydene hen aengelegene saecken te resolveren. Ende laet sich de Heere Prince van Orangien nu inden Raet van Hollant oock dickmaels vinden op dat niet sonder zijn advys ende goet achten besloten wert.
 Dese dagen sijn hier vele nieuwe Capiteynen gecreert worden niet alleen voor de teghenwoordighe Compagnien, maer oock voor de gene die noch sullen opgherecht werden, men is uyt Enghelant haest ettelijcke 1000. Mannen verwachtende.