Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/12 december/VVt VVeenen, den 22 November

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt VVeenen, den 22 November’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 12 december 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt VVeenen, den 22 November.

 Voor 4. daghen is des Hertoghs van Beyeren Opperste Camerlinck van Praeg alhier aencomen, dewelcke den Keyser tydinghe ghebracht, dat de ghenoemde Hertogh Praegh inghenomen heeft, maer te voren eenen Slach te samen ghehouden, dat ten beyden zyden over 7000 Mannen, daer onder treffelijcke persoonen doodt ghebleven zijn.
 Dewyle die Pest tot Presburgh seer toe neemt, soo heeft sich Betlem Gabor met de Hungersche Standen van daer nae Tyrna begheven, die versamelen noch daghelijcx veel volcks, ghelijck dan voor 4. daghen weder 6000 Hungheren over den Wittenberg nae Moravien ghetrocken zijn, ende souden derselven noch eenighe duysent volghen, die hebben onlanghs Kits-zee, Drel ende Nieuwkercken gantsch afghebrandt, daer inne veel Corens verdorven is, die Hungheren souden den Turck Waitsen overghegheven hebben, nu hebben sy eenen aenslagh op Nieuwheusel, onder den schijn, dewyle Bethlem hem sulcx inruymt, dat hy niet teghen den vrede met den Keyser en handele, soo is nu een vrye passagie door Moravien naer Bohemen, aldaer die Gheconfedereerde de Turcksche hulpe begheeren, die sy op het voor-jaer verwachten.
 Den 18. deses syn 5. Cornetten Ruyters, met een goet deel voet-volcks ende allerhande gereetschap om te stormen naer Gratsensteen in Moravien ghesonden, doch met verlies van 200 Mannen weder te rugge ghedreven worden.
 Op den Landt-dach tot Lints heeftmen die Oostenrijcksche Standen ghearresteert, dewyle sy dat Beyersche volck niet alle Maenden betalen en willen.