Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/12 december/VVt Venetien, den 20 November, 1620

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien, den 20 November, 1620’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 12 december 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 20 November, 1620.

MEn verneemt dat die Spanjaerden, so wel in Voltolina als andere plaetsen, der Grysons hoe langer ende stercker inwortelen: Ende dat daer noch 1600. Spanjaerts ende 1200. Napolitanen souden ghescheept werden. Ende soude oock de Gouverneur van Mylanen uyt Spangien bevel becomen hebben dese occasie wel waer te nemen, ende sich so veel moghelijck, van alle passagien Meester te maecken, wat nu die Switsers, Venetianen, Savoyen ende Vranckrijck, die alle dieswegen schijnen seer malcontent te wesen, voornemen sullen, leert den tijdt.
 De Hertogh van Savoyen heeft een Schattinge op alle zyne Onderdanen, soo wel Gheestelijcke als Wereltlijcke ghelegt, met Comminatie soo verre yemandt deselve niet goedtwillich opbrengt ende betaelt, by executie daer toe gedwongen te sullen worden.