Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Prage,den 2 October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Prage,den 2 October’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 1-2]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Prage,den 2 October.

 Den 28 September is hare Con. Maj. (naer dien sy te vooren de Heeren Ridderschap ende Borgers desselfs Ghemael ende Jonghen Heere te beschutten ende te hanthaven bevolen, ende van den Hoogen ende Neder-Stants persoonen oorlof ghenomen) met de Heeren ende Officieren oock een seer groote suyte van Heeren ende Ridders persoonen, daer onder oock een Hertoch van Holsteen, en Doctor Cameraris, te Waghen geseten, ende naer den Hooft-Legher verreyst, denwelcken teghenwoordich tot Klingeubergh 8. Mylen van hier, ende den vyant oock een Myle daer van tot Meerwits bevinden, waer dore te vermoeden, datse wel aen een ander comen, ende een treffen doen mochten. Ondertusschen heeft sich des Keysers volck den 26 September Pragadits bemachticht, ende dat Guarnisoen met alle Mans persoonen die daer binnen waren doodt geslagen, daerop sich naer Piseck begeven ende beleghert, maer vande onse weder ontset worden.
 Voorleden nacht is een Courier van hare Co. Maj. (dewelcke sich nu tot Schetsam, 7. Mylen van hier, bevinden) alhier comen, met bevel dat men metten eersten een Schip-brugghe by Conincx Saal, een myle van hier, over die Moldaw veerdich maecken soude, mogelijck van weghen der aencomende Hungeren, daerover te trecken. Ende heeft de Grave van Mansvelt sijnen wech naer Pilsen ghenomen, die heeft sich met Munitie, Proviant ende Schantsen wel versien, dewyle den vyandt oock sijnen aenslach daer heenen hebben soude. Hare Maj. Lijf-guarde Musquettiers op het Casteel sullen den Coninck volgen, ende aen deselve plaetse sal dat Weymarsche Regiment ghelegt werden.
 Van Pautsen uyt Lausnits verstaetmen, dat de Churvorst van Saxsen die belegeringe noch starc continueert, die heeft de stadt Leben opgeeyscht: Men verwachtede noch daghelijckx des Marc-Graven van Jagerendorps ontsettinge, ende souden oock 6000 Hungeren ende Slesischvolck bestelt sijn, om den Churvorst van Saxsen intLant te vallen.
 Wt ons Hooft quartier tot Retschits van 26. September wert gheschreven, dattex 300 ghevangen naer Indebin om Schantsen te maecken waren ghesonden, desgelijcx heeftmen eenen Capiteyn van Hofkercken, ende des van Vorstenbergs 2. Vaendragers, met andere, als oock een Beyerschen Capiteyn, een Fucker met 30 Musquetiers gevangen: Desgelijcks syn tot Tetschis oock eenighe ghevanghens vanden vyant ingebracht, die seggen datse aen Proviant ende Bier in hunnen Legher groot ghebreck hadden, ende den Wijn wasser zeer diere, waer dore die Soldaten seer zieck wierden, oock veele sterven.
 Den 24 September zyn die onse met den gantschen Legher tot Retschits by Neuhaus, aldaer den vyant weynich uren te vooren geweest waren, ende dewyle die Cosacken hun versuymt hadden, sijn zy van des Jongen Prince van Anhalts Ruyterye aengetast, inde 30 doot geslagen, oock een Rit-meester, Vaendrager, met hunnen Heere ghevangen in ons Legher gebracht: Desghelijcx hebben die Moravische Ruyters tot Samnits noch 100 Cosacken aengegrepen ende hun 15. waghens met Roof afghejaecht, ende meest alle doodt gheslagen, ende eenighe ghevangens ooc int Legher ghebracht, dewelcke seggen dat hunner in alles over 500 niet meer voorhanden waren. Ende heeft den vyant van ons geen gevangene meer, maer aen deser zyde van hunne over 500. Voor 3 daghen sijn weder 2000 Hungheren te Peerde by ons aencomen, syn seer wel ghemonteert.
 Voor ghisteren syn by onsen Heere Generael Hungersche Ghesanten van Betlehem Gabor par posta alhier comen, brenght advijs, dat de Keyser door den Oversten Brauner ende Colaldo, met Gabor Tracteren wilde op seecker conditien, met schoone presentatien, maer deselve en wilt sulcks gantsch niet doen. Ondertusschen laet hy syn volck continuelijcken over die Schipbrugge op Oostenrijck toe marcheren.
[ 2 ]  Int sluyten deses, comt Ordinantie, dat den gheheelen Legher ten 3 uren weder op-breecken soude, waer heenen en weet men niet. Onsen vyant treckt nu na Budweys.