Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/17 oktober/VVt Weenen den 1 October

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Weenen den 1 October’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 17 oktober 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Weenen den 1 October.

 Dese daghen heeft men van hier eenighe Vloten van Balcken ende andere saecken te saemen gemaeckt sijnde, daerop groote steenen ende sonderlijck met vier-wercken, die door der Italiaensche Werck-Meesters, ghepractiseert, ende afwaerts syn ghesonden, om der Rebellische Hungheren haere Schip-brugge tot Presburg te verbranden, maer also de Hungeren tot Teben, over al tot Henirburg liggen, ende sulcx by tyts vernomen hebbben sy niet wtgericht, ende de voorsz Vloten ende alle Instrumenten van de Rebellen ghenomen worden.
 Die Hungeren rooven tot op Swechet niet verre van hier, ghelijck sy dan heden voor middagh hun tot Simeringhen, by Sant Marcx oock hebben sien laten, hebben voorleden nacht tot Fischet vande onghemonsterde 200 Ruyters meestendeel Francoysen tot op 19 naer alle doot geslagen, hebben oock Memmersdorf, Swechet, Rheinersdorf, Laa, ende Ebersdorf gheplondert ende alles Jonck ende oudt wat niet ontloopen koste, doot gheslagen.
 De Grave van Dampier heeft sich tot nu toe met sijn volck tot Neustadt ende ontrent Eysenstadt opghehouden, die is ghisteren inde nacht met 8000 Mannen ende 4 stucken gheschuts opgetrocken, naer Hester Hasi toe, om denselvente ontsetten, dewijle hy vanden Hungeren belegert was, die heeft oock 8000 Hungeren by hem ghehadt, maer sijn tot op 3000 na alle tot die Rebellische Hungeren ghevallen.
 De Keyserlijcke Commissarien (als sy tot Heimburg der Hungeren vermerckten, die over dese syde der Donaw 30. Duysent Mannen over setteden) hebben sy hun by der nacht tot Enserdorp voeren laten meynende daer seker te syn, om herwaerts te comen, soo syn die Moraviers van Vlrichs-Kercken ende Greitsensteyn den 28. September aldaer inghevallen, dat Stedeken meest alle verbrandt, wat niet ontloopen coste is doodt geslagen, de Heere Teuffel, alsoo hy int Stedeken logeerde maer synt tweeder daer van comen, maer de Grave Colaldo was op het Casteel gelogeert, ende syn voor ghisteren alhier gearriveert.