Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage/Jaargang 232/Nummer 291/Het Noordzee-kanaal

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Het Noordzee-kanaal’ door Joseph van Rijckevorsel
Afkomstig uit het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, zondag 11 en maandag 12 december 1898, Eerste blad, [p. 1]. Publiek domein.
[ Eerste blad, 1 ]

HET NOORDZEE-KANAAL.

 In de laatste dagen der vorige maand is ten stadhuize te Haarlem eene vergadering gehouden van Burgemeesters en andere belanghebbenden uit Noord-Holland, ten einde te beraadslagen over de Velzer-Steenweg brug.
 Omreden ik in nummer 268 van dit blad mijn gevoelen over het Noordzee-kanaal heb bekend gemaakt, wil ik ook hier mijne meening over deze brug mede deelen.
 Volgens het ontwerp plan van de Regeering zal de thans bestaande rij- en voetbrug in den Velzer-Steenweg bij het verbreeden van het kanaal worden vervangen door een pont-veer.
 Naar mijne meening is dit in ’t geheel niet noodig en kan de rij- en voetbrug — mits verlengd en de doorvaartruimte verbreed, in overeenstemming met de nieuwe groote zeesluizen te IJmuiden — blijven bestaan, en wel om de navolgenden reden.
 Eene vrije en open uitmonding van het Noordzee-kanaal in zee, dus zonder de zeesluizen is onbestaanbaar: omdat dan, vooral in de richting naar zee, het dadelijk zal verzanden door het binnenkomen van het met zand verzadigde vloedwater, dat reeds zijn zand zal laten bezinken voor en aleer het de haven van Amsterdam zal bereikt hebben — de vloed zal zich te Amsterdam teekenen — en dus voor de ebtijd is ingevallen, die het water van zijn zand ontdaan weder naar zee zal terug halen; want het is geene uitstroomende rivier.
 Bij zware en hooge zeeën zal dan gewis een groot gedeelte der stad Amsterdam overstroomd worden.
 Bij de uitbreiding van IJmuiden is te voorzien, dat de buitenlandsche scheepvaart van Amsterdam op IJmuiden zal vermeerderen; waarom het verhoogen van de Velzer-spoorwegbrug en Hemspoorwegbrug zeer dienstig zal zijn, omdat die twee bruggen voor de spoortreinen op gezette tijden moeten gesloten zijn, waardoor thans de buitenlandsche scheepvaart gestremd wordt, en die dan vrij onder de verhoogde doorvaartruimte zal kunnen doorvaren.
 De Velzer-Steenweg brug kan op elk oogenblik van den dag, en voor elk schip dat zich vertoont, worden geopend; zoodat geen enkele schipper behoeft te wachten en alleen het verkeer van rij- en voertuigen en van de wandelaars, door eene vermeerderde scheepvaartbeweging, zouden kunnen gestoord of gehinderd worden: doch, wanneer men zou kunnen veronderstellen en verwachten, dat door eene vermeerderde scheepvaart de brug in den Steenweg te langen tijd en te dikwijls zal moeten geopend worden, zou hierin ook kunnen worden voorzien door het leggen van eene brug voor rij- en voertuigen en voor de wandelaars naast de Velzer-spoorweg brug; omdat de afstand tusschen den Velzer-Steenweg en de Velzer-spoorwegbrug niet groot is, en dus dan die omweg in die enkele gevallen zou te maken zijn.
 Door dit plan wordt het bezwaar weggenomen, dat de gemeente Velzen in twee stukken wordt gescheurd en dat eene drie meter verhoogde brug, de woningen in de kom der gemeente Velzen als in een zak of kelder zou doen liggen.

 ’s Hertogenbosch.

JOSEPH VAN RIJCKEVORSEL.