De Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging: 21ste Algemeene Vergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


Verslag van de 21ste algemeene vergadering.


Zooals reeds in het eerste nummer van dit tijdschrift vermeldt is, werd een algemeene ledenvergadering gehouden met het bizondere doel om op wettige wijze vast te stellen, dat de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging voortgezet zou worden. In deze vergadering zou dan tevens beslist worden, wat met de bezittingen der vereeniging gedaan moest worden. Om deze redenen werd aan de oude leden der vereeniging het volgende programma toegezonden:


Programma der eenentwintigste algemeeene vergadering van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging „Balif mekom valüdi (baläl jafon nämädi)“ op Maandag, den 21sten December 1931, ten huize van den heer A. A. Moll van Santbergen, 's-Gravenhage, Hazelaarstraat no. 71.


2 uur n.m.: Bestuursvergadering. 2½ uur n.m.: Algemeene vergadering.

Punten van behandeling:

1. Opening der vergadering.
2. Lezing der notulen van de vorige algemeene vergadering.
3. Verslag over de afgeloopen jaren.
4. Rekening en Verantwoording over de laatste periode.
5. Voorstellen van het Bestuur:

a. Voorstel tot continueering der Vereeniging.
b. Teruggave van gestorte bedragen voor de uitgave van een woordenboek.
c. Beslissing betreffende achterstallige contributiën.
d. Beslissing betreffende de bezittingen der Vereeniging.
e. Wijzingen aan te brengen in art. 2, 11 en 17 der statuten in verband met voorstel onder a.
I. Art. 2 te lezen als volgt: De Vereeniging, oorspronkelijk opgericht 1 Januari 1890, is te rekenen vanaf 1 December 1919 opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden. (Verder ongewijzigd).
II. Art. 11 te lezen: Het Hoofdbestuur bestaat uit minstens drie leden. (Verder ongewijzigd).
III. Van art. 17 vervalt het laatste gedeelte vanaf de woorden: „behoudends de...”

6. Behandeling van nog ingekomen bescheiden en voorstellen.
7. Verkiezing van Bestuursleden.
8. Bepaling van plaats en tijd der volgende Vergadering.
9. Rondvraag en sluiting.

HET BESTUUR.


N.B. Men wordt vriendelijk verzocht ter vergadering te komen.


Hieronder volgt nu een kort verslag van de gehouden vergadering, welke een gunstig verloop had.


1. Wegens overlijden van den voorzitter, den heer F. L. E. Haastert, nam de ondervoorzitter, de heer A. A. Moll van Santbergen diens plaats in, en opende de vergadering ongeveer ten half drie uur.


2. De secretaris, de heer J. G. M. Reynders las de notulen der vorige vergadering voor, welke werden goedgekeurd en door den voorzitter geteekend.


3. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit over de jaren, die sedert de op den 28sten December 1910 gehouden algemeene vergadering verloopen waren.


Ingevolge het besluit van die algemeene vergadering werd de uitgave van het orgaan der Vereeniging: „Nuns blefik (brefik) se Volapükavol” gestaakt. Dit had tot gevolg, dat de belangstelling der leden verminderde. De belangen der Vereeniging werden nog zoo goed mogelijk behartigd, doch het contact met de leden was verbroken, en zoodoende kwam de Volapük-beweging in ons land tot staan. Daarna kwam de groote, alles verwoestende oorlog van 1914, die alles omverwierp, die ongekende toestanden schiep, waarien alleen vraag was naar realiteit, winst en woeker, waarin haat den boventoon voerde en idealen verdrongen werden. De contributiën kwamen niet meer binnen als gevolg van het verdwijnen van het orgaan der Vereeniging. Die toestand bleef zoo jaren voortduren. De Vereeniging verloor haar voorzitter, den heer F. L. E. Haastert, en haar eerevoorzitter, den heer Dr. H. Van de Stadt.


Doordat de Koninklijke goedkeuring op de statuten afliep, moest ingevolge art. 18 der statuen in een algemeene ledenvergadering beslist worden, omtrent het al of niet voortbestaan der Vereeniging en eventueel omtrent de wijze, hoe over de bezittingen der Vereeniging beschikt moest worden. Wegens verschillende oorzaken werd die algemeene vergadering steeds uitgesteld.


Van het propagandageschrift, dat door de heeren A. A. Moll van Santbergen en J. G. M. Reynders was samengesteld, is wegens gebrek aan financiën ook niets meer gekomen.


In de eerste dagen van het jaar 1931 kwam er verandering, en sinds dien tijd is er meer leven in de Volapük-beweging gekomen. In het voorjaar van 1931 verschenen namelijk bij de bekende uitgeversfirma E. J. Brill te Leiden, in 't Duitsch een groot woordenboek der Wereldtaal, en in 't Volapük de volledige gramatica van die taal. Schrijver van deze twee boekwerken was de heer Dr. Arie De Jong, die met instemming van den Cifal, den heer Prof. Dr. Albert Sleumer en van de Wereldtaalacademie, gedurende negen lange jaren in stilte de uitgave dezer boeken had voorbereid.


Op 25 Juli 1931 werd het eeuwfeest van Johann Martin Schleyer, den vader van Volapük, feestelijk te Oberlauda, zijn geboorteplaats, herdacht. In verscheidene binnen- en buitenlandsche dagbladen verschenen min of meer uitvoerige artikelen hierover.


4. Na voorlezing van het verslag werd de Rekening en Verantwoording over de laatste jaren nagegaan en accoord bevonden. De rekening sloot met een bedrag van f 260.42.


5. Hierna kwamen de voorstellen van het Bestuur aan de orde.

Voorstel a werd met algemeene stemmen aangenomen, zoodat de Vereeniging gecontinueerd werd.
Voorstel b werd ook aangenomen, waarbij bepaald werd, dat de gekweekte rente ad f 85.97 ook uitbetaald zou worden, zoodat de heer Dr. Arie De Jong de som van f 185.97 van de Vereeniging kon terugontvangen.
Voorstel c. Besloten werd om alle achterstallige contributiën af te schrijven en vanaf 1 Januari 1932 opnieuw contributie te heffen.
Voorstel d. Alle bezittingen der Vereeniging blijven door het bij punt a genomen besluit het eigendom der gecontinueerde Vereeniging.
Voorstel e. De wijzingen in de statuten werden aangenomen.


6. Onder de ingekomen stukken was ook een brief van den heer J. D. Van den Eijnde te Santpoort met de mededeeling, dat hij niet aanwezig kon zijn, doch in de vergadering zeer veel belang stelde. Hem zal de dank der vergadering voergebracht worden.


7. Vervolgens werden de nieuwe bestuursleden gekozen. Aangezien het Hoofdbestuur ingevolge de genomen besluiten voorloopig uit drie leden zal bestaan, werden gekozen als

Presidan: Dr. Arie De Jong te Voorburg.
Vipresidan: A. A. Moll van Santbergen te Den Haag.
Sekretan-Kädan: J. G. M. Reynders te Delft.


8. Plaats en tijd voor de volgende vergadering zullen later door het Hoofdbestuur vastgesteld worden.


9. Hierna werden de beide nieuwe Volapük-werken besproken, en werd door Dr. De Jong medegedeeld, dat hij bezig was een Volapük-cursus te geven, waaraan vijf personen deelnamen.


10. Nadat ook nog over de wereldtaalsystemen Esperanto, Ido, Idion neutral en Anglic gesproken was, sloot de voorzitter de vergadering met een opwekkend woord voor het welslagen van de nieuwe Volapük-beweging.


J. G. M. REYNDERS.