De Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging: 22ste Algemeene Vergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


Op 22 October l.l. heeft de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging „Eendracht maakt macht“ haar twee-en-twintigste algemeene vergadering gehouden in een der zalen van het Café-Restaurant „De Kroon“, Spui no. 10 te 's-Gravenhage.

Deze vergadering werd geopend door den Voorzitter, den heer Dr. Arie De Jong, die er aan herinnerde, dat de vorige algemeene vergadering gehouden was om het voortbestaan der Vereeniging te bewerkstelligen, en dat deze vergadering voornamelijk tot doel had de statuten en het huishoudelijk reglement te herzien.

Vervolgens las de Secretaris de notulen der vorige vergadering voor, welke door den Voorzitter voor accoord werden geteekend.

De rekening en verantwoording over 1931 sloot met een voordeelig saldo van f 71.66.

Het verslag over het afgeloopen jaar bevatte in het kort net volgende: De vorige algemeene vergadering had plaats op 21 December 1931 te 's-Gravenhage, waarin met algemeene stemmen besloten werd om de Vereeniging te laten voortbestaan. Het nieuwe bestuur heeft zooveel mogelijk getracht de belangen der Vereeniging te dienen. Van af 31 Maart j.l. verschijnt een nieuw Wereldtaalblad onder den naam van „Volapükagased pro Nedänapükans“, d.i. „Wereldtaalblad voor Nederlandsch sprekenden“. Dit blad wordt uitgegeven op kosten van een Volapükfonds, geredigeerd door de heeren Dr. Arie De Jong en J. G. M. Reynders, en den leden der Vereeniging gratis toegezonden. In den loop van 1932 zijn reeds 5 nummers verschenen. Het blad zal voorloopig een twee-maandelijksch tijdschrift zijn. Bij gebleken behoefte zal het meermalen verschijnen. Het orgaan wordt ook ruim verspreid voor de propaganda van Volapük.

In het afgeloopen jaar heeft de heer De Jong een Volapükcursus gehouden en hoopt hij dezen winter opnieuw hetzelfde te kunnen doen. Ten behoeve van het onderricht heeft hij een handleiding geschreven, welke onlangs in druk is verschenen bij de firma „Drukkerij Repko“ te Voorburg. Deze handleiding kan tegen den prijs van f 1.00 per stuk betrokken worden van de Vereniging of van de drukkerij, en is ook in den boekhandel verkrijgbaar.

De Vereeniging houdt voortdurend contact met buitenlandsche Volapükbeoefenen. Het Hoofd der Volapükwereld (cifal Volapükanefa) is de heer Prof. Dr. Alb. Sleumer te Godesberg aan den Rijn, die door wijlen den oud-pastor J. M. Schleyer nog bij zijn leven als zijn opvolger is aangewezen. De heer Prof. Dr. Alb. Sleumer is uithoofde van zijn ambt van cifal Volapükanefa tevens dilekan kadäma Volapüka (Directeur der Volapükacademie) (en Voorzitter van een eventueelen Bond van Wereldtaalvereenigingen. Opmerking der redactie.)

Na voorlezing van het verslag werden de ontwerpen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, welke in nummer 5 van het orgaan afgedrukt zijn, in behandeling genomen. Na kleine wijzigingen in de redactie der beide ontwerpen, en vervanging van art. 16 van het huishoudelijk reglement door een nieuw omschreven artikel werden biede ontwerpen met algemeene stemmen goedgekeurd en aangenomen, zoodat vanaf deze vergadering de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudeiljk reglement in de plaats zijn gekomen van de tot heden bestaande statuten en huishoudelijk reglement. Aangezien het hoofdbestuur voorloopig uit drie leden blijft bestaan, had er geen verkiezing van nieuwe leden plaats. Het hoofdbestuur der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging bestaat thans uit: Dr. Arie De Jong te Voorburg, Voorzitter; A. A. Moll van Santbergen te Den Haag, Ondervoorzitter en J. G. M. Reynders te Den Haag, GOudsbloemlaan 120, Secretaris-penningmeester.

De Voorzitter deelde vervolgens het een en ander mede aangaande het Volapükfonds. Dit fonds is bestemd om boekwerken of andere geschriften over of in het Volapük uit te geven. Dit fonds is op het oogenblik nog een particulier fonds, doch zal later in een Naamloze Vennootschap omgezet worden. Zij, die gelden in dit fonds storten, worden als crediteuren beschouwd, doch worden, zooals vanzelf spreekt, later aandeelhouders van het Volapükfonds. De bedoeling is om een kapitaal te vormen van f 100.000, bestaande uit 1000 aandeelen van f 100.- elk. Dit fonds heeft reeds de uitgaven bezorgd van „Wörterbuch der Weltsprache“, „Gramat Volapüka“, „Leerboek der Wereldtaal“, van de Volapükzegels, alsmede van „Volapükagased pro Nedänapükans“.

Het „Vpagased pro Nedänapükans“ is het officiëele blad van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging. De leden der Vereeniging ontvangen het blad gratis, doch de Vereeniging betaalt aan het Vpfonds per lid een bedrag van f 1.50 's jaars. Het blad wordt ook ter wille van de Volapük-propaganda gratis verspreid. Zij, die geen lid der Vereeniging zijn, kunnen door tusschenkomst van het hoofdbestuur dit blad voor den prijs van f 2.00 per jaar betrekken.

Nevens de Nederlandsche Vereeniging bestaat er ook een vereeniging van Wereldtaalbeoefenaren, welke door haar oprichters „Algemeene Afdeeling van den Bond van Wereldtaalvereenigingen (Diläd valemik feda Vpaklubas)“ is genoemd. Elke Volapükbeoefenaar, niet-Nederlander, kan lid van deze vereeniging worden. Hiervoor moet hij zich bij een lid van het hoofdbestuur der Algemeene Nederlandsche vereeniging opgeven. De leden van de Algemeene Afdeeling ontvangen, evenals de leden van de Nederlandsche vereeniging, onder dezelfde voorwaarden, gratis het orgaan der Algemeene Afdeeling, d.i. voorloopig het „Vpagased pro Nedänapükans“. De bedoeling is dat in alle landen afzonderlijk Algemeene nationale Wereldtaalvereenigingen opgericht worden, die zich zullen vereenigen tot één machtigen Bond van Wereldtaalvereenigingen. Degenen, die een nationale vereeniging vormen, zullen uiteraard uit de Algemeene Afdeeling van den Bond moeten treden.

Door den cifal Prof. Dr. Alb. Sleumer te Godesberg aan den Rijn, en door den heer Johann Schmidt te Weisskirchen am Taunus, werden ter gelegenheid van de algemeene vergadering gelukwenschen toegezonden. Deze heeren zullen hiervoor bedankt worden.

Plaats en tijd der volgende algemeene vergadering zullen naderhand vastgesteld worden.

Hierna sloot de Voorzitter de vergadering met een opwekkend woord, met den wensch, dat wij elkander op de volgende vergadering mogen wederzien, en met de woorden „Volapük lifonös!“.


J. G. M. REYNDERS.