De Amsterdammer/Jaargang 19/Nummer 5688/Afscheid en Intrede

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Afscheid en Intrede’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Amsterdammer, dinsdag 18 november 1930, eerste blad, p. 2. Publiek domein in de EU.


[ eerste blad, 2 ]

Afscheid en Intrede.

’s-Heerenhoek-Nieuwdorp. (Ned. Herv. Kerk). Prof. Dr. J. A. Cramer, van Utrecht, bevestigde Mr. A. P. Wagner, cand. te ’s-Gravenhage, Zondagmorgen hier in het ambt, sprekende over 1 Cor. 4 : 1. Na de handoplegging, waaraan mede deelnam de consulent Ds. J. C. Elenbaas, van Borsselen, zong de gemeente haar nieuwen leeraar staande toe Ps. 134 : 3. Zondagmiddag deed Ds. Wagner zijn intrede met Jes. 40 : 28. Handelend over de beteekenis van de Christ. gemeente in den tegenwoordigen tijd, sprak hij over le. een dag van verwachting en 2e. een dag van vernieuwing. Ds. Wagner werd toegesproken door Ds. Elenbaas, namens Kerkeraad en Gemeente.

Spr. liet den nieuwen predikant toezingen Gez. 91 : 3, waarna de zangvereeniging hem de zegenbede uit Gez. 216 toezong.

Blesse (Ned. Herv. Evangelisatie.) Zondag j.l. heeft Ds. H. J. Pijnacker Hordijk, van Oude- en Nijehorne, tot zijn ambt als voorganger der Ned. Herv. Evangelisatie te Blesse (Fr.) ingeleid den heer H. J. Ververs, van Oegstgeest. Ds. Pijnacker Hordijk handelde daarbij over Ps. 138 : 8.

’s Middags heeft de heer Ververs zijn ambt aanvaard met een predikatie over 2 Cor. 5 : 14. De heer Ververs werd hartelijk verwelkomd door zijn collega, den heer Visser, van Noordwolde, op wiens verzoek Gez. 91 : 3 toegezongen werd.

Koekange (Ned. Herv. Kerk). Cand. H. G. Mooi van Hallum werd Zondagmorgen als predikant der Ned. Herv. gem. van Koekange (Dr.) bevestigd door zijn vader, Dr. G. J. Mooi, met een predicatie over 1 Cor. 3 : 9. ’s middags deed Ds. Mooi zijn intrede, sprekende over Lukas 15 : 7. De gemeente zong haren nieuwen dienaar toe Gezang 91 : 3 (gewijzigd). Hij werd namens den ring Meppel toegesproken door Dr. v. d. Berg van Nijeveen, door den consulent Ds. Seinhorst van Pesse, door den heer J. J. Plantsoen, theol. cand., namens het studentengezelschap Progredier en door zijn voorganger te Koekange, Ds. Van der Berg van Nieuw Leuzen.

Suameer. (Geref. Kerk). Ds. G. Biersteker nam Zondagmiddag na een gezegenden arbeid van 6 jaar afscheid van de Geref. Kerk van Suameer, met een predikatie over Matth. 24 : 35. Sprekende over: Het Woord des Heeren zal geenszins voorbijgaan, handelde spr. achtereenvolgens over de vastheid, de bediening en het oordeel van dat Woord.

Namens de gemeente werd de scheidende leeraar toegesproken door ouderling L. Bloemhof en namens de classis Drachten door Ds. W. H. van der Vegt van Bergum.