De Maasbode/Jaargang 28/Nummer 5891/Letteren en kunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Letteren en kunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 14 april 1896
Titel Letteren en kunst
Krant De Maasbode
Jg, nr 28, 5891
Editie, pg [Dag], [2]
De Maasbode vol 028 no 5891 Letteren en kunst.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LETTEREN EN KUNST.

      In de werkplaats van den gunstig bekenden beeldhouwer H. van der Geld, te ’s-Hertogenbosch, is thans een kunstwerk tentoongesteld, dat werkelijk voor ons land uniek mag genoemd worden en waarop wij dan ook de aandacht meenen te moeten vestigen van allen, die belangstellen in de kerkelijke kunst.
      Het is een groot vleugelaltaar, ontworpen in den beeldrijken Gothischen stijl van het einde der vijftiende eeuw en met onberispelijke keurigheid van arbeid in eikenhout uitgevoerd.
      Om een denkbeeld te geven van de omvangrijke compositie en de kwistige beeldenpracht, stippen wij alleen aan, dat de hooge retabel niet minder dan elf uitvoerig gebeeldhouwde tafereelen bevat uit net leven, lijden en sterven van den goddelijken Zaligmaker, omgeven van vier en twintig kleinere tafereelen uit de Boeken van het Oude Verbond, die als voor-afbeeldingen op de hoofdgroepen betrekking hebben. In het midden verheft zich, boven den gesloten tabernakel, een getorende expositietroon van den ranksten en sierlijksten bouw.
      In het geheel bevat het altaar meer dan tweehonderd gebeeldhouwde figuren, terwijl het aantal geschilderde figuren, op de vleugeldeuren, die er later nog aan toegevoegd zullen worden, meer dan vijftig zal bedragen. Voegen wij hier nog bij, dat al de groepen en figuren met doorluchtig bewerkte baldakijnen zijn bekroond en dat de tusschenruimten op de gelukkigste wijze met een weelderige ornamentatie in gestileerde plantvormen zijn aangevuld, dan kan men zich eenigszins een denkbeeld maken van den schitterenden en imposanten aanblik, dien dit meesterwerk op den beschouwer maakt.
      Dit trotsche en keurige stuk, waaruit zoowel de warme kunstzin als de groote stijlkennis van den ontwerper en uitvoerder spreekt en waaraan hij zeven jaren arbeids heeft besteed, is bestemd voor de kerk te Duisburg bij Dusseldorp.
      Daar het eerst in Augustus behoeft te worden afgeleverd, zal het van nu af tot dan toe in de werkplaats van den beeldhouwer voor belangstellenden tentoongesteld blijven.
      Wij sporen ieder aan, van deze gelegenheid gebruik te maken om een kunstgewrocht te bewonderen, zooals er in ons vaderland en in onzen tijd misschien nog geen vervaardigd is.