De Maasbode/Jaargang 44/Nummer 11975/Avondblad/Gouden priesterjubileum

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gouden priesterjubileum
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 10 augustus 1912
Titel Kerknieuws. Gouden priesterjubileum
Krant De Maasbode
Jg, nr 44, 11975
Editie, pg Avondblad, eerste blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM.

      Heden, Zaterdag, herdacht de Hoogeerw. heer deken van Utrecht, Mgr. Th. S. Roes, pastoor van de parochie van O. L. Vr. aldaar, den dag, waarop hij 50 jaar geleden de H. Priesterwijding ontving. Verleden jaar vierde Mgr. Roes bereids zijn 25-jarig pastoorschap in dezelfde parochie en nu bij het dubbel feest, kan helaas, wegens de zwakte van den jubilaris, niet aan die feestvreugde uiting worden gegeven, welke zijne parochianen en heel Katholiek Utrecht hem zouden willen doen kennen.
      Mgr. Roes werd 3 April 1836 te Heteren geboren en werd, na volbrachte studiën tot priester gewijd den 10en Augustus 1862. Zijn eerste standplaats als kapelaan was Groenloo, waar hij slechts een jaar verbleef. In 1863 n.l. werd kapelaan Roes reeds benoemd tot kapelaan te Arnhem aan de St. Walburgisparochie, waar hij 12 jaar lang zijne vele gaven aanwendde ter voortreffelijke uitoefening van zijn geestelijk ambt
      In 1875 volgde dan de benoeming tot pastoor te Zeist, waar hij tot 1878 bleef, wanneer Mgr. Roes benoemd werd tot pastoor der St. Martinusparochie te Arnhem.
      Hier bleef de ijverige herder een achttal jaren, terwijl de kroon aldaar op zijn werken werd gesteld door de benoeming tot ridder van den Eiken Kroon
      Den 2en Juli 1886 eindelijk volgde de benoeming tot pastoor der O. L. Vr. parochie te Utrecht, die nu dus ruim 26 jaar onder de uitnemende leiding van Mgr. Roes staat en van eene buitenparochie, zooals ze in 1886 was, inmiddels tot eene zeer uitgebreide stadsparochie werd met tal van uitstekende, meest op initiatief van den herder gestichte vereenigingen en instellingen.
      Ter gelegenheid van het 25-jarig pastoorsjubileum verleden jaar werden den deken reeds eenige geschenken toen nog in teekening, aangeboden. Sinds echter heeft de bekende Utrechtsche firma Mengelberg een fraaie nieuwe preekstoel afgeleverd, terwijl de firma Windharse te Roermond reeds eenige staties deed nederhangen in de Biltstraatkerk van een keurigen kruisweg. Arm en rijk, oud en jong heeft daaraan medegegeven en aldus Mgr. Roes de verzekering geboden, hoezeer hij bij allen zonder uitzondering, geliefd is.
      In den loop der jaren die Mgr. Roes te Utrecht arbeidde, werd hij 11 Nov. 1896 benoemd tot kanunnik van het Metropolitaan kapittel, terwijl in 1902 zijne benoeming volgde van het dekenaat Utrecht en in 1906 Z. H. de Paus hem benoemde tot huisprelaat. Eindelijk werd Mgr. Roes dit jaar nog benoemd tot proost van het Metropolitaan kapittel van het aartsbisdom Te Utrecht, waar wel het voornaamste deel van het levenswerk van den jubilaris ligt, begon hij in de eerste plaats met een nieuw kerkgebouw te stichten dat in 1894 voltooid was. Daarna spoorde de uitnemende zielzorger zijn parochianen aan tot het stichten van tal van vereenigingen, waarvan de Mariavereeniging allereerst tot uiting kwam, terwijl hij mede de Kevelaarprocessies in zijne parochie tot groote bloei wist te brengen.
      Het allermeest deed hij echter wellicht voor het R. 'K. bijzonder onderwijs. Dit onderwijs heeft in hem een stuwkracht gevonden van onschatbare waarde.
      In 1887 kwam de Katholieke jongensschool In de Adriaanstraat tot stand. Spoedig volgden er meer en in 1902 werd een aanvang gemaakt met den bouw der zusterscholen. Nu zijn er in de O. L. Vr. parochie niet minder dan vijf R. K. scholen t. w. 2 jongens- en 3 meisjesscholen met toegevoegde herhalingsscholen, knip- en naaicursussen en winter avondschool.
      Voor het onderwijs was aldus krachtig zorg gedragen, nu moesten de kinderen die de school verlaten, verder niet aan hun lot worden overgelaten. Vandaar dat de herder met zijn ruimen blik zich opmaakte om jongens- en later meisjespatronaten in het leven te roepen. Hij verbond er spaarkassen aan en bibliotheken, zangkoren en arbeidsbeurzen, alsmede leergangen in godsdienstonderwijs, dat de jongens en meisjes op dien leeftijd zoo dringend van noode hebben. Ten slotte zij van dit werkzaam en rusteloos leven gemeld, dat Mgr. Roes eerevoorzitter is van het R. K parochiaal armbestuur en regent van het St. Antoniusgasthuis.
      Hedenmiddag had wegens de zwakke gezondheidstoestand van den Hoogeerw. jubilaris slechts eene korte receptie in de pastorie plaats, eene receptie, die echter overdruk werd bezocht.
      Onder de eersten dergenen, die den jubilaris kwamen gelukwenschen, was de Aartsbisschop Mgr. H. van de Wetering met zijn beide secretarissen, de Zeereerw. heeren H. J. Koopmans en R. G. R. Smeets.
      Als vertegenwoordiger van het kapittel waren daar de Vicaris-Generaal Mgr. Dr. H. J. Th. Brouwer, Mgr. Dr. A. C. M. Schaepman, president van het Groot-Seminarie, en Deken C. F. Le Blanc. Voorts de geestelijkheid der stad en de vertegenwoordigers van onderscheidene corporaties.
      Onder de aanwezigen merkten we nog op de professoren W. L. S. Knuif, Dr. J. Th. Beijsens en Dr. Jos. Schrijnen en den wethouder A. J. van Dieren Bijvoet.
      Door de wereldlijke overheid waren de verdiensten van Mgr. Roes reeds vroeger erkend door de benoeming tot Ridder van de Eiken Kroon thans voegt zich daarbij nog het kruis van officier in de Oranje-Nassau-orde.
      Waardige hulde!
      De plechtigheden zullen zich overigens beperken tot morgen (Zondag) in de kerk, die intusschen keurig versierd is, op te dragen Hoogmis te half 10 uur. Als feestredenaar zal aldaar optreden dr. Schräder, pastoor te Hilversum en oud-kapelaan der O. L. Vr. parochie te Utrecht. Dat het ruime kerkgebouw bij dien heiligen dienst nog te klein zal blijken om alle toetgestroomden te bevatten, lijdt geen twijfel.