De Maasbode/Jaargang 47/Nummer 13471/Avondblad/Liefdewerk tot ondersteuning van Nederlandsche missionarissen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Liefdewerk tot ondersteuning van Nederlandsche missionarissen
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 29 december 1914
Titel Liefdewerk tot ondersteuning van Nederlandsche missionarissen
Krant De Maasbode
Jg, nr 47, 13471
Editie, pg Avondblad, eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LIEFDEWERK TOT ONDERSTEUNING VAN NEDERLANDSCHE MISSIONARISSEN.

      Aan het 17e jaarverslag van dit Liefdewerk, gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond is het volgende ontleend:
      Konden wij ons voorheen steeds verheugen over de heerlijke resultaten, die wij dank zij den steun onzer ijverige Zelateurs en Zelatricen telken jare mochten bereiken, minder groot waren dit jaar de opbrengsten, die wij aan onze missionarissen konden aanbieden. De oorzaak hiervan ligt niet bij U, Zelateurs en Zelatricen. Gij hebt ook dit jaar wederom Uw best gedaan, gelijk getuigt de rijke voorraad postzegels, dien wij door Uwe bemiddeling mochten ontvangen en waarvoor wij U onzen hartelijken dank betuigen.
      Neen, deze reden moeten wij elders zoeken. De oorlog toch, die thans in Europa woedt, en die zijn nadeeligen invloed op elk gebied doet gelden, spaart ook ons Liefdewerk niet. Tengevolge hiervan n.l. kunnen wij de verzamelde en ons toegezonden voorwerpen, slechts moeilijk te gelde maken. Daarom dan ook hebben wij besloten, wat de verdeeling der gelden betreft, het afgeloopen jaar te doen samengaan met het volgende, zoodat de gewone verdeelingslijst, die voorheen dit jaarverslag steeds placht te vergezellen ,thans zal moeten achterwege blijven.
      Kunnen wij thans derhalve onzen missionarissen slechts in geringere mate onzen stoffelijken steun aanbieden, schenken wij hun daarom des te ruimer den geestelijken steun van ons gebed. Ons gebed hebben zij zeer zeker altijd noodig, opdat hunne bekeeringsarbeid vruchtbaar kunne zijn, doch vooral in deze dagen moeten wij hun hemelsch werk aan God aanbevelen.
      De werkzaamheden van ons Liefdewerk evenwel, zijn thans niet stop gezet. Verre vandaar. Met onverdroten ijver wordt dag in dag uit gewerkt aan de sorteering van de postzegels, die ons ook dit jaar wederom rijkelijk werden toegezonden. Geenszins dan ook mogen wij thans verslappen in onzen ijver tot verzamelen, maar dezen nog verdubbelen waar zulks kan. Zoo toch zal de schade die ons Liefdewerk oogenblikkelijk lijden moet, slechts van zeer voorbijgaanden aard wezen, ja haast geen schade kunnen genoemd worden. Immers, zijn eenmaal betere dagen aangebroken, dan zullen de resultaten, die naar wij vertrouwen ons Liefdewerk wederom bereiken zullen, die van vorige jaren zeker evenaren, zoo niet overtreffen. En wij zullen wederom het genoegen mogen smaken, onze missionarissen met nog rijker giften te bedeelen dan voorheen.

      Men wordt vriendelijk verzocht ’t verzamelde franco te zenden aan ’t Liefdewerk Groot-Seminarie Roermond of aan een der onderstaande adressen. Om echter alle onnoodige porto uit te sparen, wachte men tot een goede partij bij elkaar is.
      Wij vestigen in ’t bijzonder de aandacht op de Jubileumzegels, en tevens op alle portzegels, omdat deze voor ons van meer waarde zijn dan de andere. Daarom wordt men verzocht, deze afzonderlijk te bewaren, wanneer zulks gevoeglijk kan geschieden.

Het Bestuur:       
Th. BERENDSEN, President.
G .BROUWERS, 1ste Secretaris.
L. THOMAS, 2de Secretaris.
P. WINDHAUSEN, Correspondent.


      Met 1 Januari zal als president optreden de Eerw. Heer F. Op de Coul.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (1915) ‘Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederlandsche Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond’, Annalen der Missionarissen van Sparrendaal, jrg. 15, p. 15-16.
  • Anoniem (8 januari 1915) ‘Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederl. Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond’, Land en Vee, jrg. 9, nr. 2, [p. 2].
  • Anoniem (februari 1915) ‘Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederlandsche Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond’, De Katholieke Missiën, jrg. 40, p. 109-110.