De Maasbode/Jaargang 59/Nummer 21262/Avondblad/Mgr. Dr. P. Mannens

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Mgr. Dr. P. Mannens
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 2 juni 1927
Titel Kerkelijk leven. Mgr. Dr. P. Mannens. Viering van het gouden priesterfeest.
Krant De Maasbode
Jg, nr 59, 21262
Editie, pg Avondblad, derde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKELIJK LEVEN.

MGR. DR. P. MANNENS

VIERING VAN HET GOUDEN PRIESTERFEEST.

      Men meldt ons uit Roermond d.d. 1 Juni:

      In het Groot-Seminarie geschiedde heden de plechtige viering van het gouden priesterfeest van den Hoogeerw. Heer Mgr. Dr. P. Mannens, Vicaris-Generaal van het Bisdom en President van het Groot-Seminarie. De eigenlijke herdenkingsdag, die in den Vastentijd viel, werd tot heden verschoven.
      Dinsdagavond werd de hoogeerw. jubilaris, na een uitstedigheid van eenige dagen teruggekeerd, door de professoren en de seminaristen op feestelijke wijze ontvangen Tijdens de receptie, welke hierna plaats had, sprak prof. dr. G. Bauduin namens de professoren woorden van gelukwensch; een der jonge priesters deed hetzelfde namens de seminaristen.
      Bij deze gelegenheid werd het geschenk van professoren en studenten, een fraai door Paul Windhausen geschilderd portret van den jubilaris, aangeboden.
      Vervolgens celebreerde Mgr. Mannens in de kapel van het Seminarie een plechtig Lof, daarbij geassisteerd door de professoren W. H. Cloots en J. H. G. Lemmens. Op het hoogaltaar waren palmen en bloemen aangebracht, terwijl een fraai nieuw tapijt, door het Seminarie aan Mgr. Mannens bij deze gelegenheid aangeboden, den vloer van het presbyterium bedekte. Tijdens dit Lof werd de mooie koorkap gebruikt, een geschenk van de Eerw. Zusters Franciscanessen te Heithuysen.
      Heden ving de feestviering aan met een pontificale H. Mis, opgedragen door den jubilaris met assistentie van prof. dr. G. Bauduin als presbyter-assistens en twee priesters van het Seminarie als diaken en sub-diaken; de overige functies werden verricht door seminaristen. De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door Mgr. L. Schrijnen, Bisschop van Roermond; de Kanunniken van het Kapittel met de Hoogeerw. Heeren Dekens; prof. dr. Jos. Schrijnen, hoogleeraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen; mgr. dr. Poels; het feestcomité der drie vereenigde putten en verschillende geestelijken uit stad en omgeving. Het koor van het Seminarie zong de Jeanne d’Arc-Mis van Hubert Cuypers en de Gregoriaansche gezangen.
      Tegen half twaalf werd de jubilaris door de bruidjes en herdertjes der Putten aan zijn kamer afgehaald en door de met draperieën versierde corridors naar de aula geleid, gevolgd door het feestcomité, die hier zijn huldiging aanbood. Door een tweetal bruidjes werd een feestgedicht gedeclameerd en een bloemenhulde gebracht. De voorzitter van het comité, de heer mr. F[...] baron Michiels van Kessenich, bood vervol[ge]ns onder een hartelijke toespraak, waarin hij woorden van gelukwensch tot den jubilaris richtte, het geschenk der Putbewoners aan, bestaande uit een vijfstel rood zijden met goud bewerkte kerkgewaden, vergezeld van een gecalligrafeerde oorkonde.
      Na afloop hiervan had de receptie voor geestelijken plaats, waarbij het cadeau der geestelijkheid van het Bisdom, een nieuw orgel voor de kapel, werd aangeboden.
      Van de openbare receptie, welke hierop volgde, werd een zeer druk gebruik gemaakt.
      Des avonds werd het nieuwe orgel ingewijd, en bespeeld door den heer Hub. Cuypers.