De Nieuwe Koerier/Jaargang 1/Nummer 19/Boekbeoordeeling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boekbeoordeeling
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 16 februari 1888
Titel Boekbeoordeeling. Leven van den Gelukzaligen Clemens Maria Hofbauer, Vicaris-generaal en eerste Voortplanter der Congr. des Allerh. Verlossers aan deze zijde der Alpen, bewerkt naar het Duitsch door J. A. M. Walter, Redemptorist.
Krant De Nieuwe Koerier
Jg, nr 1, 19
Editie, pg [Dag], [4]
De Nieuwe Koerier vol 001 no 019 Boekbeoordeeling.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

BOEKBEOORDEELING.

Leven van den Gelukzaligen Clemens Maria Hofbauer, Vicaris-generaal en eerste Voortplanter der Congr. des Allerh. Verlossers aan deze zijde der Alpen, bewerkt naar het Duitsch door J. A. M. Walter, Redemptorist.

      Een heerlijk schoon leven, een juweeltje van bewerking en van typographische uitvoering, verscheen er dezer dagen ter drukkerij van den heer M. Waterreus alhier; een leven, dat ten volle onze goedkeuring wegdraagt. Voorzeker, levens van Heiligen of Gelukzaligen schrijven is niet gemakkelijk; Zóó te schrijven dat men boeit door feiten, waardoor de Heilige als levende met ons optreedt, dat men in elken staat en stand er een toonbeeld ter navolging in kan vinden, dat men tevens ook een juist en klaar historisch overzicht geeft van de tijden waarin de Heilige leeft, en dat alles te doen in een stijl welke iedereen aantrekt en naar meer doet verlangen, dat alles is niet aan allen gegeven. De Eerw. Pater Walter C.SS. R. aan de Kapel alhier, heeft echter getoond door zijne schoone bewerking van dit leven, dat hij die kunst meester is. Waarlijk de leek vindt daar in dien Gelukz. Redemptorist die in zijne jeugd slechts een bakkersknecht was, de man van geloof die door dat geloof leefde en werkte, priesters en kloosterlingen in den volijverigen Missionaris een toonbeeld dat hen voortdurend opwekt tot grooteren zielenijver; religieuzen in Clemens Maria, die zoovele jaren te Weenen de Zusters Ursulinen bestuurde, eene degelijken leidsman; ja wij aarzelen niet te zeggen dat dit boek voor alle staten en standen nuttig is. Maar ook welk een duidelijke blik doet het u ook werpen in de geschiedenis dier ongelukkige tijden van Oostenrijk, waarmede de Gelukz. moest leven. Waarlijk, dat ware rampzalige tijdsomstandigheden, maar als men dan leest wat die ééne man dáár heeft kunnen doen en hoe Oostenrijk aan Hem vooral de omkeer van zaken te danken heeft, dan eerbiedigt men hem nog meer en erkent men dat alleen een Heilige zoo iets kon bewerken.
      De nette uitvoering ook als drukwerk mogen wij niet ombesproken laten. Zij doet waarlijk de nieuwe snelpersdrukkerij van den heer M. Waterreus eer aan. De sierlijkheid en nieuwheid der letters de tint van het papier de druk in twee kleuren van omslag en titelblad, alles werkt zamen om dit werk aangenaam te maken voor het oog. En de prijs, slechts f 1,— voor 424 bladzijden druk, is, dunkt ons, veel te weinig voor zulk een werk. Wat vooral ons oog ook niet weinig trok is de liefelijke en aantrekkende afbeelding van den gelukzalige. Vergissen wij ons niet, dan vonden wij na lang zoeken er den naam van den ontwerper op, nl. onzen met roem bekenden portretschilder H. Windhausen Jr. Deze schoone lichtdruk is dan zeker weder eene reproductie van een van die vele prachtige portretten welke wij zoo dikwerf bij dezen beroemden schilder mochten bewonderen. Ook hij zal daardoor meer nog erkend en gewaardeerd worden. Hoe schoon toch moet de schilderij niet wezen, als eene reproductie in lichtdruk zoo aantrekkelijk is.
      Moge dit leven in veler handen en familien komen en er dikwerf gelezen worden, dat is ten laatste onze welgemeende wensch. Alles toch noodigt daar toe uit.