De Roermondenaar, Nieuws- en advertentieblad voor stad en land/Jaargang 1/Nummer 6/Staatkundig overzigt

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Staatkundig overzigt
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 9 februari 1856
Titel Staatkundig overzigt
Krant De Roermondenaar
Jg, nr [1], 6
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

STAATKUNDIG OVERZIGT.

      Met zekerheid kunnen wij heden melden dat de vredes-onderhandelingen, vóór het einde van den loopenden maand, te Parijs een aanvang nemen zullen; het gebouw van het Ministerie van buitenl. zaken wordt tot het houden derzelve aangewezen; De Moniteur meldt, dat aan deze Conferentiën zullen deel nemen:
      voor Frankrijk;
de Graaf Colonna Walewski, Minister van buitenl. zaken en de Baron de Bourqueney, buitengewoon gezant en gevolmagtigd Minister;
      voor Oostenrijk;
de Graaf Buol Schauenstein, Minister van buitenl. zaken en de Baron von Hubner, zaakgelastigde en gevolmagtigd Minister te Parijs;
      voor Engeland;
de Graaf Clarendon, eerste Staatssecretaris bij het departement van buitenl. zaken, en Lord Cowley, Engelsche gezant te Parijs;
      voor Rusland;
de Graaf Orloff, lid van den Raad van het keizerrijk, en aide de camp van den Keizer van Rusland, en de Baron von Brunnow, zijn buitengewoon gezant en gevolmagtigd Minister bij den duitschen bond.
      voor Sardinië;
      de hr Massimo Azeglio, senat. koningr. Sardinië;
      en voor Turkije;
Aali-Pacha, groot vizier van Z. M. den Sultan en Mehemmed-Djewil-Bey, zijn Ambassadeur te Parijs.
      Aangaande het al of niet toelaten van Pruissen in de conferentiën worden zeer uiteenloopende geruchten verspreidt, algemeen is men nogthans van gevoelen, dat deze staat tot de werkzaamheden niet zal worden toegelaten, maar alleen tot de teekening van het te sluiten verdrag zal worden geroepen.
      Men bevestigd dat er reden bestaan, om zich over de keuze der bevolmagtigden van Rusland, zeer te verheugen; de gematigde denkwijze van den Baron Van Brunnow is te dikwerf gebleken, om niet algemeen te worden erkend, terwijl men den Graaf Orloff ten onregte steeds doet voorkomen als een halsstarrigen voorstander der oud-Russische partij, en dat men ook de benoeming van dien staatsman zou moeten aanmerken als een blijk van de welmeenende gezindheid van den Keizer van Rusland, om tot eene overeenkomst te geraken.
      De Euphrate heeft te Marseille berigt uit Constantinopel aangebragt van 28 Januarij. De Generaal Codrington heeft de aanneming van de Oostenrijksche voorstellen door Rusland aan het leger bekend gemaakt, en deze aankondiging schijnt in den beginne zelfs bij den Maarschalk Pélissier weinig geloof te hebben gevonden. Den 21sten zijn te Kamiesch belangrijke magazijnen verbrand.
      Bij de spanning, die in Engeland wordt waargenomen, ten aanzien der betrekkingen met Noord-America heeft de kamer van koop[h]andel van Manchester een adres aan de re[ge]ering goedgekeurd, ’t welk door den heer [W]right was voorgesteld, en waarbij het in acht [n]emen van eenen geest van bevrediging zeer [er]nstig wordt aangeraden, ten einde beide de [la]nden voor de rampen van een oorlog te [vr]ijwaren.