De Roermondenaar/Proefblad/Reeds langen tijd hebben wij behoefte gehad aan een blad

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Reeds langen tijd hebben wij behoefte gehad aan een blad, [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 13 december 1855
Titel Reeds langen tijd hebben wij behoefte gehad aan een blad, [...]
Tijdschrift De Roermondenaar
Jg, nr, pg [n.v.t.], Proefblad, [1]
De Roermondenaar Proefblad Reeds lange tijd hebben wij behoefte gehad aan een blad.jpg
Brontaal Nederlands
Bron roermond.x-cago.com
Auteursrecht Publiek domein

      Reeds langen tijd hebben wij behoefte gehad aan een blad, hetwelk toegewijd aan handel en nijverheid, tevens in het kort het voornaamste staatkundige nieuws mededeelt; om in deze behoefte te voorzien, en de overtuiging bezittende, dat onze medeburgers, zoo als ook de inwoners der plattelands gemeenten, niets beters wenschen, en het nuttige en aangename inzien, om des zondags een paar ledige uren te besteden met het lezen van de voornaamste gebeurtenissen der afgeloopene week, hebben wij besloten, met Januarij aanstaande, elken Zaturdagavond, een blad, ter grootte en onder den naam van het tegenwoordige te doen verschijnen.
      Buiten en behalve de voornaamste staatkundige gebeurtenissen, zullen wij al datgene opnemen, hetwelk nuttig voor de nijverheid, den handel en den landbouw zal geacht worden; de benoemingen der Heeren Geestelijken in ons bisdom; alle benoemingen van Ministeriëele en andere ambtenaren van ons Hertogdom; een kort verslag van de handelingen der eerste en tweede Kamer en van die der provinciale Staten; de opgaven van de prijzen der granen, niet alleen van Roermond, maar ook van verscheidene andere steden; de uren van aankomst en vertrek der stoomhooten, postwagens en alle andere geregelde diensten, zoo alsook de wekelijksche aangiften van den Burgerlijken stand.
      Volgaarne nemen wij ook medegedeelde artikels aan, ons nogthans voorbehoudende derzelver plaatsing te weigeren, zoo deze eene ongodsdienstige strekking mogten hebben, of niets van algemeen belang inhouden, maar zullen alles plaatsen, wat tot vooruitgang van nijverheid, handel en landbouw, tot aanduiding en afschaffing van bestaande misbruiken moge strekken.
      Daar het uitgeven van dit blad enkel geschiedt, zoo als wij boven reeds aanhaaldden, om in eene behoefte te voorzien, en wij geenszints de winst beöogen, hebben wij alleen tot dekking der kosten, den abonnementsprijs bepaald op 50 Cts. per drie maanden, franco per post door het geheele rijk 60 Cts. De prijs der advertentiën is van 1 tot 10 regels, 25 Cts. behalve 35 Cts. zegelregt voor het rijk; alle regels daarenboven 3 Cts.
      Wij twijfelen in het geheel niet, of een ieder zal zich een nieuwsblad willen aanschaffen hetwelk met bovenstaande strekking wordt uitgegeven, terwijl wij van onzen kant ons steeds zullen beijveren, en niets onaangewend zullen laten, om ons voorgenomene doel ruimschoots te bereiken.

Men abonneert zich bij den drukker dezes en bij alle Postdirecteuren van het Rijk.