De Telegraaf/Jaargang 5/Nummer 1810/Avond-editie/Timmerlieden en metselaars

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Timmerlieden en metselaars’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Telegraaf, woensdag 15 december 1897, Avond-editie, [Eerste blad], [p. 2]. Publiek domein.
[ Eerste blad, 2 ]

Timmerlieden en metselaars.

 Gisteravond werd in het Café de „Karseboom“ door het Gild der timmerlieden en metselaars, onderafdeeling van den R. K. Gildenbond, de tweede jaarvergadering gehouden onder leiding van den voorzitter den heer J. N. Hendrix.
 Door den secretaris en den penningmeester werden jaarverslagen uitgebracht, waaruit bleek dat de toestand van het Gild steeds vooruitgaande was.
 Door den voorzitter werd mededeeling gedaan dat het Gild was uitgenoodigd eenige leden te willen aanwijzen, die aan de gemeentelijke commissie voor werkverschaffing inlichtingen zouden kunnen verstrekken omtrent den toestand van het timmervak hier ter stede.
 Tevens was door het gemeentebestuur van Amsterdam aan het bestuur van den Gildenbond gevraagd, van advies te willen dienen omtrent de splitsing van eventueel in deze gemeente van regeeringswege op te richten Kamers van Arbeid, aan welke uitnoodiging het bestuur had voldaan.
 Als bestuursleden werden herkozen de heeren J. N. Hendrix en J. G. J. Hol Jzn.
 Als hoofdpunt der agenda werden behandeld de programma’s van eischen voor de af te nemen examens voor gezel en meester in de vakken van timmeren en meubelmaken, welke programma’s waren ontworpen door het hoofdcomité tot veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid. Daar dit punt te uitgebreid was om in deze vergadering afdoende te worden behandeld, bepaalde de vergadering zich tot het houden van algemeene beschouwingen over deze programma’s van eischen, en werd besloten in de eerstvolgende vergadering de verschillende onderdeelen der programma’s nader te behandelen.
 Aangezien de vergadering van oordeel was, dat ook voor het metselvak de gelegenheid tot aflegging van proeven van bekwaamheid hoogst gewenscht was, besloot de vergadering aan eene commissie, bestaande uit de heeren Höfte & Perquin op te dragen, tegen de volgende vergadering een concept voor het program van eischen voor het metselvak te ontwerpen.