De Tijd/Jaargang 75/Nummer 22029/Zilveren feest van een fabrieks-patronaat

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zilveren feest van een fabrieks-patronaat
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 18 augustus 1919
Titel Zilveren feest van een fabrieks-patronaat
Krant De Tijd
Jg, nr 75, 22029
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ZILVEREN FEEST VAN EEN FABRIEKS-PATRONAAT. – Men schrijft ons uit Venlo, d.d. 18 Aug.:
      Het was voorzeker een wijze maatregel van den Weleerw. heer Joseph Windhausen, Kapelaan te Goch, toen hij 25 jaar geleden als Kapelaan te Venlo voor de Meisjes van Pope’s electrische lampenfabrieken aldaar een Patronaat oprichtte. Is tegenwoordig een patronaat in elke parochie, ook voor Meisjes, dringend noodzakelijk, Kapelaan Windhausen komt de eer toe indertijd het eerste fabriekspatronaat te hebben gesticht.
      Gisteren is het Zilveren Jubileum van Pope’s Meisjespatronaat feestelijk gevierd. Om half 7 werd in de St. Martinuskerk een H. Mis van dankzegging opgedragen, waaronder algemeene H. Communie voor de Meisjes.
      In het Zusterhuis in de Kerkstraat, vaar het Patronaat gevestigd is, had de plechtige intronisatie plaats van een magnifiek H. Hartbeeld, door de meisjes voor het jubileum geschonken. Daarna werd bij de Zusters het gezamenlijk ontbijt gebruikt.
      In het middaguur waren in de lokalen aanwezig de gebr. Joseph en Karel Windhausen, oud-directeur-oprichter en directeur van het patronaat; de directie van Pope’s fabrieken; de zeereerw. deken Bauduin, de Eerw. Moeder van het Zustershuis en de oud-Eerw. Moeder Jerôme met het 6-tal Zusters aan het patronaat verbonden. Directie en commissarissen vereerden de Zusters met ruikers en een mand heerlijke bloemen.
      Begeleid door fanfaremuziek zongen een 200-tal meisjes een feestcantate, waarin als volgt het initiatief van het patronaat werd herdacht:

’t Is nu een boom, wiens zilvren kruin
Zich fier verheft in Neerlands eden;
Van Limburgs top tot Hollands duin,
Geen boom, dien ’t zilver reeds bekleedde.

      De eerw. directeur bracht eer aan God, die wasdom gaf aan de stichting zijns broeders, wiens werk hij mocht voortzetten. Ook namens da directie dankte hij de eerw. Zusters, wien nooit iets te veel was. Toen het ledental zich uitbreidde en naar de 200 liep, gaven de Zusters eigenlijk meer dan verlangd kon worden. Vooral bracht hij hulde aan een 2-tal van de 6 Patronaats-Zusters, n.l. aan Zuster Crispiniana en Zuster Getulina, die heden ook haar zilveren jubileum aan het Patronaan vieren; ook dank aan de beide Eerw. Moeders, die den ijver zoo mogelijk nog verhoogden.
      In het bijzonder dankte hij de directie der fabrieken voor de gewaardeerde samenwerking, waardoor het fabriekspatronaat langen tijd een unicum in gansch het land is geweest en als voorbeeld werd genomen en als vraagbaak diende.
      Ook de meisjes dankte hij voor de volgzaamheid, eerbied en hoogachting, waarin het geheim van de goede samenwerking schuilt. Vooral nu goddeloosheid en onafhankelijkheidszin heerschen, smeekte hij Gods zegen af.
      De directeur, Ir. J. Rieter, herhaalde gaarne, wat hij in Mei 1914, bij het zilveren feest der fabriek, had verklaard, dat het meisjespersoneel, wat ingetogenheid enz., betreft, een gunstiger indruk maakt, dan bij de oprichting vaa het bedrijf. Niet het werk, doch het gedrag der meisjes, drukt het stempel op den fabrieksarbeid. Door het patronaat behoefden de ouders niet meer te schromen de meisjes naar Pope’s fabrieken te sturen. Niet door het reglement, doch doch door het plichtsbesef, heerscht er een goede geest. Voor de naaste toekomst bestaan er nog verdere plannen. Indien de Zusters haar streven niet onthouden, dan mag het patronaat op de volle sympathie en medewerking der directie rekenen.
      Aan de Zusters bood hij als feestgeschenk voor het Tabernakel in de kapel een prachtig kruis van Russisch zilver.
      De meisjes krijgen a.s. Zaterdag een blijden feestdag, waarin de eerw. directeur de directie reeds is voor geweest. Met een versierde tram maken zij dan een tocht naar den Plasmolen, waar zij een prettigen middag zullen doorbrengen.
      De Zeereerw. Deken Bauduin verklaarde te kort te schieten in zijn plicht, als hij geen woord van dank bracht aan de directie voor alles, wat zij voor het fabriekspersoneel en vooral voor hat patronaat deed. De fabriek Pope is een modelinrichting, waar de arbeider in zijn stand wordt opgeheven. Alle arbeiders spreken met lof over de fabriek; bij werkstaking behoeft de fabriek niet bang te wezen, dat het personeel wordt aangestoken. Niet alleen financieel, doch vooral moreel heeft de directie het personeel gesteund. Hoevelen zouden anders schipbreukelingen en drenkelingen zijn geworden op de zee der maatschappij; tot hoevele gelukkige huwelijken heeft het pogen geen aanleiding gegeven.
      Nu de nijverheidswetten op hare toepassing wachten zal er in de toekomst naast het herhalingsonderwijs ook een kookschool en een huishoudschool komen.
      Hulde bracht de Deken ook aan den Eerw. Windhausen, die met zijn kunstenaarszin voor- de kunst der kunsten beoefent, n.l. de kinderzielen naar Gods wil te vormen.