De Tijd/Jaargang 78/Nummer 22999/Boekaankondiging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boekaankondiging
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 28 oktober 1922
Titel Boekaankondiging
Krant De Tijd
Jg, nr 78, 22999
Editie, pg [Dag], derde blad, [3]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

BOEKAANDONDIGING.

      „Blaricum en zijn recht op zelfstandigheid“. Uitgeversmij. De Waelburgh, Blaricum.
      Dit is het rapport van de commissie, welke was ingesteld om aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verslag uit te brengen over het door hen ingediende wetsontwerp, dat de samenvoeging der gemeenten Blaricum en Laren (N.-H.) beoogde.

      Van de N. V. Lecturis te Eindhoven ontvingen we no. III van de serie: Voor het Roomsche Huis, getiteld: Herfst, van P. C. Krüter C. s. s. R. Dit bundeltje verhalen, schetsen en verzen is geïllustreerd door A. Windhausen. Het wil een bescheiden aanvulling zijn van het groote en algemeen gevoeld te kort aan hoogerstaande Roomsche lectuur. Als zoodanig zij het boekje van harte aanbevolen.

      De „Dietsche Warande en Belfort“ van October bevat: „Een en ander over het Bankwezen in de ons omringende landen“ door E. Vliebergh; „De Engelen bij de Primitieven“ door E. van der Hallen; gedichten van A. Nagels en Joris Eeckhout; „Het Congres der Torens“ door Joz. De Voght; „Muziek in Noord-Nederland“ door Jos. De Klerk; „In memoriam Mgr. Duchesne“, door J. Coppens; „Het mirakel van de kleine Madonna“; „Een Pater-dichter“ door Raph. Kreemers en Boekennieuws.

      „De Modewereld“, Nederlandsch dames- en modeblad, Leidsche Uitgeversmaatschappij, Oude Singel 146, Leiden.
      Dit blad verschijnt maandelijks in fraai gekleurd omslag en bevat in 24 bladzijden een mode-overzicht, afbeeldingen in koperdiepdruk van de nieuwste modes, prijsvragen, rubrieken voor dames, kinderhoekje met prijsraadsels en tal van andere voor de huisvrouw aantrekkelijke rubrieken.

      Van den uitgever P. N. van Kampen en Zn. te Amsterdam ontvingen we het verslag, uitgebracht door de commissie voor hoogspanningslijnen, 7e gedeelte: Het koppelen van Electriciteitsfabrieken. Dit deel behoort bij de reeks: Een Hoogspanningsluchtnet voor Nederland, welke onder de auspiciën der Vereeniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland wordt gepubliceerd.

      De Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te ’s-Gravenhage, zond ons een catalogus van gidsen, brochures en kaarten ten dienste van het toerisme in Nederland. Dit boekje is bedoeld als een hulp voor hen, die zich vooraf op de hoogte willen stellen van wat er over een stad of streek geschreven is. Daartoe moet het echter zoo volledig mogelijk zijn, en daarom verdient het ten volle, dat een ieder, die leemten in deze uitgave ontdekt, de behulpzame hand biedt door het opgeven van de in dit werkje ontbrekende publicaties op dit gebied. De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer mag zoowel om het lofwaardig doel, dat zij nastreeft, als om den ijver, dien zij aan den dag legt, aanspraak maken op aller medewerking.