De Tijd/Nummer 11809/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 20 mei 1886
Titel Kerknieuws
Krant De Tijd
Editie, pg [Dag], Tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      Roermond, 15 Mei. Met groot genoegen vernemen wij dat de pelgrims reeds in grooten getale naar de grafstede onzer vaderlandsche Heiligen Wiro, Plechelmus en Otgerus komen toestroomen.
      Donderdag bezocht de bedevaart uit Melick, met den weleerw. heer pastoor Tielen aan het hoofd, de Stiftskerk en bracht een schoone kaars ten geschenke, welke bij de rustplaats der Heiligen werd ontstoken. Onder de Hoogmis, gecelebreerd op het grafaltaar, werden de bedevaartganger door een welsprekend redenaar opgewekt tot vertrouwen in de voorspraak der heilige belijders van den St. Petrusberg.
      Na de heilige reliquieën vereerd te hebben, keerden zij hoogst voldaan en in de beste stemming naar hun haardsteden terug.
      Vrijdag deed de parochie van Posterholt, onder begeleiding der weleerw. heeren pastoor Aerts en kapelaan Bartholomeus, haar plechtigen intooht te St Odiliënberg en toog ter beêvaart naar de rustplaats onzer Heiligen, om hun gedachtenis te eeren en hun voorbede af te smeeken.
      Wat den ouden van dagen te St-Odiliënberg de tranen in de oogen deed komen en allen, zoowel geestelijken als geloovigen, tot in het diepst van hun ziel ontroerde, was: dat de vrome pelgrims bij hun intrede van het dorp hetzelfde loflied ter eere van de HH. Wiro, Pleehelmus en Otgerus aanhieven en met volle borst zongen, dat bij het laatste jubilé ten jare 1819 zoo herhaaldelijk en zoo jubelend langs de oevers der Roer door velden en beemden uit den mond der bedevaartgangers van die dagen weergalmde.
      De volgende weken komen weer andere parochiën den St. Petrusberg beklimmen, om de heilige bisschoppen en diaken te huldigen en aan de gunsten en voorrechten van het jubilé deelachtig te worden.

(M. en Roerb.)