De Tijd/nummer 11597/zonder titel/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Maas- en Roerbode deelt het volgende mede: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 8 september 1885
Titel De Maas- en Roerbode deelt het volgende mede: [...]
Krant De Tijd
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Joannes Paredis vermeld als Paredis, Heinrich Windhausen als H. Windhausen, Henry Edward Manning als Manning
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      De Maas- en Roerbode deelt het volgende mede:
      De feestavond van verleden Zondag [28 augustus 1885] in de Burgersocieteit te Roermond is schitterend afgeloopen. Meer dan 240 mannen, allen leden der Societeit, vulden de groote en ruime vergaderzaal, die de burgers, opgekomen om bij de onthulling van het prachtige portret van Roermonds negentigjarigen bisschop tegenwoordig te zijn, nauwelijks bevatten kon.
      Het feest begon met het Nederlandsche Volkslied, door het strijkorkest gespeeld. Zangers en muzikanten werden na het afspelen der verschillende nummers van het feestprogram levendig toegejuicht. De welsprekende feestrede van den weleerwaarden heer Hillen, pastoor te Susteren, met begeestering voorgedragen, werd herhaaldelijk door een daverend applaus van de vergadering onderbroken. Toen de sluier van het beeld, omringd door bloemen en sierplanten, wegviel, rezen al de aanwezigen op, en allen stemden uit volle borst een driewerf herhaald „Lang zal hij leven!” aan ter eere van den doorluchtigen kerkvoogd-jubilaris, wien alle roermondsche burgers hooge achting en kinderlijke liefde toedragen, en die daar in beeld, treffend van gelijkenis, vóór hen stond; vervolgens betuigden allen door een enthusiastisch handgeklap den kunstenaar H. Windhausen hun bewondering en voldoening over het portret, door hem zoo meesterlijk vervaardigd.
      Eere, lof en dank aan de wakkere commissie der Burgersocieteit, die zulk een genotvollen feestavond wist te organiseeren! Eer, lof en dank aan de talrijke leden der Burgersocieteit, die de bewondering van geheel Limburg hebben opgewekt door het prachtige geschenk, dat zij Mgr Paredis op zijn 90n verjaardag hebben aangeboden! Met dat portret blijft niet alleen de gedachtenis van den door Roermonds burgerij zoozeer geliefden bisschop, maar ook die van de Burgersocieteit, welke het hem heeft geschonken, van geslacht tot geslacht in eervolle en zoete herinnering in onze stad voortleven.
      Bij deze gelegenheid hebben wij tevens het genoegen, te melden dat de beroemde kardinaal Manning, aartsbisschop van Londen, zijn photographisch portret, waaronder hij eigenhandig zijn gelukwenschen aan Mgr Paredis op diens 90n verjaardag heeft geschreven, als blijk van hoogachting en broederlijke toegenegenheid, heeft overgezonden.