De Zuid-Willemsvaart/Jaargang 37/Nummer 139/Gemeenteraad te Helmond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gemeenteraad te Helmond
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 1 december 1917
Titel Provinciaal Nieuws. Gemeenteraad te Helmond. Vergadering van den Gemeenteraad op Maandag 3 Dec., ’s avonds ten 7 uur.
Krant De Zuidwillemsvaart
Jg, nr 37, 139
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

GEMEENTERAAD TE HELMOND

Vergadering van den Gemeenteraad op Maandag 3 Dec., ’s avonds ten 7 uur.


      Agenda:
      1. Ingekomen stukken:
      a. Kamer van Koophandel en Fabrieken, Helmond, 25 October 1917, no. 24. – Toezending van het verslag der Kamer over 1916.
      b. Gedeputeerde Staten, ’s-Bosch, 7 November 1917, G no. 131. – Bericht van ontvangst der verordening van 22 October 1917 op de vervroegde winkelsluiting.
      c. Gedeputeerde Staten, ’s Bosch, 14 November 1917, G no. 16. – Goedkeuring van het raadsbesluit van 22 October 1917 tot wijziging der begrooting, dienst 1917.
      d. R. K. Drankweer, Helmond, 12 November 1917. – Verzoek om eene subsidie uit de gemeentekas voor het dienstjaar 1917.
      e. J. H. de Wit en 6 andere leden van den gemeenteraad, Helmond 16 November 1917. – Voorstel om:
      1o een toeslag te geven op de gasprijzen;
      2e. een toeslag te geven op de brandstoffen.
      f. W. Spooren, Helmond, 13 November 1917. – Verzoek om ontslag als lid der schattingscommissie voor het grondbedrijf. – Burgemeester en Wethouders stellen voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen.
      2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van:
      a. een leeraar in het lijnteekenen aan de Burgeravondschool;
      b. een leeraar in het lijnteekenen aan de Gemeentelijke Teekenschool.
      3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van tijdelijke leeraren aan de Gemeentelijke Teekenschool.
      4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening der jaarwedderegeling der onderwijzers aan de U. L. O. School.
      5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om een crediet toe te staan van f 3300.— voor rioleering van een gedeelte der Heistraat in aansluiting op de rioleering van de terreinen aan den Drietip.
      6. Nader verzoek van het R. K. Kerkbestuur van den H. Lambertus te Helmond, d.d. 9 Augustus 1917, om een subsidie uit de gemeentekas ad f 250.— voor het dienstjaar 1918.
      7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van grond.
      8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om de vergoeding voor de verwarming der localen van de Burgeravond- en Gemeentelijke Teekenschool te verhoogen van f 180.— op f 280.—
      9. Vereeniging „Ambachtsonderwijs voor Helmond en Omstreken”, Helmond, 8 November 1917. – Verzoek om steun voor een te treffen duurtetoeslagregeling voor het personeel harer school.
      10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de Woningbouwvereniging „Volksbelang” in erfpacht uit te geven een terrein groot 2.91.45 H.A, voor de stichting van 173 arbeiderswoningen.
      11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het leggen van een bouwverbod op de ontworpen straat van de Molenstraat naar het slop aan de Wolfstraat.
      12. Gemeentebestuur Eindhoven, 19 September 1917. – Verzoek om een bijdrage voor hare H. B. S., waaraan verbonden eene gemeentelijke Hoogere Handelsschool.
      13. Ged. Staten, ’s-Bosch, 17 Augustus 1917, G no. 261. – Bemerkingen op het besluit van 27/28 Juli 1917, tot wijziging der bedrijfsverordening,
      14. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot subsidieering eener steunregeling in zake werkloosheid.
      15. Verzoek van J. Turlings, Opzichter-teekenaar bij Openbare Werken, om vergoeding wegens gemis van een woning.
      16. Ged Staten, ’s-Bosch, 21 Norember 1917, G no. 271. – Brief betreffende de jaarwedden van den Burgemeester, den Secretaris en den Ontvanger.
      17. Aanbieding der
      a. Gemeenterekening dienst 1916.
      b. Armenrekening dienst 1916.
      18. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verleenen van een toeslag op de prijzen van gas, petroleum en brandstoffen.
      19. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot toekenning van een duurtetoeslag aan ambtenaren en beambten en werklieden uitsluitend in dienst der gemeente Helmond.
      20. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het toestaan van een crediet groot f9500,— voor den aankoop van een motorbrandspuit.
      21. Reclames H.O.