Delftsche Courant/Jaargang 81/Nummer 279/Korte berichten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Korte berichten’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Delftsche Courant, dinsdag 28 november 1922, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Korte berichten.

 — De grenspolitie heeft de handen vol met de vele Duitschers, die zonder pas en zonder middelen der grensplaatsen onveilig maken. Bij troepen van soms vijftig tegelijk worden zij over de grens gezet. Vooral de laatste dagen is het enorm.

 — De rijksontvanger te Blijham, die naar het huis van bewarng te Winschoten werd overgebracht, is geschorst. Van een groot aantal belastingplichtigen zijn de aanslagbiljetten opgevraagd. Het tekort moet ongeveer ƒ 6000 bedragen.

 — In een zeer druk bezochte buitengewone vergadering van de afdeeling Rotterdam van den algem. Nederl. Typografenbond, zijn de voorstellen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 1923 met algemeene stemmen verworpen.

 — De gemeenteraad van Arnhem heeft na een langdurig debat een voorstel van B. en W. met 14 tegen 11 stemmen verworpen, om voor 1923 een subsidie van ƒ 3000 te geven voor de Arnhemsche Vrijwillige Burgerwacht.

 — De minister heeft aan de directeuren der rijkskweekscholen en rijksnormaallessen aangezegd, dat de bezoldigingen van de aan die inrichtingen verbonden tijdelijke leerkrachten worden teruggebracht op het minimum.