Pagina:Delftsche Courant vol 081 no 279.djvu/2

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

Bureau voor de Statistiek was het indexcijfer van de prijzen van 53 artikelen in den groothandel in October 1922 178, tegen 174 in September 1922 en 193 in October 1921. Voor voedingsmiddelen e. d. alleen bedroegen deze cijfers resp. 166 en 191.

  Al­ge­meen in­dex­cij­fer. In­dex­cij­fer voe­dings­mid­del­en e.d.
1901—1910 100 100
1913 114 113
1918 447 330
1919 339 318
1920 320 276
1921 206 206
Jan. 1921 243 227
April 1921 201 204
Juli 1921 201 202
Sept. 1921 205 207
Oct. 1921 193 191
Jan. 1922 183 179
April 1922 183 181
Juli 1922 185 181
Sept. 1922 174 162
Oct. 1922 178 166

 Tegenover een prijsstijging van 24 artikelen met in totaal 369 punten in October 1922 ten aanzien van September 1922 staat een prijsdaling van 16 artikelen met in totaal 169 punten. Belangrijk stegen in prijs de artikelen: melk, honig, terpentijn en eieren, n.l. met respectievelijk 43, 48, 37 en 42 punten; met meer dan tien punten stegen voorts de artikelen hooi (met 25), tarwe (11), gerst (11), haver (21), zemelen (15), erwten (14), runderhuiden (12), platina (15) en kaas (19) Daarentegen komt de daling voornamelijk ten laste van de artikelen sago (met 39 punten), thee (25), papier (17), rijst (13), haring (12), zalm (12), aardappelen (11) en kaarsen (10).

DE WERKLOOSHEID.

 Van lieverlede neemt de werkloosheid te Zevenaar toe, nu de malaise in de Duitsche grensstad Emmerik erger wordt. Vooral in de borstelindustrie heerscht aldaar toenemende slapte, ten gevolge waarvan zeer veel Hollanders, die reeds jaren daar werkten, zijn ontslagen.
 De metaalbewerkers over de grens zijn voorts in staking gegaan en er hebben de laatste dagen duurtebetoogingen plaats gehad. Thans wordt er weder, tegen verhoogd loon, gewerkt doch velen onzer landgenooten verdwijnen zachtjesaan uit de Duitsche fabrieken.

DROEVE DOOD.

 Zondagmiddag ongeveer half vier geraakte iemand van het wandelhoofd „Wilhelmina” te Scheveningen te water. Vermoedelijk ten gevolge van de hooge zeeën wenrd de drenkeling even voor de rotonde tegen de ijzeren draagpijlers geslagen.
 Bezoekers van die pier konden wel zijn hulpgeroep hooren, doch natuurlijk niet zien waar de drenkeling zich precies bevond. Toen de politie ter plaatse kwam, had de man daar al een kwartier krampachtig tegen het water geworsteld. Met een koevoet werden nu twee planken uit de pier gelicht en daar doorheen waagde zich de 56-jarige G. P. Roukema, uit de Bosschestraat, die zich aan een touw liet zakken. Hoewel deze vele malen door de golven werd bedolven en voortdurend in doodsgevaar verkeerde mocht het hem niet gelukken den drenkeling te grijpen. Eindelijk liet de drenkeling den pijler los en werd hij door den stroom meegespoeld. Zijn lijk is nog niet gevonden. De heer R., die daarna weer aan het touw werd opgehaald, had ongeveer een kwartier in het water verkeerd.

ECONOMIE-PRIJSVRAAG.

 De Ned. Maatsch. voor Nijv. en Handel looft, naar het „Tijdschr. Mij. v. N. en H.” meedeelt, een prijs uit van vijf honderd gulden voor het beste antwoord op de vraag betreffende de oorzaken der economische malaise en de middelen ter verbetering.
 Toelichting:
 Gezien de feiten dat eenerzijds:
 a. in verschillende streken der wereld hongersnood en ellende heerschen;
 b. bovendien schier tal van dringende behoeften onbevredigd blijven (bijv. woningen, wegen, bruggen, vervoermiddelen, kleeding, onderwijsinrichtingen, enz.);
 dat anderzijds er gelijktijdig:
 A. in sommige streken overvloed is van voedsel, zoodat graan als brandstof wordt gebruikt of aardappelen, groenten en andere voedingsgewassen soms zelfs de kosten van het rooien of oogsten niet waard zijn;
 B. vervoermiddelen aanwezig zijn, doch ongebruikt blijven en dat gelijktijdig de arbeidskracht van de werkloozen geheel of gedeeltelijk verloren gaat, ofschoon toch de productie-capaciteit van fabrieken enz. groot genoeg is; dan mag uit deze schrille tegenstellingen worden geconcludeerd, dat aan een economisch gebruik van den arbeid hinderpalen in den weg staan.
 Gevraagd wordt een voor het groote publiek bevattelijke uiteenzetting van ten hoogste 8 pagina’s druks, waarin beredeneerd wordt aangetoond:
 1e. waaraan deze ongerijmde toestanden te wijten zijn;
 2e. door welke maatregelen hierin verbetering ware te brengen, d.w.z, een toestand ware te scheppen, waarin zoo weinig mogelijk middelen tot het vormen van welvaart verloren gaan.

HET ROOVERDOM.

 ’t Wordt onveilig aan den Oostkant van ons land. ’t Lijkt wel of de oude romantieke rooverstijd weer terugkeert.
 In Tudderen werd Zaterdagnacht ingebroken. Toen de dieven met hun buit wilden ontsnappen, kwam de eigenaar en sloeg een der inbrekers zoodanig, dat deze bewusteloos ineenzonk. Vervolgens werd de marechaussee gewaarschuwd die hen arresteerde.
 In Ubaghsberg kwamen drie Duitschers bij ’n boerderij en vroegen ’n aalmoes. Toen een der meiden dit weigerde, begonnen zij te dreigen. Gelukkig was de boer thuis, die een geweer greep en daarmee naar buiten kwam. Toen sloegen zij op de vlucht.
 De „Zuid Limburger” meldt nog, dat Donderdagavond een meisje nabij den Bril door twee personen werd aangevallen en van haar geld en papieren beroofd. De menschen waren, volgens haar zeggen geen Duitschers. De politie, die gewaarschuwd werd, ging op spoor en rechercheurs ontmoetten op den weg naar Ehrenstein twee personen, die eenigszins aan het opgegeven signalement beantwoordden. Beiden werden naar het politiebureau gebracht en legden toen een volledige bekentenis af. Het gestolen geld hadden zij nog in hun bezit. De rechercheurs gingen nogmaals terug tot Ehrenstein en vonden daar de snippers van de door de gearresteerden vernielde papieren, waaronder een pas enz. De namen der straatroovers zijn A. en W., beiden jongemannen en bij de politie en de justitie geen onbekenden.
 Nog meldt dit blad, dat een dezer avonden de voerman G. met paard en wagen van af het station de Eygelshovergracht opreed. De niets kwaads vermoedende voerman zag niet, dat een persoon uit het struikgewas te voorschijn kwam en achter in den wagen klom. Plotseling voelde G. dat iemand hem met een mes in den rug stak. Hoewel G. erg schrok, sprong hij toch direct van den wagen, maar de persoon die hem blijkbaar had willen berooven had reeds den wagen verlaten en was in het struikgewas hetwelk aan beide zijden van den weg groeit verdwenen. Gelukkig dat G. dik gekleed was, anders was hij er niet zoo goed afgekomen.
 In verschillende gemeenten in Zuid-Limburg werden voorts de laatste dagen weer aangiften gedaan van fietsendiefstallen. De Heerlensche politie trof Zaterdagmiddag een fietsendief aan op den Valkenburgerweg te Heerlen met een gestolen rijwiel. Hoewel men hem met een revolver dreigde en dit in de lucht afschoot, stapte de dief niet af. Ten slotte werd hij met een stuk van een kruiwagen van de fiets geslagen en opgepakt. Ditmaal was het eens geen Duitscher, doch een Belg.
 Door het grenscommissariaat Heerlen werd Zaterdag weer een veertigtal Duitschers en Oostenrijkers over de grens gezet, die zonder geldige papieren hier werden aangetroffen. De politie te Kerkrade zette er 25 over de grens. Heden zijn er weer een twintigtal te Heerlen aangehouden. Kerkrade borg er nogmaals 25 op, Sittard, Heerlenheide en Treebeek ook enkelen.

PROFESSOR OTTO OTTO.

 Volgende week zal professor Otto Otto wederom in Rotterdam optreden. Op Woensdag 29 Nov. zal hij in het gebouw Poseidon een lezing houden over Nütze und Erfolge der Psychotherapie. Tot bijwoning van deze voordracht zijn uitgenoodigd autoriteiten op geneeskundig gebied, de Geestelijkheid, het college van B. en W., de leden der rechtelijke macht en de Raad van Toezicht en Discipline van de Orde van Advocaten. Naar men weet is op 21 November de zaak Otto Otto in hooger beroep voor de Arrondissements-Rechtbank aldaar geweest. Op verzoek van zijn rechtskundigen raadsman werd de behandeling uitgesteld tot Otto Schlesinger zelf zou kunnen verschijnen. Deze lezing moet dus in verband gebracht worden met de behandeling van zijn zaak voor de rechtbank en kan beschouwd worden als het voorspel van zijn verdediging.

NIEUW VERKEERSVLIEGTUIG.

 De Nederlandsche vliegtuigenfabriek, die in begin 1920 met de F. II haar eerste verkeersvliegtuig uitbracht, welk type kort daarop door de succesvolle, door de K.L.M. en buitenlandsche luchtvaartmaatschappijen gebruikte F. III vliegtuigen werd opgevolgd, zal binnen enkele weken een verkeerstoestel lanceeren van ’n geheel nieuw type. Het merkwaardige is, dat bet nieuwe toestel, dat als tweedekker ontworpen is, in zeer weinig tijd in een eendekker kan worden veranderd. Dit naar gelang de lading groot of klein is. De cabine, die uitgerust is met lavabo en W. C., en een zoodanige hoogte heeft dat men er in rechtop kan staan, biedt plaats voor 8 passagiers, vier aan elken kant. In het midden is een doorloop. Een reserve-zitplaats is nog aangebracht naast het toilette. De bestuurderscockpit is vóór de passagierscabine en is uitgerust met dubbele besturing. Een deur geeft een verbinding tusschen de beide compartimenten, zoodat bij zeer lange vluchten de bestuurder afgelost kan worden door een reservepiloot, die zich in de cabine bevindt. Onder de bestuurderscockpit is een bagageruim van 12/10 kub. M. inhoud. De 550 liter groote benzinetank is geplaatst onder den bovenvleugel. Het landingsgestel valt op door zijn geringe hoogte. Wanneer het toestel als tweedekker gebruikt wordt, is er tusschen den boven- en benedenvleugel een V-vormige stijlenversterking.

ROOVERS GEVAT.

 Naar de „L. K.” verneemt, zouden te Frankfort twee verdachten van den roof op de bank te Valkenburg zijn aangehouden. De signalementen der gearresteerden komen zeer goed overeen met die der daders. Thans is de bankbediende, in wiens tegenwoordigheid de roof werd gepleegd, daarheen gezonden, teneinde vast te stellen of de aangehoudenen in werkelijkheid tot de daders behooren.

HET BERGEN-GEVAL.

 Men herinnert zich nog wel het indertijd door ons vermeldde geval te Bergen waarin een z.g. pension een jongen was ondergebracht die men, vermoedelijk om geldelijk voordeel, in een krankzinnigengesticht had doen opsluiten, hoewel de jongen goed bij was. Geruimen tijd leek het alsof het geval in den doofpot was geraakt. Thans echter heeft ook mevr. H. het niet meer met zuster B. kunnen vinden. Zooals men zich herinnert, zijn de beide kinderen van mevr. H. reeds eenigen tijd geleden onder hoede van den Voogdijraad gesteld. Nu heeft mevr. H. het pension van zuster B. verlaten en intrek genomen in huize Johanna, waar ook haar zoon Guus vertoeft. Onder geen voorwaarde, aldus meldde zij haar advocaat, zou zij naar zuster B. teruggaan en zij hoopt dat haar zwager, die haar financiën beheert, zich daarmee kan vereenigen. Zij schijnt daarvan niet zeker te zijn, daar deze er steeds op aandrong om, ondanks al het gebeurde, bij zuster B. te blijven. Hij had nooit naar de kinderen omgezien.

Korte berichten.

 — De grenspolitie heeft de handen vol met de vele Duitschers, die zonder pas en zonder middelen der grensplaatsen onveilig maken. Bij troepen van soms vijftig tegelijk worden zij over de grens gezet. Vooral de laatste dagen is het enorm.

 — De rijksontvanger te Blijham, die naar het huis van bewarng te Winschoten werd overgebracht, is geschorst. Van een groot aantal belastingplichtigen zijn de aanslagbiljetten opgevraagd. Het tekort moet ongeveer ƒ 6000 bedragen.

 — In een zeer druk bezochte buitengewone vergadering van de afdeeling Rotterdam van den algem. Nederl. Typografenbond, zijn de voorstellen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 1923 met algemeene stemmen verworpen.

 — De gemeenteraad van Arnhem heeft na een langdurig debat een voorstel van B. en W. met 14 tegen 11 stemmen verworpen, om voor 1923 een subsidie van ƒ 3000 te geven voor de Arnhemsche Vrijwillige Burgerwacht.

 — De minister heeft aan de directeuren der rijkskweekscholen en rijksnormaallessen aangezegd, dat de bezoldigingen van de aan die inrichtingen verbonden tijdelijke leerkrachten worden teruggebracht op het minimum.KERK EN SCHOOL. Doen alsof. Maria Antoinette gaf eens een vriendin, een jonge gravin die zich tegen wil en dank verloven moest, den raad, eens gedurende eenigen tijd zich zoo jegens haar cavalier te gedragen alsof ze hem liefhad. De gravin ging en deed alzoo en het resultaat was, dat de voorgestelde genegenheid over ging in echte.
 „Doen alsof” heeft in menig geval op dengene die het doet, den invloed, dat de gevoelens, waarop hij zich heeft ingesteld een gewoonte, een blijvende gemoedstoestand wordt en dit geldt ook voor kindertjes. Van tijd tot tijd verneemt men, dat kinderen, meisjes vooral van een jaar of zes, zonder eenige uiterlijke aanleiding angst hebben voor haar onderwijzeres en niet zelden worden kinderen lichamelijk ziek, zoodra de schooltijd nadert. Er zijn er die gaan braken en andere duidelijke bewijzen geven, dat ze echt „schoolziek” zijn. In een aantal van die gevallen is de raad gegeven: laat het kleine meisje de juffrouw maar eens een bouquetje meebrengen en dat heeft in een paar gevallen geholpen. Het ligt voor de hand, dat met dien raad niet bedoeld is, de onderwijzeres vriendelijk te stemmen, maar op grove wijze gezegd, is de bedoeling, een soort van psychisch mechanisme als het volgende in werking te brengen: aan wie geeft men iets? Aan iemand, die ons sympathiek is. Het kleine meisje geeft de juffrouw bloemen en haar gemoed komt daardoor in een vriendelijke stelling tegenover de juffrouw.
 De wisselwerking van kind op onderwijzeres, die ook mogelijk is, laten we buiten beschouwing en letten alleen op het kind. Als het door invloed van buiten eenige keeren in gedwongen welwillendheid tegenover de juffrouw staat, dan wordt dit gemoedshouding bij de een gauwer, bij een ander langzamer tot gemoedsgewoonte, en automatisch gaat het kind haar onderwijzeres aardig vinden.
 Dit mechanisme is in de psychologie zeer goed bekend als „projectie naar buiten”, maar lang voordat het door de analytische psychologie herkend was, wisten fijngevoelige menschen het al. In de laatste jaren is heel wat geschreven over de theorie van „doen alsof.” Van de practische toepassing is de hierboven genoemde raad een voorbeeld.
 Overigens nemen verschillende psychologen aan, dat een gemoedsgesteldheid een karakter geheel veranderen kan, door wijziging van een enkele gedraging en prof. Steiner beweert, dat iemand zijn karakter kan wijzigen, door het aannemen van een andere schrijfhand. Onmogelijk behoeft het niet te schijnen. Voor het veranderen van handschrift is zoo buitengewoon veel psychische energie noodig, dat alle aandacht, waarover men te beschikken heeft, ervoor gebruikt moet worden, zoodat er vrijwel gelegenheid in de psyche overblijft, om aangeboren of verworven eigenschappen toe uiting te doen komen. Dat er verband bestaat tusschen handschrift en karakter werd en wordt door verschillende psychologen aangenomen.STADSNIEUWS.

Gevonden voorwerpen.

 Aan het bureau van politie, zijn iederen werkdag, tusschen 12—1 uur, inlichtingen te bekomen, omtrent: een pakje roede stof en een mesje; terwijl is te bevragen: Oude Langendijk 23, een taschje met inhoud.

 Zon en maan. Woensdag 29 November. Zon, opkomst 7.45 v.m., ondergang 3.51 n.m. Maan, opkomst 1.59 n.m., ondergang 1.58 v.m.

 Luchttemperatuur. Laagste temperatuur hedennacht 1° Celsius (34° Fahrenheit), hoogste temperatuur hedenmiddag 12 uur 10° Celsius (50° Fahrenheit). Tram-adres. We kregen een schrijven van iemand die er op wees dat naar zijn meening het onderteekenen van het tramadres belemmerd wordt omdat het uitsluitend in winkels ter teekening is gelegd, omdat velen aarzelen daartoe uitsluitend een winkel binnen te gaan, zonder tevens iets te koopen. Om hieraan tegemoet te komen is nu het adres ook ter teekening gelegd op het bureau van ons blad, achter de tijdingzaal.

 Werkloosheid. Sinds de vorige opgave is de werkloosheid op 759 werkloozen stabiel gebleven, verdeeld als volgt: glasblazers 59, plegers 1, drukkers 4, letterzetters 3, grondwerkers 19, loodgieters 2, metselaars 20, schilders 47, opperlieden 44, timmerlieden 27, marmerbewerkers 1, voegers 1, stucadoors 9, behangers 4, straatmakers 1, kistenmakers 4, mach. houtbewerkers 6, mandenmakers 1, kleermakers 4, zadelmakers 2, schoenmakers 1, ketelmakers 1, bankwerkers 34, smeden 13, electriciens 14, plaatwerkers 2, metaaldraaiers 5, auto-monteurs 5, scheepsklinkers 3, rijwielmonteurs 7, koperslagers 2, machine drijvers 1, metaalschavers 3, gereedschapmakers 2, autogeen lasschers 2, ijzerwerkers 3, constructiewerkers 2, metaalfraisers 3, soldeerders 1, koperbankwerkers 1, machinisten 2, blikbewerkers 2, scheepmakers 1, vuurwerkers 1, instrumentmakers 2, voorslaanders 1, kopergieters 1, zandvormers 1, boekbinders 4, bosjesmakers 1, sigarenmakers 24, sorteerders 1, werkmeester sigarenindustrie 1, bakkers 2, tuinders 6, bloemisten 1, magazijnpersoneel 10, koetsiers 5, schippers 3, kellners 1, kantoor personeel 20, bouwk. teek. 1, werktuigk. teek. 3, zilver en juweelen teek. 1, portiers 1, huisknechts 1, werksters 1, losse werklieden 180, fabriekarbeiders 112.

 Telefoonverkeer met Engeland. Het rijkstelefoonkantoor Delft is met ingang van heden, toegelaten tot het Nederlandsch-Engelsch telefoonverkeer. Men kan dus van hier uit rechtstreeks met Engeland telefoneeren.

 Een wereldreis vóór 15 jaar. „Indien men verre reizen doet, dan kan men veel verhalen”, zegt een rijmpje. Hij die veel reist en veel gezien heeft is altijd een welkome gast, vooral als hij iets te vertellen heeft van zijn reizen.
 Het was dan ook een goed idee van de afdeeling Delft van den Vrijheidsbond den heer G. Meyer uit te noodigen een lezing te houden over een reis, welke deze in de Vereenigde Staten heeft gemaakt.
 De zaal van Paviljoen Duyser was Maandagavond goed bezet, toen de voorzitter der afdeeling, dte heer C. J. Maas, aan spr. het woord gaf.
 Aan de hand van lantaarnplaatjes vertelde deze veel interessante feiten uit het land der onbegrensde mogelijkheden.
 Het eerste bezoek gold New-York, met haar hooge skyscrapers van 55 tot 60 verdiepingen toe. De lengte der straten bedraagt soms 5 tot 7 K.M. Spr. vertelde hoe hij te Baltimore eens op zoek was naar het Hollandsche conculaat. Hij vroeg aan een voorbijganger waar „the Dutch consulate” was. „Die en die straat” was het antwoord. Toen hij zoo’n straat van 7 K.M. was afgekuierd kwam hij echter niet bij het Hollandsche, maar Duitsche consulaat terecht. Toen hij daar vroeg waar het Dutch consulate was gevestigd, kreeg hij ten antwoord: „U meent zeker: the Holland consulate”. Dutch bleek n.l. een scheldwoord te zijn voor alles wat Hollander, Duitscher of Scandinaviër is.
 Als typisch staaltje van Amerikaanmentaliteit moet nog verteld worden, dat toen hij eens van een bezoek van de Niagara falls terugkeerde in den electrischen trein, aan den overkant de gewone trein dezelfde richting uitging. De beide machinisten gingen toen een wedstrijd aan, wie het snelste zou rijden en de enthousiaste passagiers gingen weddenschappen aan, welke trein het zou winnen!
 Spr. stond vervolgens stil bij de regeeringsstad Washington. Liet het kapitool, het bekende „Witte Huis”, woning van den president zien en verschillende departementen. Het typische hiervan is, dat verschillende departementen in één reusachtig gebouw zijn ondergebracht. Bijzonder fraai is de gedenknaald opgericht ter eere van den „vader der republiek” George Washington. De naald is 188 meter hoog, van wit graniet, terwijl de top van alluminium is[.]
 Over Chicago werd nu de weg vervolgd naar de Rockey mountains. Prachtig waren de afbeeldingen van de ruwe berglandschappen, de woest cannons, met hun gruischende bergstroomen en dorre wanden. Aan den anderen kant van het gebergte ligt de mormonenstad Saltlake city; waar Birmingham Young, de stichter der sekte, zich met zijn volgelingen een nederzetting heeft gesticht.
 Steeds verder spoort de trein, de Sierra Nevada wordt bereikt. De spoor leidt hier over het gebergte heen, zoodat men tusschen sneeuw en ijs voortstoomt. Dit heeft de spoorwegmaatschappijen veel hoofdbrekens gekost. Soms was er geen doorkomen aan en heeft men er toe moeten besluiten om overdekte galerijen te bouwen, die de sneeuw opvingen.
 Voordat men echter het gebergte is genaderd rijdt men door een dorre woestijn, waarin o. a. versteende oerwouden zijn te zien. Ten slotte, als men de Nevada achter zich heeft, daalt men snel naar beneden en belandt men in het dal van Californië: Het paradijs op aarde, mits er maar geen aardbevingen waren. Spr. had de aardbeving, welke San Francisco verwoestte, mede gemaakt. Gelukkig had hij eenige dagen tevoren zijn pension verlaten en was hij, voor een reis, het gebergte ingetrokken, want van het pension is geen steen overgebleven, het werd in elkander gedrukt door een skyscraper, welke er dwars over heen kwam te vallen. Een onmetelijke verwoesting is door de aardbeving aangericht. Gansche straten waren totaal verwoest. De verschillende afbeeldingen gaven een duidelijk overzicht van de groote der ramp.
 De heer Meyer liet vervolgens nog verschillende afbeeldingen zien van Amerikaansche steden en landschapen.
 Nadat hij zijn lezing geëindigd had, dankte de heer Maas hem voor zijn boeiende, interessante rede, waarmee de aanwezigen met een luid applaus instemden.

 Prijsvragen. De handige schatter die moest raden uit hoeveel deelen de rots voor het raam van den vischhandelaar Offermans, Dertienhuizen, bestond is geweest C. Kloeg, wonende Bagijnhof. Hij raadde van de 147 stukken er 146, waarmede een paling van 2 pond was verdiend. De negen dichtst bijkomende krijgen ook een prijs.

 — De prijsvraag van het Warenhuis, het raden van den prijs van een pop, trok 1258 deelnemers. De beste schatter, winnaar van de gramofoon was C. Willigers Rietveld, met ƒ108.69½. De waarde van de pop is ƒ108.75. Het Warenhuis zal een tweede prijsvraag uitschrijven n.l. hoeveel knikkers zich in een vaas bevinden.

 — Op de prijsvraag van het letterraadsel door het comité van de winkelweek uitgeschreven zijn 711 oplossingen ingekomen. De sorteering ervan is een werkje dat niet meevalt. Hiermede zullen wel, vooral met het oog op de St. Nicolaasdrukte, nog eenige dagen gemoeid zijn. Zoodra de uitslag bekend is zullen we dien vermelden.

 Benoeming. Tot lid van den Voogdijraad ’s Gravenhage II is benoemd A. J. D. de Winter, alhier.

 Religie als geestkracht. Voor den Ned. protestantenbond zal ds. W. Machenzie uit Utrecht op Vrijdag 1 December a.s. een lezing houden in de Remonstrantsche kerk over: „Religie als geestkracht.”

 Met militaire eer. Het stoffelijk overschot van den marnier 2e klasse J. Wijnhof van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord, zal Woensdag a.s. ten 11 uur voorm. met militaire eer van uit het militair hospitaal op de r.-k. begraafplaats alhier worden begraven.

 Indeeling lichting 1923. Van de lichting 1923 zullen worden bestemd voor het 15e regiment infantene ploeg I 352 man, ploeg Ib en II 265 man. De inlijving zal plaats hebben voor ploeg Ia 16—20 Maart; ploeg Ib 16—20 Juli; ploeg II 1—5 November.

 Kinderverzorging. De vereeniging tot bevordering van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding geeft dezen winter wederom een cursus in het maken van kinderkleertjes. Voor inlichtingen zie men de advertentie in dit blad.

 Huur-incasso-kantoor. De vereeniging „Het Eigendom”, alhier, heeft als onderafdeeling der vereeniging opgericht een huur-incasso-bureau waarvan als administrateur is aangesteld de heer G. J. Spijker, Veldersgracht 11a.

 De Spaansche schatgraver. Op verschillende plaatsen van ons land, in Utrecht vorige week zeer actief, is de beruchte Spaansche schatgraver aan het werk om naïeve menschen tot slachtoffer te maken van zijn al te mooie praatjes. Ook een Delftsch ingezetene kreeg een fraaien brief van dit sinjeur waarin werd beweerd dat hij weer valschelijk beschuldigd in het gevang zat en ergens aan een station in Holland een koffer met ƒ 500.000 had laten staan. Het oude smoesje dus. Bij toezending van wat losgeld wordt men deelgenoot. In theorie althans. Want in werkelijkheid is men dat geld kwijt. Men zij dus gewaarschuwd.

 Oneerlijke bedelarij. De politie heeft een oneerlijke bedelaar aangehouden, H. J. van B. genaamd. De man drentelde langs de deuren en soebatte om steun daar hij werkloos was en zijn portemonnaie verloren had. Ook varieerde hij zijn bedelthema wel, dan was zijn trekhond weer doodgereden etc. Hij is in bewaring gesteld.

 Politienieuws. Op den Rotterdamschen weg vloog hedennacht een auto in brand. Aan blusschen viel niet te denken, zoodat de wagen geheel uitbrandde.

 — Van T. v. d. W. is een rijwiel gestolen.

 — Een hier bekende rijwieldief H. is te Rotterdam gepakt. Buiten een Delftschen rijwieldiefstal had de man nog een misdrijf te Alkmaar op zijn geweten, zoodat hij in de laatste plaats is opgeborgen in het huis van bewaring.

 Aanbesteding. Ten behoeve van de bouwvereeniging „Patrimoniums Woningstichting” zal Vrijdag 15 December a.s. in het gebouw voor christelijke belangen worden aanbesteed het bouwen van 34 eensgezins-woningen aan de Hugo de Grootstraat.