Eindhovensch Dagblad/Jaargang 6/Nummer 282/Gemeenteraad van Helmond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gemeenteraad van Helmond
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 6 december 1917
Titel Gemeenteraad van Helmond. Op Woensdag 3 December om 7 uur n.m.
Krant Eindhovensch Dagblad
Jg, nr 6, 282
Editie, pg [Dag], [1-2]
Opmerkingen Woensdag 3 December moet zijn Maandag 3 December
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

Op Woensdag 3 December om 7 uur n.m.

      Voorzitter de heer Van Hout, Burgemeester.
      Secretaris de heer Van Bokhoven.
      Afwezig de Heeren Bezemer en Richelle.
      1. De Voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde de behandeling van ingekomen stukken.
      Verschillende brieven van Ged. St. houdende goedkeuring van Raadsbesluiten worden voor kennisgeving aangenomen. Het verslag van de Kamer van Koophandel wordt ter visie gelegd.
      Een verzoek van 7 raadsleden om een toeslag op de gasprijzen en de brandstoffen zal worden behandeld bij punt 18 der agenda.
      Aan den heer W. J. Spooren wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid der schattingscommissie voor het grondbedrijf.
      2. Voorstel van B. en W. tot het benoemen van een leeraar aan de Gemeentelijke Teekenschool. Met algemeene stemmen wordt benoemd de heer Th. Bertels, leeraar aan de Ambachtsschool alhier.
      Voorstel van B. en W. tot het benoemen van een leeraar aan de Burgeravondschool. De heer Th. Bertels wordt benoemd met elf van de 13 stemmen.
      3. Aan de orde is een voorstel van B. en W. tot herbenoeming van tijdelijke leeraren aan de Gemeentelijke teekenschool. Met algemeene stemmen worden herbenoemd de heeren G. Snip, H. Th. Verhofstadt en A. F. de Hair.
      4. Voorstel van B. en W. tot herziening der jaarwedden van de onderwijzers.
      Door den Raad wordt eene verordening vastgesteld waarbij de jaarwedde van het hoofd wordt gebracht op ƒ 1400.— met 9 2-jaarlijksche verhoogingen van ƒ 100.— tot ƒ 2300.—; voor de onderwijzers minimum ƒ 800.— met dezelfde verhoogingen tot ƒ 1700.—
      Voor hoofdakte al dan niet verplicht wordt ƒ200.— toegekend. Andere lagere akten ƒ 50 verhoogd tot ƒ 100.— wanneer de titulair in dat vak onderwijs geeft.
      Voor akte M. O. resp. ƒ 100.— en ƒ 150.—
      5. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van een crediet van ƒ 3300.— voor rioleering


[...]


[2]


van een gedeelte van de Heistraat. Wordt overeenkomstig besloten.
      6. Verzoek van het R. K. Kerkbestuur v. d. Heilige Lambertus om eene subsidie ad ƒ 250 voor het Mariapatronaat. Wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. verleend.
      7. Voorstel van B. en W. tot aankoop van grond gelegen aan de Heistraat.
      Wordt besloten met algemeene stemmen.
      8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verhooging der vergoeding voor de verwarming der localen der Burgeravondschool en Gemeentelijke Teekenschool van ƒ 180. tot ƒ 280.
      Wordt besloten.
      9. Verzoek van de Vereeniging Ambachtsonderwijs voor Helmond en Omstreken, om eene bijdrage van de gemeente voor een duurtetoeslag aan de Leeraren.
      Wordt besloten de helft bij te dragen alzoo voor 1917 tot een bedrag van ƒ 430.— en voor 1918 ƒ 385.—
      10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan de Woningbouwvereeniging „Volksbelang” een terrein in erfpacht te geven groot 2.91.45 H.A. voor de stichting van 173 arbeiderswoningen.
      Voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen aangenomen.
      11. Voorstel van B. en W. tot het leggen van een bouwverbod op de ontworpen straat van de Molenstraat naar het Slop aan de Wolfstraat.
      Hiertoe wordt besloten.
      12. Verzoek van het Gemeentebestuur van Eindhoven om eene bijdrage voor de H. B. S, waaraan verbonden eene Hoogere Handelsschool.
      B. en W. stellen voor tot wederopzeggen te verleenen eene bijdrage van ƒ 25 per leerling en per jaar, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten.
      13. Bemerkingen van Gedeputeerde Staten op de Bedrijfsverordening.
      B. en W. stellen voor de door Ged. Staten verlangde wijziging aan te brengen.
      Hierover ontspint zich eene zeer interressante discussie voornamelijk tusschen de heeren Van Wel en Kam eenerzijds en de heeren Ebben en de Burgemeester anderzijds, welke laatste het voorstel van B. en W. verdedigden.
      In stemming gebracht wordt het voorstel van B. en W. verworpen met 7 tegen 6 stemmen.
      [1]4. Voorstel van B. en W. tot subsidieering eener steunregeling in zake werkeloosheid.
      Hiertoe wordt door den Raad een crediet verleend van ƒ 25000.—
      Door den Voorzitter en verschillende leden wordt hulde gebracht aan de werkgevers voor hunne prachtige houding in deze.
      15. Verzoek van J. Turlings opzichter bij Openbare Werken om vergoeding wegens gemis van een woning.
      Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt aan J. Turlings eene vergoeding toegekend van ƒ 25.— per maand voor den tijd van ten hoogste drie maanden.
      16. Brief van Ged. St. betreffende de jaarwedden van Burgemeester, Secretaris en Ontvanger.
      Wordt besloten in geheime vergadering te behandelen.
      17. Aanbieding der gemeenterekening over 1916 en der Armenrekening over 1916.
      18. Voorstel van B. en W. om een toeslag te geven op brandstoffen en gasprijzen, naar aanleiding van een verzoek aan 7 leden van den raad en 1100 inwoners der gemeente. Na een korte beraadslaging hieromtrent, wordt besloten 1o. gas, behalve industriegas beschikbaar te stellen voor 9 cent per M3 en petroleum voor 24 cent per liter; 2o. brandstoffen beschikbaar te stellen voor 1.50 voor hen die gerantsoeneerd zijn op 10 eenheden, voor 4 eenheden; voor hen die gerantsoeneerd worden op 12 eenheden en meer, voor 6 eenheden.
      19. Voorstel tot het verleenen van een duurtetoeslag aan werklieden, agenten en ambtenaren in dienst der gemeente.
      Wordt besloten een toeslag te geven:
      a. aan werklieden, van ƒ3.— per week bij een loon van minder dan ƒ 12.— p. w.
      ƒ 2.50 bij een loon hooger dan 12 en minder dan 17.— en ƒ 2.— bij een loon hooger dan 17 doch lager dan ƒ 25.—
      Kindertoeslag voor kinderen beneden den leeftijd van 14 jaren ƒ 0.75 per kind en per week. Ongehuwden ƒ 2.— per week.
      Een gelijke toeslag werd vastgesteld voor agenten.
      Voor ambtenaren werd een toeslag vastgesteld van 15 pct. voor de 1e ƒ 1000.—, 10 pct. voor de 2de ƒ 1000.— en 5 pct. voor de 3e ƒ 1000 salaris.
      Ongehuwden twee-derde gedeelte.
      Bovendien een kindertoeslag van ƒ 50.— per kind bij een salaris beneden ƒ 1000.—; ƒ 40.— bij een salaris beneden ƒ 2000.— en ƒ 30.— voor een salaris beneden ƒ 3000.— met een grens van ƒ 3000.
      20. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van een crediet van ƒ 9800.— voor het aanschaffen van een motorbrandspuit. Wordt besloten.
      Bij de rondvraag doet de Burgemeester eenige mededeelingen in zake distributie, waarna de raad in geheime zitting overgaat.
      Hierin werd door den raad besloten op het schrijven van Ged. St. waarin wordt voorgesteld de salarissen van den Burg. Secretaris en Ontvanger te brengen op resp. ƒ 4000, ƒ 3000 en ƒ 2000 mede te deelen, dat de raad hiermede acooord gaat, doch meent dat het salaris van den Secretaris moet gebracht worden op ƒ 3500.—