G. Voskuilen en anoniem/Nieuwe Uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe Uitgaven
Auteur(s) G. Voskuilen en anoniem
Datum Dinsdag 6 december 1921
Titel Nieuwe Uitgaven
Krant Het Centrum
Jg, nr 38, 11373
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [3]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Nieuwe Uitgaven


      KRUISVAARDERS VAN ONZEN TIJD door Jac. v. Ginneken S.J. (Uitgave van het Geert Groote Genootschap).
      Wat zou er een goeds tot stand komen, als het idee van v. Ginneken vroeger in de „Studiën”, nu in deze brochure van het Geert-Groote-Genootschap ontwikkeld, verwezenlijkt werd: leeken-helpers in de Missiën!
      De oogst op de missievelden is rijp en moet nu binnen gehaald worden of hij bederft. Maar werklieden zijn er lang niet genoeg; daarom moeten losse leekenarbeiders uitgezonden worden om als catechist of in bedrijf of beroep de missionarissen te helpen. Dat lijkt erg nieuw, maar is al heel oud; Christus zelf gebruikte zulke krachten, de Apostelen ook, en in de geschiedenis der Kerk zijn uit dergelijke hulptroepen orden en congregatie’s gegroeid. Nu nog laten de missionarissen zich bijna overal door inboorlingen als catechisten bijstaan, en de protestantsche zendelingen, geestelijk zoo gebrekkig uitgerust, brengen toch heel wat tot stand, en dat zijn allen leeken, en voor een groot deel hulppersoneel. Een Amerikaansche organisatie zond in 20 jaar 6000 Academisch gevormden uit. Wat inboorlingen, wat protestanten doen zouden beschaafde katholieken dat niet kunnen? Menschen hebben we ge noeg, teveel zelfs, en aan edele zielen ontbreekt het niet: laat dan de missionarissen niet langer timmeren, schoolmeesteren en kwakzalven, dat kunnen leeken ook en veel beter en daarbij nog heel wat catechistenwerk doen. ’t Is dus een praktische arbeidsverdeeling, die Ginneken voorstelt, een geestelijk Taylorsysteem, dat ook door anderen nationaliteiten toegepast, den bouw van de Stad Gods opeens een heel eind omhoog zou helpen. ’t Zou een ware Kruistocht worden, niet meer om het Kruis vrij te maken van de ongeloovigen, maar om de ongeloovigen vrij te maken door het Kruis.
      Maar eerste vereischte is, waar ook v. G. op wijst, samenwerking tusschen de missioneerende orden en congregaties en missievereenigingen, en de stichting van een stevige organisatie met een krachtigen leider aan het hoofd.
      Deze brochure in den smaakvollen trant van het G. G. G. uitgegeven, vol bezieling en klemmende bewijsvoering, in het klare, levende Hollandsch van v. Ginneken geschreven, en in zoo’n kort bestek plotseling zulke wijde vergezichten openend, maakt nieuwsgierig wat de schrijver, die hier het idee geeft, weldra over de praktijk gaat zeggen. Geve God intusschen wasdom aan deze teere plant.
      Voor abonnement op de G. G. G.-uitgave, en aansluiting bij het Genootschap vrage men inlichtingen aan het secretariaat, Seminarie Culemborg.


G. VOSKUILEN.


      HISTORISCH TIJDSCHRIFT. Uitgave Drukkerij Bergmans, Tilburg.
      De eerste aflevering is verschenen van het reeds door ons aangekondigde Historisch Tijdschrift onder redactie van Dr. Th. Goossens, Dr. H. Huijbers en Dr. J. Witlox.
      Er is een tekort scjrijft de redactie in haar „Woord van vertrouwen”.
      Dat aan te vullen kan de taak van dit tijdschrift niet zijn. Maar wel kan het er toe bijdragen de beschikbare krachten te concentreeren naar het bereiken van de ontzaglijke synthese, welke wij voor ons zien. Daarom was het initiatief voor de oprichting een daad van vertrouwen. Medewerking werd ons gul gegeven en toegezegde belangstelling in wijden kring mochten wij oogsten. Nu de eerste aflevering voor ons ligt, is het de redactie een verheugenis de eerste bladzijde te versieren met een woord van vertrouwen, vertrouwen op den Goddelijken Zegen, zonder wiens bijstand ook dit huis niet kan gebouwd worden, vertrouwen op dien rijkdom van toewijding en offervaardigheid van Roomsch Nederland, welke reeds zooveel goeds wist tot stand te brengen


      ARBEIDERSWONINGEN IN NEDERLAND.
      Bij de Uitgeversmaatschappij W. L. en J. Brusse te Rotterdam is met steun van het Departement van Onderwijs, K. en W., uitgegeven „Arbeiderswoningen in Nederland” Vijftig met rijkssteun onder leiding van architecten uitgevoerde plannen met de financieele gegevens. Bijeengebracht door Dr. H. P. Berlage, Ing. A. Keppler, W. Kromhout en Jan Wils.
      Het doel dezer fraaie, met veel platen en platte gronden versierde uitgave, beoogt openbaarheid te geven aan wat in de richting van arbeidswoningbouw de laatste jaren aan Nederland hebben gebracht.


      DE DUBBELGANGER door Ivans. – A. W. Bruna & Zn., Uitg. Mij. Utrecht. Weer een nieuw avontuur uit het leven van Geoffrey Gill, detective. Weer een aaneenschakeling van zeer zonderlinge en toevallige omstandigheden. Tweelingbroeders, gestolen kinderen, schijnbaar verlaten huizen, enz. enz. G. G. ontwart het kluwen weer zeer knaphandig en zijn vriend Hendriks verdraagt zeer geduldig de spot van zijn knappen vriend, die hem toch maar altijd weer in levensgevaarlijke avonturen brengt. In het werkelijk leven had Mr. Hendriks èn z’n avonturen èn z’n vriendschap al lang opgegeven. Maar niets is ook zoo onwerkelijk als detectiveromans.


      TUINTJES, door C. M. van Hille-Gaerthé, Nijgh & Van Ditmar’s Uitg. Mij., Rotterdam.
      Nog juist op tijd dit kostelijk boekje om als feestgeschenk aan te bevelen. Wie iets héél moois en fijns wil geven of bezitten, moet denken aan dit werkje van Hillen-Gaerthé. We kenden haar nog alleen als schrijfster voor kinderen en jonge meisjes, en haar boeken waren éénige boeken onder onze jeugd-lectuur. Dit is haar eerste gave voor de ouderen.
      ’n Prachtboekje.
      Keurig is ’t ook uitgegeven. Wat is dat toch véél, dat met zorg bewerken van iets heel moois. Goed gedacht ook vind ik dat ergens wegmoffelen van den uitgevers-naam, in tegenstelling met de boeken, waar men die zoo opdringend op omslag en rug vindt.


      MARIETJE, door Marie Schmitz. Mij. voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam. „Marietje” doet in den opzet denken aan „Het huisje aan den slootkant” van Carry van Bruggen. Beiden geven ’n diepen kijk in een kinderziel. We houden meer van het Joodsche droomstertje, er zit wat meer kleur en vroolijkheid in en de jeugd van het armere kind is ook rijker. Dit neemt niet weg van de knapheid waarmee de gevoelens van een doof kind en de zoo vaak onbegrepen invloed van een lichaamsgebrek op het karakter, zijn geschetst.
      Een boek om aan te bevelen.


      GROOTE DICHTERS VAN DEN LAATSTEN TIJD, samengesteld door Nico Rost. Uitgegeven door J. M. Meulenhoff te Amsterdam. – Een keurig uitgegeven boekje met mooie portretten. Dat aan Leopold een plaats onder de grootsten werd ingeruimd, zal menigeen verbazen, ook na het lezen der fragmenten. Dit is een kwestie van smaak, maar toch zal hij niet dikwijls, o.i., in één adem met Henriëtte Roland Holst worden genoemd.


      ZINGENDE STEMMEN. C. S. Adama van Scheltema, Derde druk. Brusse’s Uitg. Mij. Rotterdam. – ’t Is niet zoozeer de socialistische dichter, die in dit kleine bundeltje zingt. ’t Zijn meer luchtige liedjes met ’n enkel diep er tusschen. ’t Blijft ingetwijfeld een genot naar Adama van Scheltema te luisteren. We hebben weinig dichters die hun mooie mond-muziek geven in leutige liedjes als van „De Dijk” en in dit bundeltje zijn er ook zoo enkelen. ’n Dichtersgrapje... maar ’t is muziek.


      LODEWIJK VAN DEYSSEL, door P. H. Ritter Jr., Hollandia-drukkerij, Baarn. Tweede herziene druk. – Een beschouwing over Van Deyssel’s persoonlijkheid in zijn werk, met twee portretten.