Gebruiker:Vincent Steenberg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Open book 01.svg

Uitgelicht[bewerken]


Het boek Judith is een bijbelboek dat deel uitmaakt van de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Bij gebrek aan een Hebreeuws origineel wordt het door Joden en protestanten echter als historisch onbetrouwbaar gezien. Om haar stad voor de tirannie van de Babyloniërs te beschermen, verleidt de vaderlandslievende Judith hun legeraanvoerder Holofernes en onthooft hem. Haar daad wordt gevierd in de hier volgende Lofzang van Judith.

Gustav Klimt. Judith. 1909.

TOEN zong Judith den Heer dit lied, zeggende: Speelt den Heere met trommels en klinkt hem met cymbalen; zingt hem een nieuw lied; zijt vroolijk en roept zijnen naam aan. De Heer is het, die de oorlogen sluiten kan, Heer is zijn naam. Hij strijdt voor zijn volk, opdat hij ons redde van al onze vijanden. Assur kwam van het gebergte van het Noorden met eene groote macht; zijne menigte verstopte de beken en zijne paarden bedekten het land. Hij dreigde mijn land te verbranden en mijne manschap te dooden met het zwaard, kinderen en maagden weg te voeren. Maar de Heer, de almachtige God, heeft hem gestraft en hem in de hand eener vrouw gegeven; en zij heeft hem gedood. Want geen man noch krijgsknecht heeft hem omgebracht en geen reus heeft hem aangetast; maar Judith, de dochter van Merari, heeft hem nedergeveld met hare schoonheid. Want zij leide hare weduwskleederen af en trok hare schoone kleederen aan, tot vreugde voor de kinderen Israëls. Zij zalfde haar gelaat met kostelijk water en vlocht haar haar, en toog een nieuw gewaad aan, om hem te misleiden. Hare schoone schoenen verblindden hem, hare schoonheid bevinng zijn hart; maar zij hieuw hem het hoofd af; zoodat de Perzen en Meden zich ontzetten over zulk eene stoute daad; en het heir der Assyriërs jammerde, toen mijne ellendigen tevoorschijnkwamen, die van dorst versmacht waren. De jongelingen doorstaken de Assyriërs, en versloegen hen op de vlucht als kinderen; zij zijn verdelgd door het heir van den Heer mijnen God. Laat ons zingen een nieuw lied den Heer, onzen God. Heere God, gij zijt de machtige God, die groote daden doet, en niemand kan u weder staan. Al uwe schepselen moeten u dienstbaar zijn; want, als gij spreekt, geschiedt het; als gij uwen adem uitzendt, worden zij geschapen; en niemand kan uw bevel wederstaan. De bergen moeten bewogen worden op hunne grondslagen en de steenrotsen wegsmelten als was voor u. Maar wie u vreezen, hun betoont gij groote genade; want al het offer en al het vet is veel te gering voor u, maar den Heer te vreezen, dat is zeer groot. Wee den volken, die mijn volk vervolgen; want de almachtige Heer oefent wraak over hen en bezoekt hen op den dag des oordeels; hij zal hun lichaam plagen met vuur en wormen en zij zullen branden en jammeren in eeuwigheid. (Het boek Judith 16:1-26)

Overige gebruikerspagina's:[bewerken]

Gebruikerspagina Nederlandstalige Wikipedia
Gebruikerspagina Wikimedia Commons
Gebruikerspagina Franstalige Wikisource

Handige links:[bewerken]


[26]

Farben im Raum und Zeit.

Die Gestaltung des Raumes ist ohne Licht undenkbar. Licht und Raum ergänzen sich. Für die Architektur ist das Licht ein Gestaltungselement, uns zwar das wichtigste. Der organische Zusammenhang von Raum und Material ist nur vermittels des Lichtes möglich. Damit ist aber die Architektur noch nicht vollendet. Höchste Vollendung der Architektur ist nur dann möglich, wenn auch das Licht Gestalt bekommt. Die architektonische Gestaltung ist ohne Farbe undenkbar. Farbe und Licht ergänzen sich. Ohne Farbe ist die Architektur ausdruckslos, blind.
Diese Wahrheit hat jede Epoche auf ihre Weise, zeitgemäss, zum Ausdruck gebracht. Wir Menschen des 20. Jahrhunderts tun das auf unsere Weise. Wenn die Rationalisten die Farbe vollständig ausschalten wollen, so beweisen sie dass sie niemals die Bedeutung der Farbe als Architekturelement, als Gestaltungsmaterie (gleichwertig ob an Holz, Eisen, Glas oder Beton) verstanden haben. Es ist prinzipiell gleichgültig ob es sich hierbei um ««Farbanstrich» oder um die eigene Farbe der Materialien handelt. Selbstverständlich wird die Architektur durch die Anwendung der Farbe nicht zur Kunst und es ist auch zu verstehen, warum die radikalistischen und konstruktivistischen Architekten nur mit den architektonischen Mitteln auskommen wollen. Durch eine dekorative Anwendung in der Architektur wurde die Farbe misbraucht. Die Farbe ist aber den Menschen ebenso unentbehrlich wie das Licht. In der modernen Architektur verlangt die Fläche nach Belebung, d. h. um Gestaltung vermittels der «raumlichen», reinen Farbe. Selbst dann, wenn von dem Farbenanstrich vollständig abgesehen wird, ist die richtige Anwendung der modernen Materialien denselben Gesetzen unterworfen, wie die Farbe in Raum und Zeit. So wie die verschiedenen Farben (rot-blau-gelb z. B.) jede für sich eine eigene Energie vertreten, so vertreten auch die modernen Materialien (Beton, Eisen, Glas z. B.) jedes für sich eine eigene Energiekraft. Blau und Gelb z. B. bilden zwei vollständig entgegengesetzte Energien. Diese Gegensatz nenne ich eine Spannung.

[27]

Eine ähnliche Spannung bilden die zwei Materialien Eisen