Het Huisgezin/Jaargang 51/Nummer 6538/Helmond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Helmond
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 12 februari 1920
Titel Provinciaal Nieuws. Helmond.
Krant Het Huisgezin
Jg, nr 51, 6538
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      HELMOND. In de Maandagavond gehouden gemeenteraadszitting werd f 50 beschikbaar gesteld voor een te houden schietwedstrijd van den Landstorm.
      Het bedrag der inkomstenbelasting van J. H. C. Spoorenberg verminderd op f 655.31 en dat van H. C. J. van Dongen gehandhaafd op f 884.— beiden bij besluit van Ged. Staten.
      Goedgekeurd het aangaan van een tijdelijke kasgeldleening van hoogstens f 150.000 bij besluit van Ged. Staten.
      Tot onderwijzer belast met het geven van herhalingsonderwijs, in plaats van wijlen den heer Kluijtmans werd benoemd de heer Mertens.
      Goedgekeurd werd aan Ged. Staten vergunning te vragen tot het voeren van een procedure tegen J. Derboven, die het fabrieksgebouw van Clerkx bewoont, zijn buur veel last veroorzaakt en gerechtelijk uit zijn woning gezet zal worden, als hij weigert die te verlaten.
      Besloten werd een post van f 600 vast te stellen voor subsidieering van patronaten, uit welke post elk patronaat een bedrag zal bekomen naar gelang het budget.
      Dit voorstel wordt bestreden door den heer Bode, die elk patronaat afzonderlijk wil subsidieeren en een hooger bedrag wil dan f 600.
      De heeren Boelen, Coovels en v. d. Weijden stemden tegen het voorstel van B. en W.
      Nadat de voorzitter verklaard had dat de raad steeds het bedrag zal kunnen verhoogen, werd het voorstel Bode om het bedrag nu te verhoogen verworpen met algemeene stemmen, behalve die van den voorsteller.
      Aangehouden werd de aanvraag om verhooging van salaris door leeraren der ambachtsschool.
      Aangenomen wordt een voorstel om de ambachtsschool te subsidieeren voor een werkmeesterscursus, voor een dito in het textielvak en een dito in het typografenvak.
      Aangeomen wordt den heer Turlings een gratificatie van f 100 per maand te verleenen tot dat de nieuwe directeur van gemeentewerken zal benoemd zijn.
      De raad ging nu in besloten zitting over en komt weer Vrijdagavond bijeen om de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1920 vast te stellen.