Het Nieuws van den Dag/Nummer 5134/Vervolg Nieuwstijdingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vervolg Nieuwstijdingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 8 november 1886
Titel Vervolg Nieuwstijdingen
Krant Het Nieuws van den Dag
Jg, nr ?, 5134
Editie, pg [Dag], 5e blad, [2-3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[2]


Vervolg Nieuwstijdingen.

      De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de ontwerpen tot bevordering van de suikercultuur, de heeren Bahlmann, Van Gennep, Mees, Schaepman en W. van Dedem.

      In de zitting der Provinciale Staten van Noord-Brabant van Vrijdag is besloten:
      1. Tot wijziging van het oprichtingsbesluit van het waterschap ter bevordering der verbetering van den waterstaatstoestand in het Noord Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant.
      2. Het bestuur van het waterschap der rivier de Dommel niet te ontheffen van de verplichting, om de ontlastsluis te Boxtel te verruimen. 3. De navolgende subsidiën te verleenen in den aanleg en het eenjarig onderhoud van kunstwegen als: a. Liempsde 60 pCt. voor een heiweg, die de kom der gemeente naar de zijden van Boxtel en Best verbindt met den straatweg Bosch–Best tot een minimum van ƒ41,300, verminderd met de bijdrage van ƒ3500, vermoedelijk door Boxtel te verleenen. b. Etten en Leur ƒ1300 voor de verbetering van den zoogenaamden Dominéesgang te Leur; en c. Boekel 60 pCt. voor een grintweg van den kunstweg Boekel-Gemert aan den Berkhoek naar het gesticht Huize Padua, en aldaar aan te sluiten aan een particulieren weg loopend door Handel naar den Prov. weg Gemert Boxmeer en 4. De bijzondere Commissie voor de herziening der strafverordeningen en van de waterschappen diligent te verklaren.
      Nadat de notulen waren goedgekeurd, werd de vergadering door den Voorzitter in naam des Konings gesloten.


[3]


      Naar aanleiding van klachten, in eene der jongste vergaderingen van de Kamer van Kooph. en Fabr. alhier ingebracht door den Heer P. E. Tegelberg, over belangrijke vertraging van de telegrammen voor Ned.-Indië in de maand September jl., ten gevolge eener storing op den gewonen verzendingsweg, heeft, door tusschenkomst van den Min. van Waterstaat, het Nederlandsche telegraafbestuur zich gewend tot het Internationaal bureel te Bern, dat een schrijven richtte tot de »Eastern Extension-Australasia and China Telegraph-Company« te Londen.
      Daarop is thans een antwoord ontvangen, waarbij medegedeeld wordt, dat destijds, wat nog nooit gebeurd was, de beide Penang-kabels tijdelijk gestoord waren, en dat de Engelsch-Indische Regeering toen uit eigen beweging een weg voor de verzending aangegeven had, waaraan de vertraging te wijten was. Deze weg zal voortaan voor internationale correspondentie in zulk een geval niet meer gebruikt worden.

      Gistermiddag is in de Parkzaal Tivoli te Utrecht de 50e tentoonstelling geopend van de afdeeling Utrecht van het Genootschap voor landbouw en kruidkunde.
      Voor eene najaars-tentoonstelling is de indruk in hooge mate schoon te noemen. Het meest zijn de Chrysantheniums vertegenwoordigd. Zelden zagen wij prachtiger inzendingen Cyclamen en Bouvardia’s. Vruchten en groenten waren mede flink ingezonden. De inzending vruchten van den heer N. de Zwaan te Utrecht, zoowel voor de tafel als voor de keuken, maakte een flinke figuur, waaraan die Heer ook zijne 5 bekroningen te danken heeft.
      Een volledig opgepakte hoveniers-groentewagen was mede aanwezig, en zag er keurig uit. Tal van bloemruikers, bloemkussen, kransen en harpen waren sierlijk opgemaakt.
      De Utrechtsche bloemisten handhaafden hun ouden roem. Het geheel is een bezoek overwaard, ook van elders wonenden.

      De Haarlemsche Mannen-zangvereeniging Crescendo (directeur de Heer N. H. Andriessen), zal aanstaanden Zaterdag 13 November haar tienjarig bestaan vieren met eene uitvoering in het gebouw »de Vereeniging«, aldaar.

      Met de examens voor de akte M2. (rechtlijnig teekenen en de perspectief) en O. (boetseeren) die heden ten einde liepen, voor dit jaar de examens voor de teekenvakken middelbaar onderwijs afgeloopen.
      Voor M2. hadden zich aangemeld 21 candidaten, voor O., 1 candidaat. Allen kwamen op. 3 trokken zich gedurende den loop van het examen terug.
      De akte M2 werd uitgereikt aan de heeren: A. J. A. Asselbergs, geb. te Bergen-op-Zoom; – J. H. de Groot, geb. te Sliedrecht; – A. Hofman, geb. te Kollum; – P. J. Kisjes, geb. te Zwolle; – L. Krook, geb. te id.; – J. Krijgsman, geb. te Middelharnis (Z. Holl.); – P. H. Scheltema, geb. te ’s-Gravenhage, en P. van der Wint, geb. te Franeker.
      De akte O aan den Heer G. W. Dysselhof, geb. te Zwollerkerspel. Ter verkrijging van de akte Handteekenen Lager onderwijs, hebben zich aangemeld 142 candidaten.
      Die examens beginnen 8 November en zullen duren tot 18 December.

      De Internationale Tentoonstelling van Kunstnaaldwerk, welke in het gebouw van Kunstnijverheid op de Heerengracht alhier gedurende eenigen tijd zal geopend zijn, is de eerste van dien aard die in ons vaderland wordt gehouden.
      De zalen van het gebouw, waar meest in doelmatige vitrines de kostbare en kunstige naaldwerken zijn tentoongesteld, bieden eene rijke verscheidenheid aan van al hetgeen tot dat gebied behoort.
      In de zaal, ter rechterzijde van de vestibule, vindt men een schat van casuifels, meest echter van uitheemschen oorsprong, hoewel ook daar het Hollandsche naaldwerk gunstig door andere voortbrengselen, speciaal die der school van kunstnijverheid, is vertegenwoordigd.
      Dit laatste komt evenwel nog sprekender uit in de zalen ter linkerzijde, waar niet slechts tal van smaakvol vervaardigde banieren en andere kunstvoortbrengselen de eer van ons land schitterend ophouden, maar vooral eene buitengewoon sierlijke casuifel, vervaardigd door een viertal leerlingen der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, het onderwijs, dat aan die inrichting wordt gegeven, in een gunstig daglicht plaats.
      Maar niet slechts de benedenzalen leveren voor den bezoeker tal van bezienswaardige kunstvoortbrengselen op, ook de bovenzalen zijn in dit opzicht een bezoek overwaard. Want ook daar staat men verbaasd over hetgeen de kunstvaardige hand door de naald vermag.
      Te twee uren werd de Tentoonstelling plechtig geopend, in tegenwoordigheid van het Dames-Comité voor deze Tentoonstelling en eenige genoodigden, waaronder men den Burgemeester en den Wethouder v. Lennep opmerkte, met eene toespraak door den commissaris-generaal, den Heer L. B. Wertheim, die, na het belang dezer tentoonstelling in het licht te hebben gesteld, tevens daarbij deed uitkomen hoe de vervaardiging der verschillende producten niet slechts bevorderlijk was voor den goeden smaak, maar hoe zij ook ten goede kwam aan den ijver en het arbeidsvermogen van duizende meisjes en vrouwen. Met een woord van waardeering en dank aan het Dames-comité, verklaarde hij deze Tentoonstelling geopend en verspreidden zich de aanwezigen om de verschillende voorwerpen in oogenschouw te nemen, die zeer de algemeene bewondering wekken.

      Jan van Beers, Max Rooses en Sleckx (welke laatste pas gekozen) hebben volgens de Flandre liberale bedankt voor het lidmaatschap der nieuwe Vlaamsche Academie, welke meer en meer een clericaal karakter verkrijgt.

      Te Utrecht is, met ingang van 10 dezer, bevorderd tot adjunct hoofd-inspecteur van politie de Heer S. Wesselink Jr., thans inspecteur van politie aldaar.

      NED. HERV. KERK. Beroepen: naar Opheusden W. de Lange, te Bruchem (cl. Zalt-Bommel).

      NED. HERV. KERK. Beroepen: naar Gelselaar (toez.) J. Schuurmans Stekhoven, te Exmorra.