Het Vaderland/Jaargang 31/Nummer 4/Occultistische conferentie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Occultistische conferentie’ door d.J.
Afkomstig uit Het Vaderland, donderdag 5 januari 1899, Tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.
[ Tweede blad, 2 ]

OCCULTISTISCHE CONFERENTIE.

 Donderdag ll. waren de vereenigingslokalen van den Oocultistenkring op de Houtmarkt 20a, voor het eerst te bezichtigen. Ook zou dien avond de verdeeling der leden in secties plaats hebben, hetgeen echter door de uiterst geringe opkomst werd verhinderd.
 Vrijdag ll. was er in het „Keizershof” een vergadering voor leden en introducés, ten einde een debat te houden over de hypnotische geneesmethode.
 Door enkele der aanwezigen werden als bezwaren tegen genoemde geneesmethode aangevoeld, dat zij met gevaren vergezeld ging voor het physisch organisme, en, door de suggestibiliteit te verhoogen, de wilskracht en dus ook de moraliteit zou doen afnemen. Ter voorkoming van ongevallen werd een wetsbepaling wenschelijk geacht, waarbij de toepassing der hypnose slechts aan geneeskundigen zou worden toegestaan.
 Hiertegen nu kwam de heer Bruck, bestuurslid der Vereeniging, ten sterkste op, en verzekerde, dat de hypnotische behandeling op zichzelf niet het minste gevaar opleverde. Verhooging der suggestibiliteit zou geenszins een verdooving van het ethisch bewustzijn ten gevolge hebben. Integendeel was het redelijk gevoel in hypnotischen slaap veel fijner en dieper, dan in wakenden toestand, en geen gehypnotiseerde kon tot eenige handeling, in strijd met zijn karakter, worden gedwongen. Een wet op de hypnotische geneeswijze, zooals er inderdaad een in België is bekrachtigd, zou geheel nutteloos blijken. Een geval van misdaad door suggestie moest nog worden geconstateerd.
 Toch viel het niet te ontkennen, dat het hypnotisme in onbevoegde handen verderfelijk zou werken, vooral wanneer het monopolie er van aan de geneesheren zou worden toevertrouwd. Immens een diploma van medische bekwaamheid waarborgt geenszins kennis der occulte wetenschappen en evenmin, wat in dezen boven alles wordt vereischt, moraliteit.
 Spreker oefende een scherpe critiek uit op de officieele geneeskunde en veroordeelde in krachtige bewoordingen de houding der medici, die, na eerst het hypnotisme met opzet te hebben geïgnoreerd, thans zich ook op dit gebied de alleenheerschappij aanmatigden. En toch waren juist zij hiertoe het minst bevoegd en brachten zij, door hun materialistische zienswijze, het zielkundig onderzoek maar al te vaak op een dwaalspoor. Zoo is her o. a. aan de verkeerde proefnemingen van Chancot te wijten, dat de hypnose door velen als een ziekelijke toestand wordt beschouwd.
 Met dat al echter neemt de nieuwere psychologie, ondanks tegenwerking en dwaling, een steeds grootere vlucht. En mag men afgaan op de schitterende resultaten door mannen als Liébault en Ragazzy verkregen, dan zal weldra het hypnotisme als de geneeswijze bij uitnemendheid worden erkend.
 Na re- en dupliek werd de openbare vergadering gesloten en ging men tot een onderling samenzijn over.

d. J.