Het Vaderland/Jaargang 64/24 augustus 1932/Avondblad/Het Museum te Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Museum te Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 24 augustus 1932
Titel Het Museum te Roermond
Krant Het Vaderland
Jg, nr 64, ?
Editie, pg Avondblad C, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Het Museum te Roermond

      Gisteren is al melding gemaakt van de opening door Prinses Juliana van het gemeentelijk museum te Roermond. De burgemeester van Roermond, mr. Waszink, heeft vooraf een rede gehouden, waarin hij, naar wij in het Hbl. lezen, eraan herinnerde, dat de schilder H. Luyten indertijd een collectie zijner schilderijen ter beschikking van het gemeentebestuur heeft gesteld. Het gemeentebestuur zag hierin een aanleiding om voor de stad Roermond een museum in te richten. Een gelukkige omstandigheid was hierbij, dat de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen de toezegging deed, alle in het Rijksmuseum te Amsterdam aanwezige voorwerpen, afkomstig van wijlen dr. Cuypers, aan de gemeente Roermond, de geboortestad van den architect, in bruikleen af te staan. Spr. verzocht dr. Schmidt Degener, zijn dank hiervoor aan den minister over te brengen, en dankte voorts den directeur van het Rijksmuseum voor de tegemoetkomende houding door dezen aangenomen.
      Zonder kosten voor de gemeente, aldus vervolgde spr., kwamen wij in het bezit van een belangrijke collectie schilderijen. Zaak was het, hiervoor een goede huisvesting te vinden. Het dagelijksch bestuur der gemeente was hiertoe tot belangrijke offers bereid.
      Het mocht ons gelukken, de hand te leggen op dit perceel, dat voor ons van groote ideëele waarde is, omdat de naam van dr. Cuypers er nauw mee is verbonden. Spr. dankte ir. Cuypers, den kleinzoon van den bouwmeester, dat hij de kostbare familie-eigendommen aan de gemeente heeft willen verkoopen, en de verdere familie Cuypers, die de collectie heeft aangevuld.
      Verder dankte spr. o.m. den zoon van den schilder H. Luyten, die tal van doeken heeft afgestaan. Onder applaus deelde spr. mede, dat de zoon van den heer Luyten is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.
      Voorts bracht spr. nog dank, o.a. aan de stad Antwerpen, die een belangrijk kunstwerk in bruikleen heeft afgestaan.
      De stad Roermond, aldus besloot spr., is in het bezit gekomen van een museum, waarop wij, naar ik meen, met recht trotsch mogen zijn. Dit museum, gewijd aan twee groote Roermondenaren, is een instelling, warop wij met het volste recht fier mogen wezen.