Het Vaderland/Jaargang 68/25 april 1936/Avondblad/Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 25 april 1936
Titel Tijdschriften
Krant Het Vaderland
Jg 68
Editie, pg Avondblad B, 2
Opmerkingen George Hendrik Breitner vermeld als Breitner, Paul Cézanne als Cezanne, Georges Braque als Braque, Vincent van Gogh als van Gogh, Wassily Kandinsky als Kandinsky, Emil Nolde als Nolde, László Moholy-Nagy als Moholy-Nagy, Kurt Schwitters als Schwetters, Friedrich Markus Huebner als Huebner
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

TIJDSCHRIFTEN

PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR.

      Het Aprilnummer is bijzonder geslaagd. Na korte afdwaling lijkt ons de redactie weer heelemaal op het goede pad teruggekeerd. Paul Citroen brengt een belangwekkend, door reproducties geschraagd, artikel over: Het nieuwe in de nieuwe schilderkunst (Entfesselte Malerei). Er worden reproducties gegeven van Breitner, Cezanne, Braque, Theo van Doesburg, van Gogh, Kandinsky, Nolde, Russolo, Sibolz, Moholy—Nagy, Schwetters en Dali. De schrijver besluit zijn boeiend overzicht aldus: „De schilderkunst staat op het oogenblik niet meer in het teeken der richtingen. De richtingen verliezen aan beteekenis, en uit de verwarring der verschijningen kristalliseert zich het beeld der scheppende persoonlijkheden. Waar het naar toe gaat, weten we niet. Wij constateeeren alleen, dat onze wereld nog dagelijks verrijkt wordt met vormscheppingen, die anders zijn dan alles wat wij ooit gezien hebben. Wij blijven open en ontvankelijk voor het onverwachte en optimistisch ten opzichte der groote nog onbekende mogelijkheden van den mensch, zooals zij zich in schilderkunst door nieuwe vormen openbaren”.
      Walter Raino geeft een prachtverhaal over „Het scheppende zwijgen” dat in fijnheid herinnert aan Huebners werk. Ringrose houdt een interessante „Verkenning” op het terrein van ons hedendaagsche leven.
      H. Schoonenberg schrijft zeer waardeerend over Erika Mann en Die Pfeffermühle en uit A. C. Timmerings suggestieve boekje „Levensvernieuwing” reeds door ons besproken, zijn twee hoofdstukken overgenomen.
      Alles bij elkaar een bijzonder goed en zorgvuldig te bewaren nummer.

KAMPLEVEN.

      Het Aprilnummer begint met een artikel van mr W. Schenk over Kampeerverboden. Hij stelt vast, dat in den strijd tegen onredelijke kampeerverboden de rechter slechts bij uitzondering hulp kan bieden. De kampeervereenigingen kunnen òf trachten de gemeenten te overreden bepalingen vast te stellen, die voldoen aan redelijke eischen m.h.o. op de rechtszekerheid en aan redelijke wenschen der kampeerders; òf trachten voor hun leden zoo ruim mogelijke dispensaties te verkrijgen; òf tenslotte aan de Kroon nietigverklaring verzoeken van bepalingen, die zij meenen in strijd te zijn met het algemeen belang.
      Taat vervolgt zijn studie over de Sterren. Het Leiderskamp voor Natuurstudie wordt 21/28 Juli te Kotten bij Winterswijk gehouden. Kotten is een der allermooiste streken van ons land. De docenten zijn: prof. Jesweit, drs Florschütz, dr Pannekoek, drs ten Houten, Strijbos, Westerhoff en Baerends. Voorzitter der kampcommissie dr J. H. v. Burkorn. Verder een verslag van de Ledenvergadering. Tegen 27 Mei is een buitengewone ledenvergadering bijeengeroepen op het terrein den Dolder.
      Het nummer bevat ook het kampeerprogramma voor 1936.

TOURISM IN NETHERLAND INDIA.

      Het wakkere orgaan van de Offlcieele Vereeniging voor Touristenverkeer in Ned. Indë, dat reeds zooveel deed, om de belangstelling voor dit heerlijke land in het Buitenland op te wekken en gaande te houden is weer met een bijzonder geslaagd nummer van de Prambanan uitgekomen, dat een vervolg wll zijn op het Boroboedoernummer. Java’s twee belangrijkste tempelcomplexen zijn daardoor in woord en beeld onder de aandacht der wereld gebracht. De boekjes hebben ook wetenschappelijke waarde, daar zij rekening houden met de laatste onderzoekingen van den Oudheidkundigen Dienst in Ned. Indië.
      De vrucht van het Boroboedoernummer is geweest een drukker bezoek aan dit wondere bouwwerk. Wij twijfelen niet, of het Prambanan-nummer zal weer zijn weg vinden.

Weekbladen

      Panorama van 23 Aprll begint met een somber verhaal over de stervende vlsschersvloot te IJmuiden. Belangwekkende foto’s zijn gepubliceerd van het Wit-Russische dorp aan het eind van den Oost-Chineeschen spoorweg. Verder de gewone foto-rubrieken „Uit eigen land. Buitenlandsch allerlei en Gemengd nieuws”. Er wordt ons iets verteld over de Makkumer aardewerkindustrie. Tenslotte behandelt men de vraag, wie er in het Witte Huis te Washington zal komen, en het hardnekkige vrijgezelschap van Koning Zogoe.