Het Vaderland/Jaargang 70/1 april 1939/Avondblad/Schending van het asylrecht?

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schending van het asylrecht?
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 1 april 1939
Titel Schending van het asylrecht? Een Duitsch kunstenaar uitgewezen.
Krant Het Vaderland
Jg, nr 70, ?
Editie, pg Avondblad D, 1
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Schending van het asylrecht?

Een Duitsch Kunstenaar uitgewezen

      Naar wij vernemen heeft de Duitsche schilder Fordemberge Glldeward, die sedert meer dan een jaar in ons land verblijf houdt, den 30sten Maart van de zijde van de vreemdelingenpolitie te Rotterdam de mededeeling ontvangen, dat hij en zijn echtgenoote uiterlijk den 11den Juni a.s. het land moeten verlaten. Ingeval zij hieraan niet voldoen, zullen zij naar Duitschiand worden teruggezonden. De heer Fordemberge, die Ariër is, te oordeelen naar zijn schilderijen en naar zijn uiterlijk van Iranische arkomst, heeft indertijd Duitschland moeten verlaten, omdat zijn werk gerekend wordt tot het moeilijk bepaalbaar zoogenaamde cultuurbolsjewisme. Zijn echtgenoote is van Joodsch Nederlandschen oorsprong. Haar voorouders waren afkomstig uit Winschoten. Over de redenen van deze uitwijzing kon de politie te Rotterdam geen mededeelingen doen.
      De heer Fordemberge en zijn echtgenoote, die werkzaam is ten kantore van het bestuur van de Bond ter behartiging van de belangen van Joodsche vluchtelingen te Amsterdam hebben zich gedurende hun verblijf hier te lande van politieke activiteit onthouden. De heer Fordemberge behoort tot de leden van de „Stijlgroep,” opgericht door wijlen onzen landgenoot Theo van Doesburg. Een verzoek om verlenging van de verblijfsvergunning was onlangs mede onderteekend door kunstkenners van rang, o.m. jhr D. C. Röell, en jhr Sandberg van het Stedelijk Museum te Amsterdam.