HvdB/Diploma voor de H. Familie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Diploma voor de H. Familie
Auteur(s) H.v.d.B.
Datum Woensdag 19 februari 1919
Titel Diploma voor de H. Familie
Krant De Tijd
Jg, nr 73, 21879
Editie, pg [Dag, 7-8]
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

[7]


[...]


      Diploma voor de H. Familie. – Bij C. N. Teulings te ’s Hertogenbosch is verschenen een plaat der H. Familie, als diploma der opdracht en aanneming in de Aartsbroederschap der H. Familie. Deze fraaie plaat, naar het origineel van den bekenden kunstschilder A. Windhausen, is uitgevoerd in steendruk, op dik chromopapier, in prachtigen kleuren- en gouddruk.
      De opvatting, waarvan de kunstenaar bij het ontwerpen van dit diploma uitging, is deze: het diploma zij voor de leden niet enkel en alleen het officieel bewijs hunner opdracht, maar stelle hun tevens voor oogen het verheven voorbeeld van het H. Drietal, aan welks vereering en navolging zij zich bij die opdracht hebben toegewijd. Jn drie tafereelen, te zamen vormend een triptiek, wordt daarom de H. Familie hier voorgesteld als het voorbeeld van verschillende deugden, waarin de leden der Broederschap het H. Drietal meer bijzonder moeten navolgen. Het linksche tafereel geeft ons de H. Familie te zien, rustend op de vlucht naar Egypte, met daarbij als hoofdpersoon den H. Jozef, zorgend voor zijn gezin, het toonbeeld vooral voor de huisvaders. Het middentafereel geeft ons een blik in het huisje van Nazareth: de H. Familie aan den arbeid. Als hoofdpersoon is hier bedoeld het Goddelijk Kind, in gehoorzaamheid aan Maria en Jozef zijn nederigen arbeid verrichtend, het toonbeeld meer bijzonder voor de jongelieden. Het rechtsche tafereel eindelijk stelt ons voor het H. Drietal, des morgens bij het opgaan der zon te zamen neergeknield in gebed. Hier is meer bijzonder gedacht aan de Allerheiligste Maagd, als toonbeeld eener godsdienstige huismoeder
      De artistiele randversiering, waarin het ge heel vervat is, is rijk aan symboliek.
      Druk en uitvoering vallen zeer te loven.


      Wat later dan wij gewoon zijn, kwam de Februari-aflevering van het kloeke „Mannenadel en Vrouweneer“ dit keer uit.
      Het lange wachten en vooral de loffelijke vermelding, welke het maandschrift onlangs van dr. Deckers te beurt viel, in de Tweede Kamer, deden het ons met graagte ter hand nemen. Op een der interrupties van een der politieke tegenstanders had dr. Deckers gezegd: „Als de heeren het tijdschrift meer lazen zouden ook zij het misschien interessant vinden.“ Wij, die tot de trouwe lezers behooren, vinden het reeds lang interssant en meer dan dat.


[8]


      Pater Mosmans opent de aflevering met een beschouwing over den invloed, van den oorlog op de zedelijkheid en vooral op het huwelijk, dat ook ten onzent – men zie in de rubriek „Van Hier en Ginds“ de uitlatingen van „De Haagsche Post“ en „Dameskroniek“, – allesbehalve veilig is.
      De laatstelijk voorgestelde reformaties van het corpswezen is voor den bekenden professor Timmermanss een welkome gelegenheid, om zijn meening omtrent het gevaarlijke van het Corpslidmaatschap nogmaals ronduit te zeggen en degelijk te motiveeren, met verwijzing zelfs naar niet-katholieke bladen.
      Pater van Grinsven verzamelt wederom, en haalt breedvoerig aan, wat in de Kamer en door de Regeering over bioscoopcommissie, bioscoop- en tooneelcensuur, subsidieering van goede tooneelkunst en van R. K. Openbare Leeszalen, volksuniversiteiten, padvinderij, scheiding van de sexen in de gevangenis ten beste wordt gegeven.
      In de bladzijden, gewijd aan de rubriek „Van Hier en Ginds“ heeft Observer wederom heel wat wetenswaardigs vastgelegd en o.a. nog eens de voosheid aangetoond van de bewering onlangs in „Het Volk“ neergeschreven, als zoude Paus en Regeering in 1650 verlof tot polygamie gegeven hebben.
      Het „Nieuws uit de afdeelingen“ bewijst, dat de vereeniging „Voor Eer en Deugd“ in verschillende plaatsen bloeit en met succes optreedt.
      Moge ook het orgaan blijven bloeien en zich in een steeds ruimeren lezerskring verheugen.


H. v. d. B., R. K. Pr.