Karel ende Elegast/Deel 4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Karel ende Elegast/Deel 3 Karel ende Elegast/Deel 4 Karel ende Elegast/Deel 5 >


Bequaemgroepe: Karel ende Elegast

600
 Dan sel ic deylen ende ghi sult kiesen
 Dies achter gaet moet riesen
 Elegast seide waer leit den scat.
 Lieue gheselle segt mi dat
 Ende in wat stede
605
 Het mach daer sijn ic vare mede
 Ic wils wesen vroet:
 Eer ic v volghe eenen voet
 Doen seide karel die edel man.
 Ic selt v berechten dan
610
 Die coninc heeft so groot een scat
 Het mochten luttel deeren dat.
 Vansinen scatte daer hi leghet
 Als die coninc seghet.
 Datti hem seluen stelen wille
615
 Elegast en sweech niet stille
 Hi seyde dat moet mi god verbieden[fol. 13r]
 Si en leuen niet diet mi rieden
 Dat ic den coninc dade scade
 Al heeft hi mi bi quaden rade.
620
 Mijn goet ghenomen ende verdreuen
 Ic sel hem al mijn leuen
 Goet vrient sijn na mijn macht.
 In sijn scade en coem ic te nacht
 Want hi is gerechtich heere
625
Dade ic hem anders dan eere
 Ic mochs mi scamen voor gode
 Men mochs mi gheraden node
 [.]Ls dit die coninc verstoet
 Was hi blide in sinen moet:
630
Dat hem elegast die dief
 Goet gonste ende hadde lief.
 Hi pensde mochti keeren.
 Behouden sijnder eeren
 Hi souden goets so vele geuen
635
 Hi souder mit eeren sijn daech op leuen
 Sonder stelen ende rouen
 Des mocht men hem gelouen
 Na dien gepense daer hi in was.
 Vraechde elegaste das
640
 Oft hien yewers wilde leyden
 Daer si tgoet onder hem beyden:
 Mochten beiaghen op dien nacht
 Hi deder toe sijn beste cracht.
 Gheerne ende sijn behindichede[fol. 13v]
645
 Woude hi hem laten varen mede.
 ELegast sede ia ic gerne
 Men weet niet ghi segt in scerne
 Theggericx van eggermonde
 Daer moghen wi stelen sonder sonde
650
 Die des conincs suster heeft.
 Het is scade dat gi leeft
 Hi heeft den menighen verraden
 Ende ghebrocht in groter scaden
 Ende ooc mede sinen heere
655
 Soudi nemen lijf ende eere
 Mocht na sinen wille gaen
 Dat heb ic wel verstaen.
 Nochtan houti vanden coninc
 Herde menich scone dinc
660
 Beyde borch ende leen
 Al en haddi toeuerlaet anders geen
 Het mochten luttel deeren
 Dat wi vanden sinen teeren:
 Daer selen wi varen ist v wille
665
 Die coninc peynsde ende sweech al stille
 Na dat daer ghescepen stoet
 Dat daer ware stelen goet.
 Al hadden sijn suster gheuangen
 Si souden node laten hangeu
670
 Dus droeghen si ouereen
 Daer te varen onder hem tween
 Te stelen eggerics scat.[fol. 14r]
 Die coninc hem niet en vergat
 Hi quamen ghereden op een velt
675
 Op haer orssen wel ghestelt
 Daer vonden si een ploech staen
 Die coninc beette neder saen
 Ende elegast reet voren
 Daer si den wech hadden vercoren
680
 Die coninc namt tcouter in die hant
 Dat hi aen die ploech vant
 Hi pensde in sinen moet
 Dit is den ambocht goet
 Die grauen wil in borghen
685
 Hi moeter toe besorghen
 Sulcke dinc als hem bedorste.
 Doe sat hi op al sonder vorste.
 Ende volchdde elegaste
 Na met sporen vaste:
690
 Die een luttel was voren
 Verstaet so moechdi horen
 Doen si quamen voor die veste
 Die de scoonste was ende die beste
 Die yewaert stoet opten rijn
695
 Elegast sprac hier wil ic sijn
 Nv siet seyti adelbrecht.
 Wat dunct v ghedaen te recht
 Ic wil wercken bi uwen rade.
 Mi ware leet gheschiede v scade
700
 Datmen mochte seggen dan[fol. 14v]
 Het quam al bi desen man:
 Die coninc antwoerde na dier talen
 En quam noyt binnen der salen
 Noch inden houe daer ic weet.
705
 Het soude mi wesen ongereet
 Soudicker nv binnen gaen
 An v seluen moet al staen
 Elegast seide tis mi lief
 Sidi een behendich dief.
710
 Dat sal ic cortelic verstaen
 Laet ons een gat maken gaen
 Inder muer ter goeder vre.
 Daer wi moghen crupen dore
 Dit loueden si beyde wel
715
 Si bonden hoer orssen snel.
 Ende ghingen ten muere sonder gheluyt
 Elegast trec een yser vut
 Daer hi den muer mit soude picken
 Doe began die coninc te trecken
720
 Tcouter voert vander ploech
 Doe stont elegast ende loech
 Ende vraechde waer hijt dede maken
 Constic tsmeesters huus gheraken
 Ic dede maken sulc een
725
 Dus ghedaen en sach ic noyt gheen
 Beseghen tot sulcken sticken:
 Daermen mey doer soude picken
 Die coninc sprac het mach wel sijn[fol. 15r]
 Ic quam gheuaren opten rijn
730
 Dies is leden die derde dach
 Dat ic voer om mijn beiach
 Daer moestic mijn yser laten
 Het ontuiel mi opter straten
 Daermen mi volchde achter
735
 En dorste niet keeren door den lachter:
 Dus was ic mijns yser aue
 Ende dit nam ic bider mane
 Daer ict vant aen een ploech
 Elegast sprac het is goet genoech
740
 Mogen wi daer te punte in geraken
 Hier na doet een ander maken
 Si lieten die tale si maecten tgat
 Elegast voechdent bat
 Dat hi daer toe dede sine leden.
745
 Dant den conic karel dede
 Al was hi groot ende sterc
 Hi en conste niet sulc werc
 Doen si tgat vander muere.
 Hadden bracht al duere
750
 Ende si daer in souden gaen
 Elegast sprac ghi sult ontfaen.
 Hier buten daer ic v sel brenghen
 Hi en woudes niet ghehenghen
 Dat die coninc binnen quame.
755
 So sere ontsach hi hem der onuramen.
 Hi en dochten geen behendich dief[fol. 15v]
 Nochtan woudi leet ende lief
 Met hem deylen sijn ghewin
 Die coninc bleef buten elegast ginc in
760
 Elegast conste behendichede.
 Die hi proefde ter menigher stede
 Die was minlic ende mate.
 Hi trac een cruyt vut eenen vate
 Ende deet binnen sinen monde
765
 Die sulc een hadde hi verstonde.
 Wat hanen craeyen ende honden bilen
 Doen verstont hi ter wilen
 An enen hane an enen hont.
 Ende seide dat die coninc stont
770
 Buten den houe in haer latijn
 Elegast sprac hoe mach dit sijn
 Soude die coninc sijn hier voren.
 Ic duchte dat mi naket toren
 Ic ben verraden na mijn ghedochte
775
 Oft mi verleyt alfs gedrochte
 [.]Legast ginc daer hi den coninc liet:
 Ter stede daer hi van hem schiet
 Ende seide hem wat hi hadde verstaen.
 Hem en bedrogge sijn waen
780
 Beyde aen hanen ende aen houden.
 Diet in haer latijn vonden
 Dat die coninc ware daer
 Mer hi en wiste niet hoe naer
 Doen seyde karel die edel man[fol. 16r]
785
 Wie heuet v gheseit dan:
 Wat soude die coninc hier doen
 Soudi ghelouen an een hoen
 Oft dat een hont bast
 So en is v gheloue niet vast
790
 Mi denct dat ghi mi saghen telt.
 Waer toe ist goet dat ghi mi quelt
 V gheloue en is niet vast
 Nv hoort sprac elegast
 Hi stac den coninc inden mont.
795
 Een cruyt dat daer voor hem stont
 Ende seyde nv suldi verstaen:
 So ic te voren hebbe ghedaen.
 Echter craeyde die hane ende sede
 Also als hi te voren dede