Karel ende Elegast/Deel 5

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Karel ende Elegast/Deel 4 Karel ende Elegast/Deel 5 Karel ende Elegast/Deel 6 >


Bequaemgroepe: Karel ende Elegast

800
 Dat die coninc ware daer.
 Mer hi en wiste niet hoe naer:
 Gheselle wat die hane craeyt
 Ic wilde mijn kele winde waeyt
 Is die coninc niet hier bi
805
 Doe seide karel het fy
 Gheselle sidi veruaert
 Ic waende dat ghi coender waert
 Doet dat ghi seyt laet ons gaen
 Al soudemen ons heden vaen.
810
 Elegast sprac ic sals beghinnen
 Laet sien wat seldi daer an winnen
 Elegast eyste sijn cruyt weder.[fol. 16v]
 Die coninc sochte op ende neder
 Weder ende in sinen monde
815
 Merhi verlost ter stonde
 Hi en mochs vinden niet
 Die coninc sprac wats mi gesciet
 Mi dunct ic heb mijn cruut verloren
 Dat ic had hier te voren
820
 Beloken tusschen minen tanden
 Bi mijnre weet dat mach mi anden
 [.]Oe loech elegast echt
 Ende seide steeldi ouer recht
 Hoe coemt datmen v niet en vaet
825
 Telken als ghi stelen gaet
 Dat ghi leeft is wonder groot
 Ghi en waert langhe wile doot
 Gheselle seit hi onuerholen
 Ic heb v cruyt ghestolen
830
 Ghi en weet van stelen niet en hare
 Die coninc peynsde ghi segt ware
 Mittien lieten si die tale
 Gode beual hi al te male
 Dat hien moeste borghen.
835
 Een deel was hi in sorghen
 Nochtans consti beheyndichede.
 Daer hi alle die ghene mede
 Slapen dede vanden sale
 Ende ontsloot dan al te male
840
 Sloten diemen met slotelen sloot[fol. 17r]
 Waren si cleyne ofte groot
 Ende ghinc ten scatte daer hi lach
 Eert yemant hoorde of sach
 Ende haelde ende brochte
845
 Also vele als hem goet dochte
 Doen wilde karel van danen riden.
 Elegast die hiet hem ontbeiden
 Hi soude om eenen sadel gaen
 Die in die camer ware ghestaen
850
 Daer eggeric ende sijn wijf in lach:
 Die scoonste die noyt man sach.
 Hi en leeft niet die v gheseyde
 Die verweentheit vanden gereyde
 Ende ooc aen dat voerboech
855
 Es te prisene ghenoech
 Daer hangen an hondert scellen groot
 Die alle sijn van goude root
 Ende clincken als eggeric rijt
 Gheselle doet wel ende ontbeyt
860
 Ic sal hem sinen sadel stelen
 Al soudic hanghen bider kelen
 [.]It was den coninc onbequame
 Hi hadde eer ontbeert der vrame
 Vanden sadel ende tghewin.
865
 Dan elegast keerde weder in:
 Als elegast quam ten ghereyde
 Daer ic heden eer of seide
 Gauen sulc enen clanc[fol. 17v]
 Datter eggeric bi ontspranc
870
 Wt sinen slape ende seyde.
 Wie is daer te minen ghereyde:
 Hi woude trecken sijn sweert
 Haddet die vrouwe niet gheweert
 Die hem seide ende vraghede
875
 Wat ware dat hi iaghede
 Often aluen wilden verleiden.
 Si namt swaert al mitter scheyden
 Ende seyde daer en mach niemant in
 Eomen sijn meer noch min
880
 Tis ander dinc dat v deert
 Si bemaenden ende beswert
 Dat hi haer seide sijn ghedochte
 Waer bi dat hi niet en mochte
 Slapen binnen drien nachten.
885
 Daer si consten ghewachten.
 Noch eten binnen drien dagen
 Dit began si hem te vraghen.
 Vrouwen list is menichuout.
 Sijn si ionc sijn si out
890
 So langhe lach si hem an
 Dat hi haer te segghen began
 Dat hi des conincs doot hadde ghesworen
 Ende die te doen waren vercoren.
 Soude cortelike comen:
895
 Hi ghincse haer bi namen nomen
 Hoe si hieten wie si waren[fol. 18r]
 Die den coninc wilden daren
 Dit hoorde al elegast.
 Ende hielt in therte vast
900
 Hi pensde hi sout brengen voort.
 Die ondaet ende die valschsche moort.
 Si seide mi waer lieuer vele
 Datmen v hinge bider kele
 Dan ic dat ghedoghen soude.
905
 Ende eggeric sloech soe houde.
 Die vrouwe voor nase ende mont.
 Dat haer tbloet ter stont
 Ter nase ende te monde wt brac.
 Si rechte haer op ende stac
910
 Haer aenschijn ouer tbedde boom
 Ic wasser bi ende nams goem
 Ende croper liselike toe.
 In minen rechten hantscoe.
 Ontfinct bloet vander vrouwen
915
 Om dat hijt wilde scouwen
 Diet den coninc te voren brochte
 Dat hider hem voor wachten mochte.
 Doe seyde elegast een ghebede
 Daer hi alle die ghene mede
920
 Slapen dede ende die vrouwe
 Ende sprac sijn woert mit trouwe
 Dat si beyde sliepen vast
 Doen ontstal hem elegast
 Sinen sadel ende sijn swaert[fol. 18v]
925
 Dat hi lief hadde ende weert.
 Ende maecte hem sijnre vaerde
 Buten den houe tsinen paerde
 Totten coninc die seere verdochte.
 Al om tgoet dat elegast brochte
930
 Hine hadder niet langher gestaen
 Hadt na hem moghen gaen
 So seere was hi vererret.
 Hi vraechde waer hi had gemerret
 Elegast seide en mochs niet.
935
 Bi al dat god leuen liet
 Tis wonder dat mi thert niet en breect:
 Vanden rouwe die daer in steect
 Si en breect nemmermeer.
 Door rouwe noch door seer
940
 Dies ben ic seker te voren.
 Si heeft so groten toren
 Gheselle seiti dits tghereyde
 Daer ic v heden of seide
 Dit hout ic sal gaen
945
 Eggeric sijn hooft of slaen
 Of doden met eenen kniue
 Daer hi leyt bi sinen wiue
 Dat en lietic om al dat gout
 Dat die warelt inne hout
950
 Ic sel weder keeren schiere
 Doen bemaende die coninc diere
 Dat hi hem seide door wat sake[fol. 19r]
 Hi ware so seere tongemake
 En sidi niet al gesont
955
 Ende hebt wel .x. hondert pont
 Ende tgereyde daer ghi om ghinct
 Ay heer het is al ander dinc
 Dat mijnre herten deert
 Ende minen droeuen sin verteert
960
 Ic heb minen heer verloren
 Ic hadde toeuerlaet te voren
 Te comene te minen goede
 Ende te verwinnen mijn armoede
 Mijn heer sel steruen morgen vroe
965
 Ic mach v seggen hoe
 Eggeric heeft sinen doot gesworen
 Doen wiste karel wel te voren
 Dat hem god te stelen ontboot
 Om te bescudden vander doot.
970
 Hi danckes oetmoedelike
 Gode van hemelrike
 [.]Oe antwoerde die coninc saen
 Hoe so waendi dan tontgaen
 Of ghien staect mit eenen kniue
975
 Daer hi leit bi sinen wiue
 Thof selde verstormen al
 Ghi en had meer dan gheual
 Ghi sout saen hebben vercoft
 Ende v lijf den eynde brocht.
980
 Soudi v worpen inden noot[fol. 19v]
 Sterft die coninc so is hi doot
 Wat talen souder of wesen
 Ghi sout des rouwen ghenesen
 Dit seidi doer behendichede
985
 Om elegast te proeuen mede
 Nochtan wasser een ander an.
 Hi hadde gherne gheweest van dan
 Dlanghe letten was hem leet
 Elegast antwoerde ghereet
990
 Bi al dat god leuen liet
 Waerdi mijn gheselle niet.
 Ten bleue te nacht onghewroken.
 Dat ghi hebt so na ghesproken
 Den coninc karel minen heere:
995
 Die waerdich is alder eere.
 Biden heere die mi ghewrochte
 Ic sel vorderen mijn gedochte.
 Ende wreken minen toren.
 Tconincs doot is ghesworen