Karel ende Elegast/Deel 6

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
< Karel ende Elegast/Deel 5 Karel ende Elegast/Deel 6 Karel ende Elegast/Deel 7 >


Bequaemgroepe: Karel ende Elegast

1000
 Eer ic vander buerch scheide.
 Gaet mi te lieue of te leyde
 Die coninc peynsde dits mijn vrient
 Al heb ics qualic op hem verdient
 Ic salt beteren mach ic leuen.
1005
 Hi sal verwinnen al sijn sneuen.
 Gheselle ic sel v wisen bet.
 Hoe ghien brenghen selt int net
 Eggericke van eggermonde[fol. 20r]
 Rijt inder morghenstonde
1010
 Totten coninc daer ghien vint.
 Vertelt hem ende ontbint
 Die ondaet ende die moort
 Als hi sal horen v woert
 Ghi selter bi versoenen al
1015
 V loon en sel niet wesen smal.
 Ghi moghet riden bi sijnre siden
 Alle v daghe ende v tiden
 Of ghi sijn broeder waert.
 So langhe als v god ghespaert.
1020
 Elegast seyde wats mijns gheschiet
 En come voor den coninc niet.
 Die coninc is te mi so gram
 Om dat ic hem eens nam
 Van sinen scatten sulc en scaerden
1025
 Dat cume gedroech twee paerden
 Ic en come niet daer hi mi saghe.
 Noch bi nachte noch bi daghe.
 Dats pine teghen spoet
 Wil ic v segghen wat ghi doet
1030
 Sprac karel die edel man
 Rijt wech in uwen dam.
 Daer ghi liet v ghesellen
 Nv sal ic v vertellen
 Voert voor v ons beiach
1035
 Tot morghen opten dach
 Dan deylen wi mit ghemake[fol. 20v]
 Ic sal bode sijn vander sake
 Totten coninc daer icken weet
 Sloech men doot het waer mi leet
1040
 Mit deser talen dat si schieden.
 Elegast voer tot sinen lieden
 Daer hise liet inden dam.
 Ende karel die edel man.
 Voer tynghelem in sijn casteel
1045
 Sijn herte was sonder riueel
 Datten die gheen wilde verraden.
 Die hem soude staen in staden
 Soude recht na rechte staen
 Noch stont die poorte ontdaen.
1050
 Ende sine lieden sliepen alle
 Hi bant dors opten stalle.
 Ende ginc ter cameren daer hi lach:
 Eert yemant hoorde ofte sach
 Hi hadde sijn wapen af ghedaen
1055
 So was die wachter gestaen.
 Ter hoger tinnen blies den dach
 Diemen scone verbaren sach
 Doen wert in wake menich man
 Dien god den slaep seynde an
1060
 Doe die coninc stelen voer
 Dat was hem een scone boer:
 Doe seynde karel die coninc
 Om eenen sinen camerlinc
 Om sinen verholen raet[fol. 21r]
1065
 Ende seide hoet met hem staet
 Dat hi wiste wel te voren
 Dat sinen doot ware ghesworen
 Van eggheric van eggermonde
 Die comen sal in corter stonde
1070
 Met alder macht vanden lande.
 Om hem te doene scande
 Als te nemen sijn leuen.
 Dat si hem goeden raet geuen
 Dat hi behoude sijn eere
1075
 Ende daer toe haren gherechten heere.
 [.]Oe seide die hertoge van baynier
 Laetse comen si vinden ons hier
 Het sel den menighen costen tleuen
 Ic sal ons goeden raet gheuen
1080
 Hier is menich sterc fransoys
 Wt vrancrijc ende baloys
 Menich ridder menich seriant:
 Die mit v quamen hier int lant.
 Si selen hem wapenen alte male
1085
 Ende trecken in die hoghe sale.
 Ende ghi selue heer coninc
 Sult ghewapent staen inden rinc.
 Die v daer slaen wil of deeren
 Wisellen wel weeren
1090
 Dbloet sel hem lopen ter sporen
 Ende eggheric als te voren
 Desen raet dochten wesen goet.[fol. 21v]
 Si wapenden hem metter spoet
 Alle die daertoe dochten
1095
 Ende wapenen dragen mochten
 Beyde cleyn ende groot.
 Si duchhen swaren wederstoot.
 Eggeric was van groter macht.
 Ende alle die hadden cracht
1100
 Weder ende opten rijn
 Woude in sijnre hulpen sijn
 Men dede ter poorten .lx. man
 Gewapent ende halsberch an.
 Doen eggerics lieden quamen geuaren
1105
 In tconincs houe met scaren
 Ontdede men die poorte wide
 Ende lietse alle door liden
 Doen si quamen int hof
 Dedemen hoer cleeder of.
1110
 Men vant naest haren liue
 Witte halsberghe scarpe kniue
 Die ondaet was openbaer
 Men leydse geuangen daer
 Altemet dat si quamen
1115
 Tot datmense had benamen
 Eggeric quam geuaren
 Al mitter lester scaren
 Daer alle die moort aene stoet
 Doe hi gebeet was te voet
1120
 Ende waende gaen in die sale[fol. 22r]
 Slootmen die poorten te male
 Men vincken als dander dede
 Men vant gewapent sine leden.
 Bat dan yemant die daer was:
1125
 Men leyde hem in dat pallas
 Voor den coninc sinen heere.
 Dat mochti hem wel scamen seere.
 Die coninc leide hem vele te voren.
 Hi en woudes een niet horen
1130
 Hi lochende der ondaet
 Ende seide heer coninc hebt beteren raet
 Dadi mi lachter onuerdient
 Ghi hadt verloren menigen vrient.
 Ghi en waret ooc niet so coene
1135
 Noch geen uwer baroene
 Die mi op dorste staden
 Dat ic v hadde verraden
 Voor yemant dies begaerde
 Ic daet hem lochenen mitten swaerde
1140
 Of mitten oerde van minen spere
 Nv come voort dies begheere
 Als die coninc verstoet.
 Was hi blide in sinen moet
 Ende seynde om elegaste
1145
 Boden na boden vaste.
 Daer hi was inden woude
 Ende ontboot hem herde houde
 Ende vergaf hem alle misdaet[fol. 22v]
 In dien dat hi den camp bestaet.
1150
 Tegen eggericke
 Hi souden maken rike
 Die boden en lieten niet
 Si deden dat hem die coninc hiet
 Si voeren tot dien stonden
1155
 Daer si elegast vonden.
 Dat hem die coninc beual
 Seiden si elegast al
 Die seere verblide vanden woerde:
 Als hi die nieumare hoorde
1160
 Hi liet leggen sijn ghereyde.
 Sonder eenich langher beyden
 Dat hi eggericke stal
 Hiet hi ende beual
 Hi swoer bi sijnre kerstenhede
1165
 Waer hem god sculdich een bede
 Hi en begeerde ander goet:
 Dan hi den camp vechten moet.
 Ende sinen gherechten heere
 Om te behouden sijn eere.
1170
 Si voeren wech metter spoet.
 Doen elegast die ridder goet
 Quam in des conincs sale
 Nv moechdi horen sine tale
 HI seide god hoede dit ghesinde
1175
 Den coninc ende dat ic hier vinde
 Mer eggeric en groetic niet[fol. 23r]
 God die hem crucen liet
 Om onsen wille vele vermach
 Die late mi sien op desn dach
1180
 En maria die maghet soete
 Datmen te winde hanghen moete
 Eggheric van eggermonde
 Mochte god doen sonde
 So heeft hi sonde ghedaen
1185
 Dat hi der galgen is ontgaen
 Om dat hi swoer mijns heeren doot
 Sonder bedwanc oft noot
 Als dit elegast hadde gesproken
 Eggeric hadt gerne ghewroken.
1190
 Mer hi en hads die macht niet
 Daer was menich die hem liet
 Die coninc antwoerde daer of
 Sijt willecomme in mijn hof
 Nv vermaen ic v bi alle dien
1195
 Dies god van sonden plien
 Dat ghi segt ende brenct voort:
 Die ondaet ende die moort
 Van eggeric die ghi hier siet
 Dat en laet door niemant niet