Leeuwarder Courant/Jaargang 1885/Nummer 165/'s Rijks museum

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
’s Rijks museum
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 14 juli 1885
Titel Binnenland. ’s Rijks museum
Krant Leeuwarder Courant
Jg, nr ?, 165
Editie, pg [Dag], [2]
Leeuwarder Courant vol 1885 no 165 's Rijks Museum.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      — Ter gedachtenis aan de plegtige opening van ’s Rijks museum op heden heeft de Minister van Binnenl. Zaken bepaald, dat daarvan eene oorkonde zal worden opgemaakt, die in het museum bewaard zal blijven. Deze oorkonde, versierd met wapenschilden en gekleurde hoofdletters, is op perkament geteekend door den heer Jos. Th. J. Cuypers, den zoon van den bouwmeester van het museum.
      Het prachtig uitgevoerde document, dat bestemd is om tot het verste nageslacht over te komen, is van den volgenden inhoud, en zal door de hieronder te vermelden autoriteiten bekrachtigd worden met hunne handteekeningen.

OORKONDE.

      IN DEN JARE MDCCCLXXXV DEN XIII JULI, HET XXXVIIE JAAR DER REGERING VAN KONING WILLEM III, IS NAMENS ZIJNE MAJESTEIT, DOOR ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, MR. JAN HEEMSKERK AZ., HET RIJKSMUSEUM GEOPEND.
      DE BOUW IN MDCCCLXXVII AANGEVANGEN, WERD VOLGENS DE ONTWERPEN EN ONDER DE LEIDING VAN DEN ARCHITECT DER RIJKSMUSEUMGEBOUWEN, PETRUS JOSEPHUS HUBERTUS CUYPERS UITGEVOERD.
      EN IN TER HERINNERING HIERAAN, DEZE OORKONDE ONDERTEEKEND DOOR DE BIJ DE PLEGTIGHEID AANWEZIGE AUTORITEITEN.

      Deze oorkonde wordt onderteekend door de ministers, door de ministers van staat mr. A. J. Duijmaer van Twist, mr. C. Th. graaf van Lijnden van Sandenburg en mr. A. E. J. Modderman, de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den vicepresident van den Raad van State, den voorzitter van de Algemeene Rekenkamer, den Commissaris des Koniugs in Noord-Holland, de leden van Gedep. Staten van Noord-Holland, den burgemeester en de wethouders van Amsterdam, mr. P. F. Hubrecht, secr-gen. van het Dep. van Binnenl. Zaken, jhr. mr. Victor de Stuers, chef der afd. K. en Wetensch., C. Schöffer, voorzitter van de comm. van toezigt van ’s Rijks Mus. te Amst., jhr. dr. J. Six, secretaris van idem, J. H. Maschhaupt, lid idem, mr. J. Sillem, lid idem, den hoofddirecteur van ’s Rijks Museum te Amsterdam, den directeur van ’s Rijks Prentenkabinet te idem, den directeur van het Ned. Museum te idem, den directeur van ’s Rijks Museum van Mod. Kunst te Haarlem, den architect der Rijks Museumgebouwen te Amsterdam.