Leydse Courant/Jaargang 1828/Nummer 78/Tijdschrift voor krijgskundige wetenschappen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Tijdschrift voor krijgskundige wetenschappen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Leydsche Courant, maandag 30 juni 1828, [p. 3]. Publiek domein.
[ 3 ]

TIJDSCHRIFT VOOR KRIJGSKUNDIGE WETENSCHAPPEN.

 Men heeft ons verzocht eenige melding te maken van een Krijgskundig Tijdschrift, hetwelk te Parys, sedert drie jaren, met het beste gevolg uitkomt. Journal des Sciences Militaires des Armées, de Terre et de Mer; dans lequel sont inserés textuellement, les ouvrages publiés par les Depots-Généraux de l’Artillerie, du Genie, de la Guerre, de la Marine, et par le Bureau de Longitude; publié sous la Direction du Général d’Artillerie, Guillaume de Vaudoncourt, Paris, 8vo.
 Wij kunnen van dit tijdschrift, waarvan ons de twee eerste jaargangen, en de aanvang van het 3e en 19e Livraisons, en waarvan telkens drie Livraisons een deel uitmaken, slechts eene algemeene aankondiging geven, daar ook zelfs maar de optelling der daarin geplaatste opstellen, verreweg het bestek onzer Mengelingen te buiten zoude gaan.
 Een aantal Fransche officiers, zoo wel van de landrnagt als van de zeemagt, in verband met onderscheiden geleerden, heeft zich daartoe vereenigd; welker namen grootendeels voor het meerendeel op den titel opgeschreven staan; een Daru, Dupin, Borey de St. Vincent staan aan het hoofd, op welken in de volgende Livraisons eene steeds toenemende reeks van andere uitmuntende Krijgslieden en Geleerden volgt. Een bemoedigend blijk, in de daad, der levendige deelneming, welke deze onderneming opgewekt heeft. Reeds uit den titel blijkt, dat het ontwerp veel omvattend is, daar het alle Militaire Wetenschappen, niet slechts met betrekking tot de Landmagt, maar ook tot de Zeemagt, in zijnen omvang opneemt. De verdere inrigting is aldus: Elke Livraison verdeelt zich in deze Rubrieken: Theorie, Application, Histoire et Geographie, Melanges, waarvan onder elk hoofd een of meer opstellen voorkomen; en wel ten deele uit zulke, die op de Landmagt, deels zulke, die op de Zeemagt betrekking hebben.
 De Rubriek Theorie, zoekt deze in hare verschillende wijzigingen te omvatten; nog grooter is de rijkdom in het praktische gedeelte Application. Het Historische gedeelte bevat voornamelijk beschrijvingen en beoordeelingen van veldslagen, met bijgevoegde gelithografieerde voorstellingen. De stof hiertoe is niet alleenlijk uit de nieuwe, maar ook uit de oude geschiedenis genomen; voornamelijk uit de Romeinsche; en ook wat den nieuweren tijd betreft, uit den zevenjarigen oorlog, die volstrekt als de leerrijkste voor de krijgs-wetenschap verklaard wordt. De rubriek Melanges behelst ook tevens opgave van eenige Militaire Schriften. Men ziet uit dit een en ander, dat er ook voor eene toereikende menigvuldigheid en afwisseling gezorgd wordt, en dat niet alleen de krijgsman van beroep, maar ook de vriend der geschiedenis overvloedig voedsel voor zijne weetgierigheid alhier vinden zal.