Limburg's Jaarboek/Jaargang 16/Nummer 1/Het Burgerboek der Stad Roermond van af 1562-1793

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Burgerboek der Stad Roermond van af 1562-1793
Auteur(s) A.F. van Beurden
Datum 1910
Titel Het Burgerboek der Stad Roermond van af 1562-1793
Tijdschrift Limburg's Jaarboek
Jg, nr, pg 16, 1, 19-46
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[19]


Het Burgerboek der Stad Roermond

van af 1562–1793.

DOOR

A. F. van Beurden,

Landmeter v. h. Kadaster, 1en Secretaris Prov. Genootschap Limburg.

Bl. I RECTO DER NUMMERING VAN HET 1e GEDEELTE.

REGISTER der Ingegoldener und aingenoemener Burgeren sedert den jair onssers Heeren 1579 (ingeschreven ab 1562).

Vooraf volgt den text van den eed en bepalingen over ’t burgerrecht.

      Bl. II RECTO.

A. Burgereidt: Ich gelaeve und zweere, dat ich den doirluichtichsten, Hoichgeboirnen, fursten und Heern, Albrechten und Vrouwen Isabelen, eertzhertogen van Oistenrijck, Hertzogen van Geller, und Graven van Zutphen, und hairen rechten Erven, voirts Scholtisz, burgermrn schepenen und rath der Stadt Ruremunde trouw, holtt und gehoirsam sein,


[20]


20

Ihre archste wahrnen und ’t beste voirstellen und befürderen und ferner in allen mich, alss eines Catholischen Apostolischen Romschen, froemen und getrouwen Burger halden und draegen sall. Soe moet mich Godt helpen en alle seine heijligen.—

      B. Den 4 Augusti 1622 den Burgereidt vernieuwt ende verandert.

            Ich n. n. belaeve ende swehre, dat ich den deurluchtichsten, groetmechtichsten ende onoverwinlichsten furst ende heere Philippus den vierden van dijen naeme Coninck van Hispanien etc. Ertzhertoge van Oistenryck etc. Hertoch van Gelre, ende Grave van Zutphen etc. ende synen rechten erven. Vorts die heeren Scholtis, Burgemeister Schepenen ende Raedt dezer Stadt Ruremunde sal trouw, holt ende gehoorsam syn ende blyven, derselver archste ende wesz tot ondienste van syne Con. Mat. ende deser Stadt, einichsins strecken muchte, jedertijdt getrouwelick waerschouwen, het beste vortstellen ende bevorderen; oych in alles mij als einen Catholischen Apostolischen, Romschen, fromen ende getrouwen burger halden ende dragen. Soe moet my Godt helpen ende alle sijnes Heyligen.

            Nota: Heden den 17 Septembris 1665 is syne Con. Mat. van Hispanien Philippus quartus in Godt verstorven, cujus anima aeterna fruatur pace.

            Bl. I verso.

      C. Den 18 September 1665 is den borgereedt vernieuwt.
            Ich geloeve ende swere, dat ick sijne Con. Mat. van Hispanien, Carolus de tweeden eertshertoch van Oostenrijck etc; Hertoch van Gelre, etc. ende sijnen rechten erven, voorts die Heeren Scholtis, Borgemr. Schepenen ende Raedt deser Stadt Ruremonde, sal trouw, hoit ende gehoorsaem syn en de blijven, der selver archste, ende wes tot ondienste van sijne Con: Mat. ende deser stadt eenichsints strecken mochte, jeder tijt getrouwelick waarschouwen, het beste voorstellen ende bevorderen, oock mij in alles als eenen Catholischen Apostolischen Roomschen vroomen ende ge-


[21]


21

trouwen borger halden ende dragen, soo helpe mij Godt en alle synen heyligen.

            Bl. II recto.

            Nota: Heden den 1 Novembris 1710 is sijne koninklijke Majt. Corolus 2dus Hispaniarum et Indiarum Rex etc. deser werelt overleden R. I. P.; natus anno 1662 – 1 Novembris.

            Bl. II verso.

      D. Borgereedt sedert de reductie onder de hoogm: heeren Staeten Generael Formula Juramenti Civium à tempore reductionis huius civitatis 1702, 6 October praestandi.
      Ick beloove ende zweere hiermede voor mijne tegenwoordige eenige ende wettige souverainen te houden ende te erkennen de Hoogm: Heeren Staeten Generael der vereenigde Nederlanden, deselve altyt alle geleijt ende schuldigheyt te bewijsen wije mede aen de Scholtis, Borgermr. ende Schepenen ende raedt deser stadt, alle derselver vyanden, voor soo veel deselve my bekent syn off souden mogen worden ’t ontdecken; voirts alles te doen tghene een getrouwe Borger ende onder daen aen sijne wettige overicheyt te doen schuldigh is, soo waerlijck helpe mij Godt en alle sijne lieve heijligen.

            Bl. III recto.

            In den alden Legerboick: fol XXXII: Dat recht van der Burgerschappen toe winnen, is ein aldt schiltt toe vertehren, und ein aldt Engels Nobel tot einer Donrebussen.
            Extract uit denselven fol: ut: supra:
            In den jaire 1413 des Donredaichsz nae jairsdagen, bie ein Erss. Rath. overkommen und gelehrt, dat alle luede die van buten kommen, en helt men veur geine burger und sij und haire kindere en sullen ouch geine burgere weesen, ouch wie langh dat sij in der stadt wohnden, Et en seij saicke, dat sij die Burgerschappe winnen mit den Rechten, dairop staende, sij werden gehulicht ain onsser burger Kinder.


[22]


22

            Bl. III verso.

            Ao 1580 15 Maart door den Eers. Raith verdraegen, dat schip-ende coiplude, die te water hun bedrijf vinden, en om de stads vrijheid op de tollen te genieten en van het stapelrecht af te zijn, hier burger willen worden, daarvoor aan de stad zullen geven 2 goede musketten met toebehooren, met twee goede lederen emmers en nog met den scholtis en den raad verteren 12 enkele goudgulden, maar alle andere gewone leude zullen de gewone gerechtigheid betalen met twee lederen emmers.

            Bl. IV recto.

            Ao 1584 – 18 Sept. Scholtis, burgemeesters schepenen en raad verdraigen aan de ampten bevolen geene vreemden in den ampten te nemen, voor zij burger zijn.

            Bl. IV verso.

            Ao 1588 – 28 Juli Sittens Raith verdraigen. Wanneer een gehuwd burger na afsterven des ehegemahls, met welken hij het burgerrecht verkregen had, weder eene vreemde persoon zou trouwen, behoudt de eerste zijn burgerrecht, als hij twee lederen emmers geeft.
            Alle van buiten ingetrouwde burgers zullen den voorgeschreven eed doen.
            5 Dec. 1591 geene vreemden moogen huizen koopen zonder eerst burger te zijn.

            Bl. V recto.

            1617 op St. Petersavondt recesseert geen burgers aan te nemen zonder voorkennis van den ganschen raad.

            1618 – id – burgers die 2 jaar uit de stad blijven, verliezen hun burgerrecht.

            1622 – id als voren.


[23]


23

Het Burgerboek van 1562 - 1793.

Blz. 1.

      Anno 1562. Als Johan Hillen en Claes Martels burgemeesters gewesen, hebben die burgerschap gegolden.
a. Johan Bongartz.
b. Kanters.
c. Gielis van Scheel.
d. Coen Becker van Ruer.
e. Thonis van Bracht, d’Smitt.
f. Lambrecht van Nehr.
g. Peter van Bellevager.
h. Johan Hoet van Arssen.
i. Gerit van Elmpt.
k. Sander van Daelen.
l. Johan Karls van Gangelt.
m. Boeschhegge.
n. Peter van Niell des Baeden Sohn.
o. Leonart van Breberen d’Smitt.

      Item nachvolgende is die Burgerschap geschinckt uijt oirzaicken, dat sy in der noht in der stadt toe blijven, und mit derselver lieff ûnd leidt toe lyden, gelauffden, und geschworen hedden.

1572.

Goddart Rembolt van Erkelentz.
Jan Becker van Melick.
Henrick van Kerken.
Keer van Heele.
Lambrecht van Sittart.
Johan van Peij.
Gerhart Moll.
Martin van Asselt.
Gerrit Mareel.

Blz. 2.

Volgen die naemen und toenaemen, unsser Burgeren, die welcke sedert den jaire onssers Herren 1579. In gegolden und ain genomen. –

1579.

Vair van Dilsen den 2 Oct.
Reinier Geritz van Wessem den 1 Nov.

1580.

Johan Doirnix van Wessem den 15 Jan.
Johan Visschers den 7 Maart.

1581.

Willem van den Plasz den 23 Febr.
Clais Martels van Elsloo.
Steffen Thomas van Welsenbach.


[24]


24

1583. Jacob Kremers van Montfort den 15 Dec.
1584. Johan Wijnen van Elsloo den 12 Jan.
  Syb Grave van Oell.
  Renier van Melick den 4 Febr.
  Mewis Simons und id.
  Seger sein Soen.
  Johan Dickart van Elmpt den 16 Febr.
  Hans Wintz van Furstenbergh den 3 May.
  Borchart Hopff van Coutzenhusen id.
1586. Hubert Soeren van Mierloe den 14 Juni.
1587. Herman Gerhartz van Oell den 12 Febr.
  Johan van Holtmuelen, natuerlich.
1521. Peter van Hoirne van Maisbracht 22 Jan.
  Wijnant Sadelmeker 22 Jan.
  Derick Hijszelberge van Swalmen 26 Jan.
  Willem Stockmans van Bezell 26 Jan.
  Aloff van Oell, d Becker 31 Jan.
  Johan Cruider 16 Febr.
  Renier Kersten van Breberen 8 April.
  Johan van Oell 10 Juni.
  Johan Snider van Wiertt 26 Juni.
Blz. 5. Heinrich van Melick 22 Nov.
1592. Rein Boden van Wessem 24 Maart.
  Corst Hermans van Ooll 17 April.
  Tisz Alartz 2 May.
  Derick Voigts 8 Juli.
  Toenis van Overkirchen 19 Sept.
  Korst van Oell, slottmaker 16 Oct.
  Johan Henssen van Alssprett 10 Nov.
  Claes Kuileman van Virrsen 4 Nov.
  Christian van Asz, buertigh van Erame bie Bruessell 9 Dec.
  Vaesz van Horne 28 Dec.
  Johan Hensen van Alsperen 30 Dec.
1593. Johan Coenensoen van Lierop 12 Febr.
  Pauls Lindemans van Maisbrachtt 2 Juli.
  Roeloff Coenings van Meilick 12 Juli.


[25]


25

  Johan Cornelissen van Grave 23 Juli.
  Willem Tielen van Elssloe 13 Sept.
  Heinrick Laurens de Selle 18 Dec.
1594. Willem Bongartz, buertigh van Cleve 8 Juli.
  Cornelis 2 Janssen, buertigh van Gorcum 8 Juli.
Blz. 2 – 1588. Godart van Lotum 24 Sept.
  Derick van Heerle 30 Juli.
  Jan van Neer, Kremer 4 Aug.
  Winant van Swalmen 6 Sept.
  Gerhart Spee 3 Sept.
  Corst Formenmeker id.
  Henrick van Waltniel id.
  Jaick Raitzen id.
  Peter Caris id.
  Albert van Lottum id.
  Herman Gerlings van Horn id.
  Frans Rouvers 13 Sept.
  Jacob van Wiert id.
  Derick van Velden 23 Sept.
  Simon Kuper id.
  Gerart Sadelmeker id.
  Gielis Homms van Wiertt id.
  Johan Klein der Vleischheuwer id.
  Goert van Mulbracht, pelser id.
  Derick van de Lieck id.
  Merten Lamekers van Nehr id.
  Gerart van Oell, brouwer id.
  Huib. Cruders
  Simon Hoenens, van Brucht id.
  Johan van de Lieck id.
Blz. 4. – id. Mathis van Meckelenburgh mit Clairken Keisers seine stiefdochter id.
  Tijsz Silvernagell, van Alost 8 Oct.
  Eustache de la Saulx, van Luick id.
  Thijs Kolen, der Vleischhouwer id.
  Johan Tobben id.
  Joist Vergusen, van Mulbracht id.


[26]


26

  Huibe Vleischheuwer id.
  Aret van den Berg, glaismecker id.
1589. Martin van Hinsbergh, der Smitt 13 Jan.
  Peter van Titz 18 Febr.
  Jacob Grouwels, van Tricht 15 Juni.
1590. Areth Vresen, van Mulbracht 11 Juli.
  Gerrith Rutt Linssensoen van Merom 6 Aug.
  Jacob Mevissoen 23 Dec.
  Peter le Feure, buertigh van Romen 17 Augisti.
  Goert Cluijten van Kirckhoven 9 Sept.
1595. Huyb. van Besell
  Henrich van Elmpt 19 Febr.
  Goert van St. Joest
  This van Bezell 20 Febr.
  Johan Wiertz van Hinsbergh 31 May.
  Jacob van der Hall van Elslo 12 Juli.
Blz. 6. Willem Jochums van Cruchzn, ongehilicht 10 Nov.
1596. Heinrich Reinkens Ketelboeter 3 Febr.
  Heinrich Sillen van Vlodrop 21 Febr.
1598. Lins van Mulken van Maestricht 13 Nov.
1599. Nelis van Wassenberch 19 Marty.
  Roloff van Geilekirchen 30 Marty.
  Mr. Johan van Ryckenroy 27 Sept.
1600. Winant Corff van Gulick 25 Febr.
  Peter van der Specken offt van Bruggen 7 Juny.
  Lambert Martens van Mulbracht 28 Juny.
  Tewisz Huijben van Millich 6 July.
  Renier van Geriedt 24 July.
  Leonart van Lierop id.
  Tisz van Baerloe
  Willem van Bree 6 Aug.
  Paul van Gulick, eodem dië
  Jacob van Munster Eiffelt id.
  Arert Lassen van Bergelen
1601. Jan van der Linden van Neer 14 Jan.
  Hendrik van Landstein 17 May.


[27]


27

  Arnoldt van der Muelen van Diest 5 Juni.
  Thonisz Dircxsen van Harten 25 Sept.
1603. Claesz Nipesz van Maeseyck, juravit 27 April.
  Johan Janssen van Buggenum, juravit ongehillicht 17 Octobris.
  Dirck Beren van der Nieustadt, juratus 24 Oct.
1606. Melchior Dircks Pauskens, juratus 12 Jan.
  Heuben Coenincx van Maestricht hebbende getrouwt Jan Visscher, dochter van Johan Visscher, gewesene burger alhijr 13 Febr.
  Guert Guertsen, getrouwt hebbende, die dochter van Jan Hueben, Burger alhijr 13 Febr.
Blz. 7. Sybert Kruijckler van Hinsbergh 8 Aug.
  Peter van Leven, burtich van Swaemen 9 Dec.
  Johan Claessen van Swaemen
  Jacob van Swaemen 14 Dec.
1607. George Lambert, buertich van Hetesie heeft betaelt 6 phlen und 2 eemers juratus 4 Jan.
  Mr. Johan Pleunis, Chirurgijn heeft gelevert 2 emers 18 Maart.
  Nicolas Ragona – 2 c. 21 Maart.
  Ruth van Tits – 2 c. 13 Sept.
  Hendrick Tichelbecker – 1 goltg. 2 c. 24 Oct.
  Claes van Haelen – 3 gl. 2 st. – 2 c. 24 Oct.
  Sybert van Ray van Neer geburtich schrinewercker 1 dobbele phlps 2 lederen emmers 20 Dec.
1608. Willem Laemen van Sittart burtich, 2 emmers en aenstaende Pinksteren 1 dobbele philipsdaalder 26 Marty.
  Johan Essich van Hinsberch glaesmaeker enz. 24 April.
1609. Hendrick van Daelen, scheemeker enz. 20 Nov.
Blz. 8. Nys Claessen van Vrohlentss (sic.) 12 Marty.


[28]


28

  Hans Eeckgelt van Lennep, smidt 30 Oct.
1610. Loys Ciceram – 26 Febr.
  Jan Cremer van Roltum 26 Aug.
  Jan van der Horst 13 Oct.
1611. Dirick van der Donck, één kinkten wyns 2 emmers. 18 Febr.
  Hans Visscher van Lutsenborch. 24 Aprilis.
Blz. 9. Michel Reneijx, uijt de Renbach 17 Juni.
1611. Peeter Fellarts 27 Juni.
  Willem Claer van Hinsberch. 28 Aug.
  Heinrich Goch van Rut Nielen van Lierop 20 Aug.
  Jan Daemen van Eysden den 15 Sept.
  Jan Dillen van Maesbracht den 28 Nov.
Blz. 10. Peeter Visschers van Wassenberch den 10 Febr.
1612. Peeter Haenen van Maestricht den 14 Aug.
  Herman Tellarts van Tongeren den 11 Oct.
  Derick Haes van Geertruijdenberch den 25 Oct.
  Johan van Hinsberch leydecker, omdat hy van Jonck af alheyr syn handtwerck geleert ende oick geboren. den 14 Febr.
  Merten Evermans, seeldraijer van den 14 Febr.
  Andreas Groenheck Maeseijck 28 Maart.
Blz. 11. Andries Lannerts van Nehr. 24 Juli.
  2 dobbele philipsdaler aan de Capelle in ’t Zandt.
  Jan Mascule van Bavigaij uyt het Hertochdom Limborg. 24 Sept.
  Heinrich Lannerts van Graef 14 Juni.
  Willem Mols, leydekker 18 Sept.
  2 emmers en tien dagen voor de stad werken.
1614. Blz. 12. Franck kehren 22 Oct.
  Merten Smietgens van Sevenum, sal in de keucken van ’t raedthuys noch bestellen eenen vischketel van 6 of 8 quart groet. 5 Febr.


[29]


29

  M. Andries Esbach van Collen 2e. en een half dosijn fijn tiene schotelen ad 1½ LB symbol.jpg en twe tienne luchters. 19 Febr.
  Jan Mathieu Bordenwercker 2 emmers in handen van Adolph v. d. Smitsen. 12 Marty.
  Jan van Swalmen Duisterjans. 2 April.
Blz. 13. Jan van Mulbracht, boekbinder 29 May.
  Dirick Willems van Venloe, naegelsmidt, wijl hij een Jongman ende weijnich middels hadde; oeck sijnes handtwerck eener alhyer noedich, die burgerschap, mits der conditie, dat hij sijnen vader van hijer solde halden. 27 Juni.
  Gerardt van Cruchten woenende op den Canjel. 1 emmer en 12 dachwerken. 6 Aug.
  Hans Peffer van Heggene, 1 emmer en 12 dagen wercken. id.
  Hans Gressers van Kutsingen id. id.
  Jan Koening van Kerckhoven 17 Sept.
Blz. 14. Thomas die Geijse 24 Sept.
  Werner Lynssen vantgen Raetgen, mullerknecht. 23 Oct.
1616. Jan Cregers, geboren van Elmpt. 6 Febr.
  Jan Clomp van Erckelandt 26 Marty.
  Gabriel Thielen 6 May.
  Peeter Heraij hiergeboren ende getogen 27 Oct.
1617. Blz. 15. Thomen du Potdor, uyten Lande van Luyck. 24 Jan.
  Jean Mouchon, Barbier van Tilleur 30 Jan.
  Conraedt Wymers, burtich van Arsbeeck, snijder. 30 Maart.
  Henrich Jansz Coning van Elsloe 1 Juli.
  Bartholemeus Craurs, schipper 18 Juli.
  Egidius Vleckeros van St. Gereons Wijler Boeckprijnter. 20 Juli.
  Jan Visschers van Eijsden 27 Juli.


[30]


30

  Johan Pauwels Stassert van Eijsden lesten Aug.
Blz. 16. Reyner Lener 12 Oct.
  Johan Janssen Conincx, Schipper van Elsloe 23 Nov.
  Henrick Reulles Corffmeeker van Hinsbeek 14 Dec.
  Johan Lambertsz Stocx van Elslo 29 Dec.
1618. Goetsen Dericx van Obbicht 14 Jan.
  Rut Henrix van Leut 19 Maart.
Blz. 17. Wilhelm Roberts van Seffliek 22 Maart.
  Johan Mols, burger, wijl hij zich in brandsnoot dapper getoont.
1619. Aret Claessen van Erckelandt 3 Jan.
  Henrick Wilmsz van Oel 5 Jan.
  Thijs Burlandts van Bulemborn 10 Jan.
  Jan Wormes, snijder 7 Maart.
  Jacob van Elmpt, Kooldrager 2 Maij.
  Tilman Slootmeekers van Gerderath 28 Juni.
Blz. 18. Henrick Meyer, van Hinsberch, spiesemaker 26 Juli.
  Wilhelm Botz van Nunhem, schoenm. 5 Sept.
  Jan Derix van Elmpt, Kooldrager 31 Oct.
  Jan van den Aesterberch. hoffsmidt 7 Nov.
  Wijmmer van Effelt. daghuijrer 28 Nov.
  Joist Janssen leydekker geboortig van bij Camerijck 19 Dec.
  Hij zal de stad 6 dagen dienen.
Blz. 19. 1620. Herman Brousten van Gerae snyder 14 Mei.
1621. door voorspreken des Heeren van Hilleraedt.
  Jan Viten van Swaenenberg 14 Jan.
  Elisabeth van Vliet van Amsterdam, haar man Abraham van Vliedt zal hier, omdat hij van eene andere religie is, somwijlen eenige dagen aen en afgaen mogen, ten waere dan (als men hoopt) hij sich wurde bekeren. 5 Jan.
  Gerardt Groisz van Menss, zal behalve de gerechtigheid 8 dagen voor de stad met de schuppe werken 6 Mei.
Blz. 20. Johan Reiners, van Herkenbosch 16 Dec.


[31]


31

1622. Johan Daemen van Swaenenbergh wever 3 Febr.
  Lenart Brentgens van Maesbraght 3 Maart.
  Dries Cuijper, van Cleijnen Glabbech 7 April.
  Merten van Cruijtsberch van Gerae 2 Aug.
  burger ten respecte van den Kanselier Uwens.
  Henrich Lenardts, van Maeseyck 25 Aug.
Blz. 21. Jan Saeckels van Wechberch hoefsmit 20 Oct.
1623. Joan van Vlodrop, snijder, omdat de burgerschap vroeger aan zijne huijsvrouw Maryken van Edinge gegeven is. 7 Dec.
  Jan op ’t Horrewech, gebortich van Borr. zal acht dagen voor de stad werken 5 Jan.
  Claes Janssen schipper van Eysden 9 Febr.
  Jan Cuypers van Kerckhoven zal acht dagen voor de stad werken. 4 Mei.
  Houbert Pflipsen, van Wassenberg gewandtmeecker 6 Juli.
  Jan Beijerts van Cuyckhoven, snijder 20 Juli.
Blz. 22. Peter Blanckarts, schipper 5 Dec.
1624. Gerardus van Acken, zoon van Reiner van Acken scheeptummerman, omdat hij na ’t afsterven van zijn Vader in ’t Gasthuys opgetogen en door de liberaeliteijt het Smidtampt geleert, en overmidts hy geine middelen heeft, wordt burger 4 Jan.
  Peeter van Elmpt, tymmerman, in Consideratie syner onvermogentheijt 8 dagen werken 11 Jan.
1616. Johan van den Bergh, als gewesene mr. van het Snijderampt, en dat wegens ingegoldene amptsgezellen twee lederne eemmers 6 Maart.
  Mr. Cornelis van Dale, franschoise schoolmr 2 Mei.
Blz. 23. Jan Simons van Bergen, voerman 26 Sept.
  Peter Turfhoep, ein Cock seines hantwerks 31 Oct.
  Niclaes Quyrin Janszn, geb. van ’t Groete


[32]


32

  Rychains in ’t Hertochdom van Limborch Laeckemaecker 2 Nov.
  Peter Bammelroy van Venlo 7 Nov.
  Stoffel Ruyter, Scholtes heerlijkheid Asselt ende landschriver des Ampts Montfort 14 Nov.
1625. Reiner Linnarts van Millen, pellewever 9 Jan.
  Jan Spiegel van Erclents 16 Jan.
  Peeter van Rathum, bussemaker zal ons zijne onvermogentheyt de dobbel haecken eens in ’t jaer schoonmaken.
Blz. 24. Paulus Swartart van Maesbracht. 16 Jan.
1625. Luis Simons, schrinewereker van Herten 21 Jan.
  Johannes Symons vassbijnder, van Bracht 13 Febr.
  Gillis Vogel van Luyck 9 Oct.
  Jan van Wechberch, ein Cup seines hantwerks 18 Dec.
1626. Peter Saerkens van Cuyckhoven 16 Oct.
1627. Jan Engelen, van. Ool, Caeldreger 21 Jan.
  Peter van Koulen, van Maeseyck, verver van allerhande Coleuren, zes dagen voor de stad 20 Mei.
Blz. 25. Henrich pflippen van Postert 2 Juni.
  Derich van Vucht 9 Juli.
  De meesters van het Wennekerampt 4 lederen Emmers wegens nieuw ingekomen amptsgezellen Johan Doudoin van Neer Veller in Brabant tusschen Loeven en Tienen, bekker 24 Nov.
1628. Lenardt dasz, eenen salm te leveren van 16 pont op Sint Peters avont te leveren 13 Jan.
  Christina van Millen wed. Hendrik van den Broeck, in aensieninge dat sy met veele kinderkens belaeden 3 Febr.
Blz. 26. Thomas Peters, van Venloe, bildensnyder 21 Juni.
  Peter Recking, van Lutzenborch, biltsnyder ende Steynhouwer 4 Aug.
  Johan Schreurs, van Maesniel, brouwer 20 Dec.


[33]


33

1629. Jores Boecx, diener van wed. van Cancelier Gilkens 15 Febr.
  Mr. Marcus Broetbyl, Uhrwerkmaker 22 Maart.
  Wilhelm Wilhemsz van Venloe, potbecker geene andere pottenbakkers zullen in twaalf jaar toegelaten worden 5 April.
  Wolter Peters, van Blerick, snijder 17 Mei.
Blz. 27. Johan van Berck, snijder 28 Mei.
  Philips van Weerdes, schilder, hij zal het schoorsteen of mantelbret op de gerichtscamer schilderen 12 Juli.
  Hendrick Cremer, schrynewercker, burger en inwoender van Waltniel 29 Nov.
1630. Laurens van Solms, burger van Maastricht en schilder 22 Aug.
Blz. 28. Areth Pouwels, van Maestricht pullewevers 20 Aug.
  Lambert Meuwis, van Luyck, Maesschipper 31 Oct.
  Nelis van Swalmen, Caeldrager 7 Nov.
  Nelis Knarren, man van Wijsmoeder Truytgen 5 Dec.
1681. Johan Hooffmans van Lotringen 13 Maart.
Blz. 29. Hans Wolff Bremer naegelsmidt 27 Maart.
  Johannes Goymel 2 Mei.
  Peter Chainoin, Coopman uit Savoijen 15 Maij.
  Michiel Vincken, Lademaecker 22 May.
  Henrick Heymbergen, saedelmaecker 24 Juli.
  Willem Wijhers, van Eijsden, Maesschipper 25 Sept.
Blz. 30. Jan Op den Haell, schipper 21 Dec.
1632. Thomas Daemen, van Stetternich 12 Febr.
  Jacob van der Horst, van Antwerpen, heuckenmaker 26 Febr.
  Claes Francot, van Luyck, Maesschipper 21 May.
  Jan Mewis 27 May.
  Agnes de Jass, weduwe Nicolas de Jass 14 Juni.
  Houb Dorrenkamps van Karken 9 Dec.
Blz. 31. Jan Boonebecker 31 Dec.


[34]


34

  Jean de Lamaigne. Luick, pasteybeeker, 31 Dec.
1633. Alexander Edol uit Engeland, Cremer 10 Jan.
  Reijner Wilhelms, van Merhum 2 Maart.
  Jan Janssen Visschers, wed. Hub. Coninx 8 April.
Blz. 32. Arendt Goesen, Velbereide 8 Juli.
1634. Piron Waetlee, van Weeset schipper 4 Aug.
  Gelis Driessen, van Melick, Cuyper Jan Michiel Janssen Conincx, schipper 30 Maart.
  Arendt Laemen 5 Aug.
1635. Willem Becker, van Monsain, velbereider 4 Mei.
Blz. 33. Jacob Schroers, van Melick, brouwer 14 Maart.
  Mathis Hardevoust, van Gennep, cremer 14 Mei.
  Jacob Breyelingen 24 May.
  Ruth Smaberts, van Kempen 7 Juli.
  Adam van Hetteren 14 Dec.
1636. Thijs Bastmans, van Vorst, cremer 17 Jan.
Blz. 34. Jan Hermans, van Mullem, cremer 13 Febr.
  Cornelis Scherens 8 Mei.
  Peter Aenwinckel 15 Mei.
  Jan Hermans van Einden 16 Mei.
1637. Lambert Gillen, van Dilssen, schipper 30 April.
Blz. 35. Arent Sadelmecker, van Hinsbergh 24 Sept.
  Anthoin Mustre, einen Savoiart 25 Sept.
1638. Joannes Reipken, apotheker 4 Maart.
  Engel Stootbanck 25 Oct.
  Maes OpgenBroeck 12 Oct.
1640. Herman van Leeuwen 21 Maart.
  Henrick Kampen, van Halen 23 Maart.
Blz. 36. Martyn Paradijs 29 Nov.
1641. Mathys Blankerts 3 Jan.
  Lambert van der Vooren 3 Mey.
  Cornelis Aengen Haeff 24 Oct.
  Mathis Peters 21 Nov.
1642. Willem van Rekem 21 Maart.
  Wolter Cupers, van Waltniel 18 Juni.
  Gerardt Willems, van Wasschenberch 12 Juli.
  Jan Nacken 19 Sept.


[35]


35

Blz. 37. Gerardt Lenssen, van Dulcken, wever 25 Sept.
  Peter Scherkens. van Dulcken, wever 3 Oct.
  Tilman van Bree, Kaeldreger, 9 Oct.
  Gerridt Henricx, van Swalmen, wever 9 Oct.
  Jan Bruijn, van Prümmeren 4 Dec.
1643. Olivier Francot 8 Aug.
  Jan Willemsen Backers, Maesschipper 17 Sept.
  Corst van Oist 17 Sept.
  Johan Commers. van Bits, 22 Oct.
  Peter Clouns, Maesschipper 3 Dec.
1644. Henric Goris, borgerschap vereert, 6 Aug.
  Gisbert Focx, 10 Nov.
1645. Adam van Eswijler, schrijnwerker 26 April.
1646. Hendrick Jacobs van Douveren 26 April.
  Derck Kininck 21 Maart.
1647. Willem Willemsen, van Susteren 18 Juli.
Blz. 39. Johs. Daemen, van Sittard 15 Juli.
  Stas Janssen, 30 Oct.
  Paulus Peters, timmerman 9 Dec.
1648. Jan Nelissen van Asenray 30 Jan.
  Simon van Mutshagen 17 Sept.
1649. Jacob van Eijll 12 Nov.
Blz. 40. Derck Daemen, snijder 3 Maart.
  Herman Heuckers, getrouwt met Guertgen Balthus 20 Mey.
1650. Cornelis Tabel 15 Febr.
  Lenard Boonen 17 Febr.
  Arendt Hens, seemsbereider 23 Juli.
  Lenardt Borson 20 0ct.
  Jacob Corffs 29 0ct.
Blz. 41. Daen Beenen 3 Nov.
  Jacob Wouters 10 Nov.
  Thijs van Voorst 17 Nov.
1651. Peter Amers 26 Jan.
  Johan Paul, gewezen Cock van den Stadhouder Baron de Ribaucourt 3 Maart.


[36]


36

  Heiliger Randach, geboren uyt den lande van Luyck 27 April.
  Jan Corsten van der Velde 13 Juli.
Blz. 42. Joost van Impen 20 Juli.
  Dirck Slootemaker 22 Sept.
  Peter de Tant, lijnewercker 19 Oct.
  Herman van Heythuysen 23 Nov.
1652. Wynandt Symons, van Gladbeck, lynewever 21 Juni.
  Jacob Robert, van Brainlalieu 14 Aug.
  Jean Rasiga, geboren Italia 12 Sept.
Blz. 43. Jan Pauwels Delmans van ’s Bosch 5 Dec.
1653. Jan Claessen schoenmaker, geboren te Meian in Henegouwen 21 Aug.
  Glaude Maré 4 Sept.
  Gossen Tysen 27 Nov.
1654. Michel Henricx 12 Febr.
Blz. 44. Jaen Boudewyn 9 Juli.
  Jan Blondau 17 Juli.
  Henrick van Weyswyler 30 Juli.
  Berndt Henricx 17 Sept.
1655. Peter Muyrers Cupers 14 Jan.
  Jan Mullenaers, jonghman van Maseijck, goutsmit 8 Juli.
  Lambert Camerlinck id.
1656. Maximiliaan de Pouille 14 Sept.
Blz. 45. Doctor Gerart Pauli 13 Oct.
1657. Anthoin Meo 25 Jan.
  Melchior Leemputh id.
  Gerardt Swillens 15 Febr.
  Jan Gelissen 24 Mei.
  (nog eens) Melchior van de Leemputh 11 Juni.
  Gerardt Schryvers 11 Oct.
  Peter Goris 18 Oct.
Blz. 46. Gerardt Lenarts 13 Nov.
1658. Anthoin Roubracht 14 Febr.
  Michaël Rubracht 16 April.
  Paulus Scheuffens 28 Aug.


[37]


37

1659. Gerart Boumans 14 Maart.
  Henr. van Biggeler 11 Sept.
  Pierre Bastien, Steenhouwer 19 Dec.
1660. Joes Michiel Adenauw 15 Jan.
  Lenart Bisschops 30 Jan.
  Peter Smeets
Blz. 47. Volquin Fiebus 15 Mei.
  Helena Massart 20 Mei.
1661. Anthoin Favilino 31 Jan.
  Joh. Bapt. Bottelers 15 Juni.
  Hans Peter van Marcken 23 Sept.
1662. Hans van den Steenwech 12 Jan.
  Peter Roders 5 Mei.
  Frans Meys 25 Mei.
  Frans van Bree 22 Sept.
  Cornelis Janssen van Montfort 12 Dec.
1663. Gouwert Janssen 1 Febr.
  Jan Janssen, zeeldraaier 19 April.
Blz. 48 Gielis Houdaigue 19 Juli.
  Matthieu Loyen 7 Sept.
  Gillis Harnaegel 27 Sept.
1664. Jan Raeymaeckers 20 Maart.
  Willem Muijrers 20 Maart.
1665. Peter Ingelen 12 Maart.
  Thomas Hercken 25 Juli.
  Gerardt Zeller, glaesmaecker 14 Aug.
  Joris Smeijers 7 Sept.
  Peter Schroers, plijsteraer 16 Sept.
  Mevis Caris 3 Oct.
  Jan van Gelder 16 0ct.
  Willem Biels 11 Dec.
  Hr. Mottini 28 Dec.
Blz. 49. Niclaes Crebber 30 Dec.
1666. Daem Adams 22 April.
  Gysbert Peters 8 0ct.
  Jan Libotte 27 Oct.
1667 Guilliam Bongarts 27 Jan.


[38]


38

  Dirrick Janssen 30 Maart.
1668. Harrit van der Winden 14 Febr.
  Hieronimus van den Kerckhoven 20 Febr.
  Herman Duisborgh 19 April.
  Goswinus van Welde 26 April.
  Mr. Christiaan Herwech van Breda 25 Juni.
  Servaes Huberti 17 Aug.
  Peter Oost 17 Sept.
Blz. 50. Herman Louijs 13 Dec.
1669. Jan Carbocx 28 Maart.
  Mr. Gielis 4 April.
  Mr. Pasmans van Haren 20 April.
  Rubertus Rumundt 11 Juli.
  Johan Vlander 21 Nov.
1670. Jaecq Merlo 7 Febr.
  Jacob Huijberts 29 Mei.
  Hieronimus van Kelff 1 Sept.
  Peter van Horck, wever 1 Sept.
  Abraham Scherkens 20 Nov.
  Leinnardt Wynardts 20 Nov.
1671. Ontbreekt
1672. Vincent Willems 3 Maart.
  Arnoldt Lambot
  Henrich Raessen 3 Mei.
  Jan Tijssen 19 Mei.
Blz. 51. Jan Jaspers, seyldreijer 8 Oct.
  Franciscus Arnoldus Cocx 17 Oct.
  Lambert Severijns 27 Oct.
1673. Meuwis Lenssen 31 Jan.
  François Despa 2 Maart.
  Joost Tant 20 April.
1674. Louis Seres 16 April.
  Peter Vullers 5 Dec.
Blz. 51. 1675. Gillis Timmermans 31 Oct.
  Jan Leisen 24 Dec.
1676. Goossen Lenarts 24 Jan.
  Coen Werents 24 Jan.


[39]


39

  Petrus Tielen 30 Jan.
  Peter in de Quack 7 Febr.
  Coen Peters 7 Febr.
  Gerardt Tiernagan 23 April.
Blz. 52. Jan Elyas 12 Oct.
1677. Jacob Lennardts 24 Juli.
  Jean Loyschier 14 Uug.
  François Ruban 21 Oct.
1678. Derrick Gysen 13 Jan.
  Jan Roberts 10 Nov.
1679. Mr. Hans Willems Pachtwijck 4 Mei.
  Linnaerdt Haeff 26 Mei.
  Willem Aengen Nabet 6 Juli.
  P. Peeters schoolm. 27 Juli.
  Carel Janssen
  Hubert van der Heyden 25 Aug.
1680 Hubert Gennon 29 Maart.
  Ruter Nijssen 4 April.
1681. Theodore Sisenne 24 April.
Blz. 53. Jurgens Staden 8 Mey.
  Andries Drouse 7 Aug.
1682. Jaspar Jacques 6 Maart.
1683. Guill. le Jeune 23 Juni.
1684. Adriaan Willems van den Heuvel, clompenmaker 16 Maart.
  Jan Schoenmaeckers tingieter 28 Sept.
  Peeter Mela 17 Oct.
1685. Arnoldus Draets. 8 Jan.
  Lennardt Mannay 11 Jan.
  Arnoldt Potdor 8 Febr.
Blz. 54. Hubert Sassen 10 Febr.
  Peeter Clompen 12 Febr.
  Jaspar Melchiors 10 Mey.
  Gelis Gelissen 24 Mey.
  Augustinus Thomas
  François Colson 28 Juli.
  Lambert Reynckens 11 Aug.


[40]


40

  Adriaens van Heeswijk 16 Aug.
  Louis Paque.
1687. Arnoldus Slanghen 15 Mei.
Blz. 55. 1688. Charles Morice 3 Juni.
  Hieronimus Roelandts 16 Juni.
  Martin Fabis 9 Juli.
1689. Peeter op den Gracht 11 Aug.
1690. Mr. Johan Lenard Manskirsch, goutsmit van Wurtzburg. 11 Mei.
  Hendrik Van der Heijden 24 Mei.
  Reynier Heymans tin en loodgieter 27 Juli.
  Arnold Brouwers 20 Nov.
Blz. 56. 1691. Geurt Janssen, winkelier 31 Mei.
  Mr. Alexander Ruel, stofferder 31 Mei.
  Joris Klinghen, winkelier 28 Juni.
  Peeter Peulinx 27 Sept.
1692. Joannes Smiets, metseler 24 Jan.
  Jean de Roussau, perucquier van Mastricht 24 Juli.
1693. Stoffer Janssen 6 Maart.
  Joachim Rouchus van Swalmen, timmerman 18 Maart.
  Michiel van Boven, marktschipper 18 April.
Blz. 57. Frans Janssen 10 Sept.
  Johan Hendrick van Horrick, linnewever 19 Nov.
1694. Willem Stoops linnewever 15 Jan.
  Jean Francis Robert, zadelmaker gehuwd met Johanna Claudina Serrurier vulgo Slotmaeckers 29 Juli.
  Hans Niedermeyer geboortig van Frysingh in Beyeren, draaier in houtwerk 30 Juli.
1695. Hendrik Janssen 11 April.
  Jean Clay, man en momber van Margriet Elias 17 Juni.
  Michiel Daemen zadelmaker 28 Juli.
Blz 58. Albert de Lambermont van Seraing 24 Sept.
  Joseph Mauritz, schoenmr. 17 Dec.
1696. Niclaes Bernimolin, brouwer van Luyck 14 Jan.


[41]


41

  Martinus Helman van Siegen 24 Mei.
1697. Philippus Meeus, kleermaker 9 Sept.
  Joannes van Dommelen verver 19 Sept.
  Jan Boms 6 Nov.
Blz. 59. 1698. Carel Ferdd d’Arts 24 April.
  Adam Areths 20 Nov.
  Jan Gerardts glasmaker 5 Dec.
1699. Jan Jaqué schipper 14 Febr.
  Lambert Falaise schipper 26 Juni.
  Joannes van der Puth 3 Nov.
  Jacques la Haije, bakker 14 Jan.
  Michiel Wijnen, bakker van Sittard 24 April.
  Geuts Maessen 2 Sept.
  Joes Francis Aert, kleermaker 9 Sept.
Blz. 60. 1701. Joseph Tambourin, tingieter van Milaan 5 Febr.
  Jacques de Thollier 23 Nov.
1702. ontbreekt
1703. Areth Erarts 22 Maart.
  Gerard van Dilsen 21 Juni.
  Albertus Meuter 22 Oct.
  Caspar Pinet 24 Nov.
1704. Conrardt Roeprecht, orgelmaker 19 Juni.
  Abraham Schrijver 11 Juli.
  Hendrik Goelmont 14 Aug.
  Pierre Chetal 13 Nov.
  Hendrik Henderix 19 Dec.
Blz. 61. 1705. Jean François Bernimolin 8 April.
  Andries Lysens van Maastricht 30 April.
  Jean Louwa, van Luijck 15 Juni.
  Jan Mela 11 Sept.
  Jaspar Jacqué 11 Sept.
1706. Andries Gerardt van Laer 16 Febr.
  Charles Francotte 7 Mei.
  Giel de Meus 22 Mei.
  Gerardus Cnips 5 Juni.
  Andries Jaqué 30 Sept.


[42]


42

  Jan Peters alias Dérrixs 30 Sept.
  Mathijs Segers 15 Nov.
  Dionijs Vermaesen 20 Dec.
Blz. 62. 1707. Hendrik van Bebder 28 Jan.
  Joannes Beeckman 16 Mei.
  Hendrick Hoeberghs, alias Willems 27 Mei.
  Joannes Geredts 21 Nov.
  Barthel Kolen 13 Dec.
1708. Abraham Andreas Franssen 26 Mei.
  Paulus Scheiffer, gruijtmuller 8 Sept.
  Stephen Cleehem 14 Sept.
1709. Nijs Lutters 18 Jan.
  Joes Wolteri 31 Jan.
Blz. 63. Peter Pinxten 14 Maart.
  Anthoin Crijn 14 Maart.
  Friedrich Wilhelm Cortemond 20 Sept.
  Wilhelmus Fontaine 12 Dec.
1710. Anthonius ter Leewen 24 Febr.
  Johan Martin Pacquet 9 Mei.
1711. Johan Nicolaes Sessebandt 25 Juli.
  Willem Willems 27 Juli.
1712. Hendrik Theyssen 12 April.
  Mathijs Ramakers 29 April.
  Nijs Thielen 6 Oct.
  Niclas Hermans 18 Nov.
Blz. 64. 1713. Merten Paulissen 10 Febr.
  Andries Robert 3 Maart.
  Bartholomus Keufgens 13 Oct.
  Martinus Annen 16 Oct.
  Petrus Bernardus Peyrega 30 Oct.
  Jacob Friederich, Landtmeeter 9 Nov.
1714. Joannes Nederslach 9 Febr.
  Peter Theijsen 30 April.
  Willem van de Weghe 7 Mei.
  Jacobus Sitterigh 19 Juli.
  Sybert van der Vaeren 28 Aug.
  Lenard Lepelman 16 Nov.


[43]


43

Blz. 65. 1715. Wilhelmus Antonius van der Horst 3 0ct.
1716. Hendrick Leonardts 14 Mei.
1717. Johan Borgart Barsfeldt 5 Meert.
  Joseph Tamborini Jan Joszn 28 Mei.
1718. Geurt Jorissen 13 April.
  Mathys van den Bergh 5 Mei.
  Daniël Greffin 22 Dec.
1719. Peter Vullings 13 April.
  Francis Versmitten 22 Dec.
1720 ontbreekt.
1721. Jan Baptiste Postanque 15 Nov.
  Andr. Linnerts 11 Dec.
Blz. 66. 1723. Jacob Crous 15 Oct.
  Pierre Lonion
  Isac Eyler 20 Dec.
1724. Thomas Wensels 23 Meert.
1725. Ludovich Coenen 6 Juli.
  Joannes Beemers 9 Aug.
1726. Antoon Manueel 18 Maart.
  Adam Nuslein 24 Juli.
  Joes Specken 8 Aug.
1727. Joost de Vet 10 Juni.
Blz. 67. 1728. Joannes Scheppers 22 Jan.
  Michiel Verstralen Mathyszoon (van Heel) 28 Juni.
1729. Joannes van Lith 5 0ct.
  Joannes Michiels (acte van borgtaal op overdrachtsprotocol) 1 April.
Blz. 68. 1733. Joannes Victor 9 Meert.
1734. Mathijs Petersen 5 Aug.
1735. Mathieu Philippar 31 Meert.
  Joannes Heunen 4 Juli.
  Joannes Engelen 1 Sept.
  Hendr. Lennart 21 0ct.
1736. Geurt Janssen 24 Sept.
  Anthoin Evers 12 0ct.
  Theod : Blanck 22 Nov.


[44]


44

1737. Joannes Van Waegeningh 4 April.
  Michiel Kastenmuller 27 Juni.
Blz. 69. 1739. Franciscus Greffin 9 April.
1741. Hendrick Doormans 15 Sept.
1742. Franciscus Corsten 28 Mei.
1743. Joannes Cremers 2 Mei.
  Robert Joseph de Lienborch 14 Juni.
1744. Jean Jacq. Cuveler 28 Sept.
  Jacob Sijller 20 Nov.
Blz. 70. 1745. Dominicus Fischer 8 Jan.
  Arnoldus Smeets 16 Sept.
1747. Joannes Baptiste Stechelinghs 16 Febr.
1748. Joannes Bodewijn 20 Juni.
Blz. 71. Natalis de Rour 31 Nov.
1749. Peter Leyendekkers 29 Jan.
  Toussaint Laforce
  Wynand Helmerraedt 10 Maart.
  Hubert Quyten 14 Aug.
  Joannes Lijssen 28 Aug.
  N. Van de Weege 22 Aug.
1750. Mathijs Pinders 14 Mei.
Blz. 72. Jan Ceulemans 29 Mei.
  Joes Bodewijn
  Peter van der Meijden 11 Juni.
  Herman van Roer
  Michiel Clingen 22 Dec.
1751. Mathys Schoncken (van Waltvucht) 5 Febr.
Blz. 73. Joes Page 17 Febr.
  Gerard van Kessel 8 Meert.
  André des Amoris (van Verviers) 26 Meert.
  Caspar König orgelmaker 16 Sept.
  Arnoldus Bosbremers van Asten 26 Nov.
  Nic. Liez 15 Mei.
Blz. 74. Peter Smits 16 Nov.
  Areth Janssens 24 Nov.
1754. Guill. Goffette 31 Mei.
  Caspar Bloemarts 7 Nov.


[45]


45

  Christiaan Essers 15 Nov.
1755. Conrardus Mans 2 Aug.
1756. Lambert Painsmay 22 Juli.
1757. Theodorus Weerts 20 Jan.
Blz. 75. 1759. Thomas Conshoff 20 Nov.
1760. Joes Keucken 7 Juli.
  Daniel Du Pont 15 Oct.
1761. Joannes Janssen van St. Od. berg 9 Meert.
  Sebastianis Simon van Zeltingen getrouwd met Marie Joseph Ronig 18 Juni.
  Andreas Knippenbergh (van Helden) gehuwd Catha Schoenmaeckers, geboortig van Leuth 6 Juli.
  Laurens Söllner geboortig van Aub in Wurtsburg, getrouwd Maria Christina de Guts 19 Dec.
1763. Barth. van der Heijden 14 April.
Blz. 76. 1764. Peter Claeskens 9 Febr.
  Steven Homs (van Maesniel) 18 Juli.
1765. Conrardus Bokenders 14 Febr.
1766. Peter Pereij 14 Maart.
  Wilh Steegh (van Horst) 29 Nov.
1767. Joes Hendricx 26 Nov.
  Jos. Francis Rousseau id.
  Joes Linssen id.
1769. Joes Fleischman 30 0ct.
Blz. 77. 1771. Francis Dreumperyen 10 Juni.
  Joes Heldens 16 Mei.
1772. Theodorus Leemans 2 Juli.
1773. Joes Leenen 22 April.
1773. Joes Meertz 5 Aug.
1774. Henricus Josephus Savelbergh 11 April.
  Lambertus Jorissen 10 Sept.
1776. Peter Bommels 10 0ct.
1778. F. H. Bader, stokkadoor 5 Nov.
1779. Henric. Coolen 14 Aug.
1780. N. Tuberath . . . .


[46]


46

1781. Petrus Dreesens 11 Mei.
Blz. 78. Francs, Schrantz 25 Mei.
1782. Michiel Lamberth 19 Juli.
  Anthonis Joseph Delgeir 13 Aug.
1783. Johan Bernard Feith 5 Juni.
  Joes Arnoldus Compans 24 Oct.
1784. Juffr. Joanna Stercken 15 Febr.
1884. Accoucheur Jos. Welsch 26 Oct.
Blz. 79. Lud. Pitaffe 11 Nov.
1787. G. Pex 4 Jan.
  S. L. Stappers 26 Jan.
  Joannes Goossens 5 Nov.
1788. Henderik van Gulick 10 Maart.
  voor zijn huisgezin 17 April.
Blz. 80. 1788. Joseph Mathias Seipgens 22 Juni.
  J. J. Graven 27 Aug.
  Lambert de Bazel
1790. Derik Nyssen 12 Mei.
  Joannes Evers.
  Joannes Gruijters 17 Mei.
  Hermanus Pansaert 17 Mei.
  Jacobus Minkenbergh id.
  Jacobus Lucas 4 Juni.
Blz. 81. 1791. Henricus Bongaerts 17 Febr.
  Henricus Bauer 1 April.
  Jacobus Gubbels 15 Sept.
1793. Martinus Thissen, visscher 2 Mei.
  Joannes Cornelissen 24 Mei.
  Franciscus de Buggenoms 13 Juni.
  Joseph Wildt chirurgijn 8 Aug.
Blz. 82. Peter Joseph Teursen 28 Nov.

      Hiermede sloot het Burgerboek van Roermond.
      De Fransche revolutie had andere wetten en voorschriften gebracht.

A. F. van Beurden.