Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Maastricht, 18 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 18 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] MAASTRICHT, 18 Dec. Gisteren (Zaterdag) avond gaf de korporaalsvereeniging „In Vriendschap Bloeiend“ eene liefdadigheidsvoorstelling ten voordeele der militaire weduwe Krevels, te ’s Bosch, wier echtgenoot op een droevige wijze om het leven kwam. De zaal was goed bezet. Opgevoerd werd „Pierre de Galeiboef“ drama in 5 bedrijven. Over het algemeen werd ’t stuk verdienstelijk gespeeld. Liet de actie hier en daar wel te wenschen over, het geheel echter maakte een goeden indruk. Vooral Pachter Martin, Pierre en Ploury, zijne bedienden en Bichou, grondeigenaar, welke het leeuwenaandeel in het stuk hadden, bewezen, dat zij zich vlijtig geoefend en hunne rollen goed ingestudeerd hadden. Wij kunnen echter niet nalaten een woord van hulde te brengen aan de wakkere vereeniging, die zich geheel belangeloos en welwillend er toe leende, omdoor hare weldadigheidsvoorstelling het lot der ongelukkige weduwe te verzachten.

– Einde der vorige week lagen in ’t hospitaal Calvarieberg nog 28 zieken aan diphtheritis.

– Zondag-morgen is alhier, na een smartelijk lijden, overleden de heer H. Dupuis, oud-onderwijzer. Gedurende meer dan 40 jaren onderwijzer aan de Augustijnenschool alhier, had hij vóór 1 Sept. eervol ontslag aangevraagd en verkregen en heeft de dood hem nu verrast, alvorens hij vanwege het Rijk in het genot van zijn welverdiend pensioen kon gesteld worden.

– In den nacht van Zaterdag op Zondag brak er in het café „de Rathskeller“, bewoond door den heer Severens, een brand uit, welke zich aanvankelijk erntig liet aanzien. Een voorbijkomende nachtwacht waarschuwde de bewoners, die in vereenigde pogingen met de inmiddels aangekomen politie, de deuren openbraken. Aanvankelijk belette de hevige rook het blusschingswerk, doch eindelijk werd men den brand meester met behulp eener slang der waterleiding. Het buffet is geheel en al uitgebrand. Dat de hitte groot moet zijn geweest, blijkt daaruit, dat alle ramen in het lokaal gesprongen zijn. De schade, vooral aangebracht door de dampen van het verkoolde hout, is nog al belangrijk. Alles wordt echter door verzekering gedekt. De oorzaak is onbekend.

– Zaterdag-avond werd door de politie alhier gearresteerd een zekere F. D., een oud bekende der justitie, die zich een zak steenkolen had toegeëigend uit een schip, liggende in het bassin.