Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Maastricht, 19 Dec. (2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] MAASTRICHT, 19 Dec. Tot predikant bij de Nederl. Hervormde gemeente alhier is beroepen ds. Kamp, te Zutfen.

– Bij de rijksleerschool alhier is ingevoerd een schoolboekje voor de leerlingen. Dit boekje dient, om ouders en voogden geregeld op de hoogte te houden van het gedrag, de vlijt, de vorderingen, het schoolverzuim enz. hunner kinderen en pupillen. Het wordt den scholieren driemaal ’s jaars (tegen de Kerstvacantie, de Paaschvacantie en de groote vacantie) uitgereikt, nadat de staten over het afgeloopen schooltijdvak ingevuld zijn. Telkens brengen de leerlingen hun boekje, als de staten door het hoofd des gezins met „gezien“ gewaarmerkt zijn, terug; het blijft in de school totdat de leerlingen deze voor goed verlaten. Op het einde van het boekje vindt men een getuigschrift, dat den leerling bij het verlaten der school wordt uitgereikt. De maatregel is zeer practisch en zorgt voor eene betere verbinding tusschen school en huis als tot hiertoe bestaat.

– De arr. rechtbank veroordeelde heden A. A. Bollerman, oud 74 jaar, zonder beroep te Sittard, ter zake van beleediging bij geschrift (smaadschrift) van den heer H. May, fabrikant te Kohlscheid en mejuffrouw Janssen, te Geleen tot êén maand gevangenisstraf en tot betaling aan mej. Janssen eene schadevergoeding van f 150 en aan den heer May van f 75.

De aanvraag van het O. M. luidde f 100 boete, subsidiair 2 maanden gevangenisstraf.

Het geïncrimeneerde artikel was geplaatst in de de „Katholieke Waarheidsvriend“, voor welk blad Bollerman de verantwoordelijkheid op zich schijnt te nemen.

Voorts werden veroordeeld ter zake van oplichting: P. H. H., timmerman te Bemelen, tot 1 maand en G. F. H. gepensioneerd O. I. militair te Maastricht, tot 2 maanden gevangenisstraf.

– Heden stonden voor de arrondissements-rechtbank alhier terecht:

1e Gerard 0., oud 17 jaren, zonder beroep, te Sittard beschuldigd van het veroorzaken van lichamelijk letsel. Beklaagde zou nl. een schot uit een flaubertgeweer op musschen hebben gelost en een kind geraakt hebben dat daar voorbij kwam.

Door het O. M. werd eene gevangenisstraf van 45 dagen gerequireerd.

2e Frans D., oud 47 jaar, daglooner te Schinnen beklaagd van diefstal in den loop van dit jaar op verschillende tijdstippen gepleegd ten nadeele van zijn meester E. J. van Wersch te Kerkrade. De eisch van het O. M. strekte tot 6 weken gevangenisstraf. Uitspraak in beide zaken over 8 dagen.

– – –