Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Roermond, 18 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 18 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] ROERMOND, 18 Dec. Ten einde hier ter stede in eene noodzakelijke behoefte te voorzien, venemen wij, dat weldra eene Roermondsche bouwvereniging zal worden opgericht, ten doel hebbende aan de arbeidende klasse, tegen voordeelige huur, geschikte en doelmatige woonhuizen te verschaffen, welke dan na verloop van eenige jaren aan den huurder in eigendom overgaan. De heeren Joh. van Andel, E. Corbey en Jos. Berger hebben hiertoe het initiatief genomen en het benoodigde kapitaal is hen reeds voor meer dan de helft door eenige andere heeren toegezegd. Wij hopen, dat ook het overige deel der benoodigde gelden spoedig moge gevonden worden, opdat ook te Roermond spoedig goedkoope en gezonde arbeiderswoningen komen, want daaraan is groote behoefte.

De meeste arbeiderswoningen toch, we hebben het in het verslag der gezondheidscommissie kunnen lezen, zijn voor menschelijke woningen totaal ongeschikt. De poging der heeren van Andel, Corbey en J. Berger verdient dus allen lot en steun.

– Met genoegen kunnen wij vermelden, dat onze vroegere stadgenoot, de heer Frans Janssen, zoon van onzen stationschef met succes het tweede gedeelte van het examen voor ambtenaar bij het staatsspoor heeft afgelegd.

– Tengevolge van de aanhoudende regens zijn Maas en Roer buiten hare oevers getreden en heeft het water de weilanden rondom deze stad grootendeels overstroomd.

– Naar wij vernemen heeft Roermond’s mannenkoor twee nieuwe stukken in studie genomen te weten: „Chant d’amour„ van V. Hutoij en „Le Soir“ van L. Jouret. Beide koren zullen vermoedelijk dezen winter op het concert ten voordeele der armen te geven, voor ’t eerst worden uitgevoerd.

– Op 22 dezer werden bij het wapen der kon. marechaussée’s verplaatst: brigadier Tack van Arçen naar Reuver; brig. Krul v. Heythuysen naar Arçen; brig. de Pagter v. Roermond naar Heythuysen; brig. van Westenbrugge v. Reuver naar Roermond, terwijl op een lateren datum de marech. Kuppers van Arçen naar Valkenburg wordt verplaatst.

– De heden-avond door den eerw. pater Wulfingh in de kathedraal alhier gehouden weldadigheidspreek ten voordeele der Vincentius-vereeniging alhier bracht ruim fl 300 op.