Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 212/Venloo, 19 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Venloo, 19 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, dinsdag 20 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] VENLOO, 19 Dec. Aanhoudend vernemen wij klachten over den slechten toestand van den weg buiten de Roermondsche poort, vanaf de plaats waar de bekeiing ophoudt, tot aan het begin van den provincialen weg. En wij moeten ronduit bekennen, dat deze klachten niet ongegrond of overdreven zijn. Zelfs heden, nu tengevolge van droogte en scherpen wind, alle wegen goed begaanbaar zijn, is daar aan geen doorkomen te denken. Over een uitgestrektheid van circa 200 meter, is de weg daar niets anders dan een uitgestrekte modderpoel, die ten koste van schoenen en kleeren, doorwaad moet worden. Een alles behalve prettige bezigheid voor de bewoners aan die zijde der stad. Hoe die weg daar doelmatig te veranderen is laten wij volgaarne aan deskundigen over, ons streven is alleen de gerechte grieven der burgerij langs dezen weg ter kennis van de openbare autoriteiten te brengen, opdat aan hunne billijke eischen worde tegemoet gekomen, en een onzer mooiste en drukste wandelwegen in begaanbaren toestand gebracht wordt.

– Door den rijksdistrict-veearts L. T. Janné te Roermond, is hier wederom een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd. De aangetaste koe is afkomstig uit Broekhuizenvorst en reeds aan de beterhand.

De noodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

– In aansluiting aan een vroeger bericht van ons vernemen wij nader van bevoegde zijde, dat het gebruik van melk, afkomstig van koeien lijdende aan mond- en klauwzeer, voor de gezondheid van den mensch zeer nadeelig zijn kan, en dat deze melk alleen zonder gevaar voor dieren te gebruiken is, na vooraf gekookt te zijn.

– Naar wij vernemen, heeft er bij de plaats gehad hebbende verkiezing voor de kamer van koophandel een onregelmatigheid plaats gehad. Volgens den rooster had ook de heer Frans Hermans moeten aftreden. In de van gemeentewege gedane oproeping ter verkiezing komt onder de aftredende leden de naam van dien heer niet voor.

Met belangstelling ziet men hier de maatregelen te gemoet, die in deze genomen zullen worden.

– In Duitsche bladen doet het bericht de ronde, dat te Cleve een brief uit Boppard ingekomen is, waarin gemeld wordt, dat de moordenaar van het knaapje Hegeman te Xanten ontdekt is. De steenhouwer Wezendrup zou in een café in Calcar bij Xanten in dronken toestand en in het bijzijn van meerdere getuigen verklaard hebben, dat niet Buschof maar hij de moordenaar van het knaapje was. Ook bij een vroegere gelegenheid moet hij dezelfde verklaring hebben afgelegd. Reeds zijn 17 getuigen te Xanten verhoord. Wezendrup is voortvluchtig en wordt door de politie opgespoord.

– Op de markt van Zaterdag werden aangevoerd 150 biggen. Er was zeer weinig handel. De prijzen liepen erg achteruit. Er werd besteed van 8 tot 10 mark per stuk.

In vette varkens ging in de vorige week zoo goed als niets om. Het verbod van uitvoer deed ook hierop zijn nadeeligen invloed gelden, en bewogen zich dientengevolge de prijzen in dalende richting. Er werd betaald voor levende 44 en voor geslachte 54 cent per kilogram.

Ook de prijs der boter ging achteruit. Er werd betaald van 48 tot 56 cent per kilogram.

– In den nacht van Zaterdag op Zondag beproefden eenige dieven zich door middel van inbraak, toegang te verschaffen tot de woning van den heer Vaassen, op den Herongschen weg. Door het gedruisch dat ontstond door het uitsnijden eener glasrijt werden de bewoners wakker, staken licht aan en joegen zoodoende de inbrekers op de vlucht, zonder evenwel te kunnen beletten dat zij een glas gevuld met vermicelle medenamen. De daders zijn onbekend. De politie met het voorgevallene in kennis gesteld doet onderzoek.

– Naar wij uit goede bron vernemen is men voornemens met 1 April a. s. het Kön, Eisenbahn Betriebsamt Wesel op te heffen. Allerwaarschijnlijkst zal alsdan de lijn Venlo–Wesel tot nu toe door de Köln-Rechts-Rhein. directie geëxploiteerd onder het beheer der Köln-Linksch-Reinische directie komen.

– Indien men met de voorbereidende werkzaamheden klaar komt, wat allerwaarschijnlijkst is, dan zal het nieuwe museum op 2e Kerstdag geopend worden. De opening zal op plechtige wijze in den raadzaal op het stadhuis plaats hebben. Alle autoriteiten der stad worden daarbij genoodigd. Na de officieele opening zal het museum bezocht worden. Het zal geregeld iederen Zondag voor het publiek kosteloos te bezichtigen zijn. Alleen op werkdagen zal een klein entrée geheven worden.