Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Italië

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Italië’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 2]. Publiek domein.


[ 2 ]

Italië

’s Pausen Jubilé.

– De bedevaart uit Metz naar aanleiding van ’s Pausen bisschopsjubilé zal den 20n Januari te Rome aankomen en den 28n weer van daar vertrekken. Zij zal zich tevens begeven naar het heiligdom van O. L. V. van Loretto en den 1n Febr. te Metz terug zijn. Een Hongaarsche bedevaart zal den 18n Februari aankomen en tot op den 22n te Rome vertoeven. Zij zal tegelijk met de Italiaansche pelgrims en een talrijke deputatie van Duitsche Katholieken de jubilé-Mis van den Paus in de St. Pieterskerk bijwonen.

De Hongaarsche primaat Mgr. Vaszary, zich voorbehoudend den H. vader de Hongaarsche pelgrims persoonlijk voor te stellen, zoo zijne gezondheid hem veroorlooft in Februari de reis naar Rome te aanvaarden, heeft in afwachting den eerw. Pater Augustijn, König met de zorg belast, de bedevaart te organiseeren en te geleiden.

In Duitschland, wordt behalve de deputatie, die, zooals reeds gemeld, in Februari te Rome verwacht wordt, om de katholieke stichtingen en bonden te vertegenwoordigen, nog een dubbel wetenschappelijke en letterkundige hulde voorbereid, om aan Leo XIII bij zijn jubelfeest te worden aangeboden. Het zijn twee prachtige albums, waarin, als evenzooveel gouden sterren rondom de pauselijke driekroon, gelegenheidsgedichten en letterkundige scheppingen zijn verzameld.

– De bankzaak in Italië maakt groote opschudding. Er is geen monopolie voor het uitgeven van banknoten; vele banken, die daartoe het recht verkregen, zijn met een ijver, een betere zaak waardig, aan het uitgeven van bankpapier getogen. Vele worden nu beschuldigd, reeds sinds 1890 de wet op de uitgifte van papier te hebben overtreden. Op deze onregelmatigheden is in officieele rapporten gewezen en thans dringen senaatsleden, afgevaardigden en de pers luide aan, dat die verslagen openbaar zullen worden gemaakt. Vele voorname personen zouden bij de zaak betrokken zijn. Heden zal in de Kamer van Afgevaardigden worden voorgesteld, eene commissie van onderzoek van 10 afgevaardigden en 5 senaatsleden te benoemen.

– Het Italiaansche ministerie-Giolotti heeft in een vrij rumoerige zitting der Kamer over de oppositie gezegevierd. Het onderzoek naar den toestand der emissiebanken zal niet, zooals de opositie wilde aan eene parlementscommissie worden opgedragen, maar aan de regeering worden overgelaten. Een gunstig verschijnsel was, dat de gewezen ministers Crispi en Di Rudini de regeering steunden. Wellicht verdwijnt dus weder de onweerswolk, die het kabinet-Giolotti dreigde, en wordt de hemel weder helder.