Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 213/Roermond, 21 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 21 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, donderdag 22 december 1892, [p. 3]. Publiek domein.


[ 3 ] ROERMOND, 21 Dec. Gisteren avond gaf de heer Davenport eene seance in de harmoniezaal, die buitengewoon druk bezocht was. Circa 1500 personen, waaronder zeer vele dames, waren aanwezig om de nieuwe wonderen van den veelbesproken Sequah te zien. Er zouden dien avond worden behandeld twee personen, die beiden sedert vele jaren in hevige mate aan rheumatiek hadden geleden waarvan één hier goed bekend is en vele vrienden heeft. Het was de heer Raeven, hoofdonderwijzer te Horn, terwijl de ander, een machinist der Links Rheinische Bahn uit Gladbach, zich Dahmen noemde.

Beiden werden door den heer Davenport gewreven en wel met het beste gevolg. De heer Raeven zoowel als de heer Dahmen verklaarden, na de behandeling, geen pijnen meer te gevoelen en al hunne ledematen flink te kunnen bewegen, hetgeen hun in vele jaren niet mogelijk was geweest. Een daverend applaus van het publiek beloonde den heer Davenport voor zijn werk. Wij hopen èn voor de patiënten èn voor den heer Davenport, dat de door hem volbrachte genezingen van blijvenden aard mogen zijn; het aan meer deskundigen overlatende te onderzoeken, of het hier de olie van de Sequah-maatschappij, of wel de kunst in het masseeren van den heer Davenport is, die zulke resultaten verkrijgt, als waarvan wij tot hiertoe getuigen waren. Wij beschouwen het echter als onzen plicht onze lezers er op te wijzen, dat masseeren niet het werk is van iedereen en dat één fleschje Sequah meer kost, dan het dagloon der meeste arbeiders bedraagt.

– Gisteren werd voor de rechtbank alhier eene zaak behandeld uit Venray van twee personen, die vechtende waren geweest en toen van elkander waren gescheiden geworden door een nachtwaker. Deze zaak, op zich zelf onbeduidend, wekte echter in zoo hooge mate de hilariteit der rechters zoowel als van het publiek, daar de nachtwaker, die de vechtersbazen tot vredesluiten had gedwongen, slechts over één been beschikt, aangezien hot andere van hout is. Voorts had deze dienaar van den heiligen Hermandad, toen de ruzie was afgeloopen, tot de omstanders op bevelenden toon gezegd: „oogen dicht, niets gezien“! Het proces-verbaal was dan ook niet door hem, maar door een ander opgemaakt. Nog kunnen wij als curiositeit mededeelen, dat deze nachtwaker met zijn houten been veel vlugger loopt en meer bij de hand was dan menig jong politieman.

– Tot agenten van politie alhier zijn benoemd de chef der nachtwakers Vaessen en J. ten Pas alhier.

– Heden kwam alhier het bericht, dat de minister van oorlog zijn voorstel tot het bouwen van een stal te Roermond en de daarmede in verband staande garnizoensverandering heeft ingetrokken, daar de kamer hem al de gelden had geweigerd voor verbetering der kazerne te ’s Bosch. Die veel besproken garnizoensverwisseling blijft dus voorloopig tot de vrome wenschen behooren.