Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Maastricht, 23 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Maastricht, 23 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ] MAASTRICHT. 23 Dec. Onze vischmarkt was heden wel voorzien. Ieder kon er zijne keus vinden. De prijzen waren ook minder dan gewoonlijk. Alleen de qualiteit liet van sommige zeevisch nog al te wenschen over en van vele kon het verhuisbiljet van zee naar hier niet worden vertoond. Behalve dit laatste geleek onze vischmarkt heden wel op eene, zooals men die in groote steden aantreft.

– In onzen tijd, waar zooveel voor de volksgezondheid wordt gedaan, mag het wel verwondering baren, dat niet reeds lang is gezorgd, dat de landbouwers, die met hunne waren ter markt komen niet door, eene overdekte plaats tegen den invloed van ’t weder beschermd worden, ’s Winters bevriezen en des zomers van de zon verschroeien; ziet daar het lot van de nijvere, vlijtige boerin, die met groenten, gevogelte of boter en eieren naar de stad komt. In andere steden is daarin reeds lang door eene overdekte markt voorzien. Wanneer zal dit voorbeeld hier ter stede worden gevolgd?

– Terwijl men in het noorden van ons land van werkloozen hoort gewagen is hier ter stede werk in overvloed. Behalve de fabrieken, die aan zoovele handen werk verschaffen, levert de scheepvaart, die nog geen oogenblik door ijs gestremd was, aan velen werk. Ook met bouwen wordt geregeld voortgegaan, terwijl bazen, die geen buitenwerk te verrichten hebben, hunne werklieden met binnenwerk zoeken bezig te houden. Voegt men hier nu bij, dat de winter niet streng is en zich de publieke liefdadigheid niet onbetuigd laat en men zal moeten toegeven, dat het hier beter gesteld is, dan in de noordelijke provinciën.

– Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat Z. M. de keizer van Oostenrijk onzen voormaligen stad- en landgenoot, den heer Paul de Wit, te Leipzig, uitgever van het „Zeitschrift für Instrumentenbau“ is begiftigd met de groote gouden medaille voor kunsten en wetenschappen. Slechts enkele beroemde kunstenaars o. a. Rubenstein en Lizt viel die hooge onderscheiding te beurt. De heer De Wit ontving deze medaille niet alleen voor aan de wetenschap en kunst bewezen diensten, maar ook voor de inzending op de tentoonstelling voor theater en muziek te Weenen, van zijne groote en schoone verzameling oude instrumenten.

– Bij arrest van den hoogen raad van gisteren heeft mr. Tripels zijn proces tegen den heer Pijls, burgemeester van Maastricht, gewonnen. Er blijft nog enkel over het bepalen van de hoegrootheid der schadevergoeding, welke de stad aan mr. Tripels zal hebben te betalen, wegens het beletten van aan zijn huis, dat buiten het alignement lag, voort te bouwen. Dit is eene uitgave, waarop bij het vaststellen der begrooting niet werd gerekend.

– – –