Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Roermond, 22 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 22 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.


[ tweede blad, 2 ] ROERMOND, 22 Dec. Heden-middag ten één uur was er diner bij Sequah. Genoodigd waren 50 behoeftige mannen en even zooveel vrouwen, die allen prompt op tijd present waren. Het menu bestond uit erwtensoep met varkensvleesch, groenten, aardappelen en rundvleesch, benevens voor ieder één glas bier. Verder kreeg ieder mannelijke gast twee sigaren en iedere vrouw een appel. Voorts werd aan ieder een nummer uitgereikt voor een loterij, waarvan de eerste prijs vijf gulden bedroeg, de tweede en derde ieder een rijksdaalder, de drie volgenden ieder een gulden, dan 32 prijzen van een kwartje en de rest van een dubbeltje. De genoodigden lieten zich de spijzen goed smaken en waren zeer tevreden over het flink onthaal. Een hunner een zekere D...., hield een toespraak, waarin hij zeide, dat onze lieve Heer de menschen had gespijsd op de bruiloft van Canaän en dat Sequah het nu doet in de harmoniezaal te Roermond. Alvorens de zaal te verlaten zongen allen gezamenlijk het Neêrlandsch volkslied begeleid door de muziek, die ook tijdens het diner voortdurend had gespeeld.

Na afloop wilde het publiek, dat zich in grooten getale voor het café Fermont verdrong, de paarden van het rijtuig van den heer Davenport afspannen, doch de koetsier wist dit te beletten. De volgende week zal weder een kinder-diner plaats hebben.

– Met genoegen kunnen wij vermelden, dat den 2den Januari e. k. van wege de Sociëteit „de Flarussen“ een kinderzitting zal plaats hebben inde zaal der Kon. harmonie.

– Naar wij vernemen, zal het kleine torentje op de Kathedraal nog deze week klaar komen en eene nieuwe klok daarin worden geplaatst. Dit torentje is hooger en de daarin op-te-hangen klok grooter dan de vroegere.

– Er wordt in den laatsten tijd opvallend weinig Amerikaansch spek alhier ingevoerd. Vermoedelijk is dit te wijten aan de goedkoopte van het inlandsch spek in verband met de vele varkens, die om dezen tijd van het jaar worden geslacht.