Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 214-215/Roermond, 23 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 23 Dec.’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, zaterdag 24 december 1892, tweede blad, [p. 2]. Publiek domein.

[ tweede blad, 2 ]ROERMOND, 23 Dec. Wijl professor dr. van Hamel van Groningen zijne tusschen Kerstmis en Nieuwjaar in het natuur- en letterkundig genootschap alhier te houden lezing niet kan komen houden, zoo zal die spreekbeurt worden vervuld door den heer dr. Kramps alhier. Deze zal dus op Dinsdag, 27 Dec. eene lezing houden voor heeren over: „Sociale toestanden“. Verder zullen in de drie eerste maanden van het komende jaar nog lezingen worden gehouden door de heeren Büttikofer, conservator aan ’t rijks-museum te Leiden over land- en volkenkunde, toegelicht door afbeeldingen en projecties op scherm; dr. Winkler, privaat-docent in de psychiotrie aan de hoogeschool te Utrecht, over de lichamelijke kenteekenen der psychische ontaarding en door onzen vroegeren stadgenoot, den heer A. S. Kok, letterkundige te Breda, die reeds meermalen in het genootschap optrad en ook thans weer een belangrijk letterkundig onderwerp zal behandelen.

– Daar in den laatsten tijd hier in de provincie en ook in de omstreken, vele gevallen van mond- en klauwzeer voorkomen, achten wij het raadzaam medetedeelen, dat te Parijs in de hospitalen vele gevallen voorkomen van mondzeer bij kinderen en dat het gebleken is, dat vele dezer kinderen afkomstig zijn uit stadsdeelen, waar het mond- en klauwzeer onder het rundvee heerscht en dat die kinderen met melk der zieke dieren waren gevoed. Docter Olivier waarschuwt daarom in de semaine médicale tegen het gebruik van ongekookte melk. Moeders, weest dus op uwe hoede.

– Tot agent van politie alhier, is benoemd C. Janssen. Het personeel is nu weer voltallig.

– Heden-namiddag om 3 uur is de heer Davenport per spoor, via Venloo–Vlissingen, naar Engeland vertrokken, om aldaar de Kerstdagen door te brengen. Hij zal a. s. Dinsdag hier terugkomen en des avonds weer eene séance geven. Donderdag zal weer een kinder-diner plaats hebben, Avaarby een groote Kerstboom met allerhande versnaperingen voor de kleinen zal opgericht zijn.

– Niettegenstaande men klaagt, dat de meel-industrie hier ter stede niet florisant zoude zijn, arriveerden er toch deze week nog vijftig waggons à 10,000 kilo tarwe, alles voor de Roermondsche Stoommeelfabriek.

– – –